N2008

Nederlandse padwerk citaten 2008

 

Januari. Lezing 146: Liefde bestaat in volmaakte vorm in jezelf.

Week 1. Lezing 116: Mijn vrienden, begrijp dat wat tussen jou en je ware innerlijke zelf staat niet alleen je fouten en misvattingen zijn, je valse beelden en misvormingen, je lager zelf, maar ook het opgelegd geweten.

Week 2. Lezing 133: Als je doel totale volmaaktheid is, dan streef je nog steeds naar perfectionisme en belemmer je dus je vooruitgang. Maar als je doel wordt: “Wat voel ik werkelijk op dit moment?” dan heb je een realistisch doel dat tot onmiddellijke verlichting, waarheid, harmonie en dynamische voortgang leidt.

Week 3. Lezing 207: Als jullie allemaal nu eens echt konden weten dat je een onuitputtelijke schat in je hebt, aan veiligheid, aan liefde en aan licht! Het enige dat je ervan weghoudt is je denken, je onwetendheid en je onwil om deze waarheid in overweging te nemen en te leren kennen.

Week 4. Lezing 057: Breng dit universele beeld van eigen belangrijkheid naar buiten. Je kunt dit alleen tot stand brengen door de behoefte om bijzonder te zijn te voelen, door je te realiseren dat je je niet uit boosaardigheid zo voelt, ook niet omdat je anderen wenst te kleineren (die automatisch kleiner moeten worden als je erin slaagt groter te worden) en niet uit trots omwille van de trots, maar vanwege het misplaatste idee dat het voor jou ‘overleven’ betekent.

Februari. Lezing 204: Niets in je is zonder invloed.

Week 5. Lezing 057: Ik verzeker je vrienden, dat je dit beeld achter ieder innerlijk of uiterlijk conflict kunt vinden. Soms is het verband indirect, soms ligt het zeer voor de hand. Je persoonlijke beelden staan altijd in verband met dit universele beeld van eigen belangrijkheid.

Week 6. Lezing 255: Je moet bereid zijn de denkbeeldige gevaren te riskeren van werkelijk voelen met je hart, jezelf voelen, je tederheid, je kwetsbaarheid, de schoonheid van de schepping, de innemendheid van anderen die strijden in hun pogingen om het licht te vinden. Als jij bereid bent, echt bereid, zal de Christusgeest het van je overnemen en de ‘operatie’ uitvoeren, hij zal het sterke slot, waarmee je je hart voor duizenden jaren afgesloten hebt gehouden, openbreken.

Week 7. Lezing 099: Vanuit spiritueel oogpunt, vanuit onze benaderingswijze, heeft ieder mens, die innerlijk inzicht verwerft in de zin van dit padwerk, een oneindig grotere invloed op de hele kosmische ontwikkeling dan miljoenen mensen die in dwaling leven! Dit klinkt misschien ongeloofwaardig maar het is de uiteindelijke waarheid, vrienden.

Week 8. Lezing 252: Als je jezelf oprecht wilt blootgeven, inspireert de Heilige Geest jou met de juiste woorden en zullen de muren die je om je heen hebt gebouwd verdwijnen.

Maart. Lezing 149: Leven, genot, contact met anderen, eenheid met anderen zijn het doel van het kosmisch plan.

Week 9. Lezing 105: Als de mens niet meestal zo’n verwrongen houding zou hebben tegenover het lijden, zou hij ontdekken dat de problemen die hij moet oplossen door geest en materie de baas te worden, een eigen schoonheid bezitten. Ze zijn het mooiste wat het leven op aarde je te bieden heeft. Alleen door het overwinnen van je eigen weerstand en blindheid, je gebrek aan bewustzijn van jezelf, zul je de schoonheid ervaren die altijd in het leven ligt besloten, of je nu door moeilijke perioden heen moet ofwel geluk en vervulling ervaart.

Week 10. Lezing 257: Het gaat erom altijd waakzaam te zijn en het werk dat nodig is om jezelf te zuiveren nooit te veronachtzamen. Dat is de enige sleutel tot veiligheid. Als je dat steeds opnieuw doet, uiterst nauwgezet , in een geest van dienstbaarheid aan Gods wil, kunnen kwade krachten je niet in verwarring brengen.

Week 11. Lezing 073: Het is belangrijk uit te vinden hoe je beide ouders in je partner vertegenwoordigd zijn – maar het is nog belangrijker (en moeilijker) die kanten in hem of haar te vinden die de ouder vertegenwoordigen die je het meest teleurgesteld en gekwetst heeft; jegens wie je de meeste wrok of verachting koesterde en weinig of geen liefde.

Week 12. Lezing 220: Als je het beste in jezelf nederig vraagt: “Wat moet ik in mijzelf zien? Waar ben ik nog blind? Wat kun je me vertellen?” En als je echt de waarheid wil en jezelf ervoor opent, dan zal die stem je op een prachtige manier onderwijzen.

Week 13. Lezing 221: Wanneer je je weerstand om naar jezelf te kijken hebt opgeruimd, en vervolgens – zonder jezelf te rechtvaardigen, zonder te rationaliseren, zonder de zaken mooier voor te stellen – heel diep in jezelf kijkt naar wat je liever afwijst dan liefhebt, waar je liever afweert dan vertrouwt, waar je liever wegkijkt dan onder ogen ziet, waar je liever ontkent dan erkent en waar je de waarheid liever verdraait dan oprecht te zijn, daar zie je de plek waar jij verdriet en frustraties creëert. Het kan niet op een andere manier.

Week 14. Lezing 101: Als je leert je verdediging te observeren, te ontdekken en te begrijpen – en daardoor uiteindelijk teniet te doen – ben je van een illusie bevrijd. Er is geen groter lijden, geen grotere gevangenis dan illusie. Niets is destructiever op aarde dan het feit dat mensen zich onnodig verdedigen. Niets schept meer disharmonie, meer onwaarheid, meer vijandigheid, meer wrijving, zowel in het persoonlijke als in het openbare leven, dan afweer.

April. Lezing 146: Liefde bestaat in volmaakte vorm in jezelf.

Week 15. Lezing 057: Je dient zo ver te komen dat je werkelijk de innerlijke stem hoort die om bijval schreeuwt en dit opeist. Je dient de situaties te observeren waar deze stem zich sterker dan normaal laat horen.

Week 16. Lezing 207: Als jullie allemaal nu eens echt konden weten dat je een onuitputtelijke schat in je hebt, aan veiligheid, aan liefde en aan licht! Het enige dat je ervan weghoudt is je denken, je onwetendheid en je onwil om deze waarheid te voelen, in overweging te nemen en te leren kennen. Maak gebruik van deze waarheid.

Week 17. Lezing 246: Het doel van dit pad is een ontwikkeling van het bewustzijn zoals die nog niet is voorgekomen. Maar in jullie wereld is een relatief kleine groep mensen die inderdaad klaar is voor deze ontwikkeling van hun persoonlijkheid en die op die manier bijdraagt aan de evolutie van jullie hele bewustzijnssfeer. Zo’n vernieuwing geeft een enorme expansie van persoonlijk geluk en vervulling.

Mei. Lezing 163: Ieder kleinste deeltje van een moment bevat alle leven.

Week 18. Lezing 254A: Je dient te weten dat onvolmaakte menselijke wezens, mannen en vrouwen, liefde verdienen net zoveel als volledig gezuiverde mensen. Hun Goddelijke natuur is altijd actief, hun pijnlijke, nobele strijd verdient liefde en respect. En dit geldt ook voor jou.

Week 19. Lezing 048: Als je een meningsverschil hebt met een van je broeders of zusters, raad ik je aan advocaat te worden ter verdediging van hem. Probeer de situatie te bekijken zoals de ander die ziet. Als je echt tot de verste stap wilt komen in dit opzicht, ga dan persoonlijk naar degene met wie je het meningsverschil hebt, en doe het daar en wees advocaat ter verdediging van hem. Als je hem slecht verdedigt omdat je in een hoekje van je wezen nog steeds wilt bewijzen hoezeer jij gelijk hebt, heb je je werk niet volledig gedaan.

Week 20. Lezing 236: Ik ben werkzaam door jullie heen. Ik ben in al je gedachten als je mij aanhoort. Ik ben in alles wat je ziet, als je mij wilt zien in alles wat je omringt. Ik ben in alle woorden die je spreekt, als jij wilt dat ik mij door jou uitdruk. Ik ben in al je handelingen, als dat is waartoe jij je verbonden hebt. En terwijl ik ben en mij manifesteer via jou, zul jij het leven op een heel nieuwe manier gaan zien. Je zult zien dat het leven een glorieuze eenheid is, waarin je niets te vrezen hebt. Wat heb je te vrezen als je mij ontdekt? Wat heb je te vrezen als je je vereenzelvigt met mij? Weet dat je mij bent. Als zodanig kun je nooit sterven. Geef dat wat je nu bent, in je denken, in je wezen, in je waarneming, aan mij. Wanneer jij je aan mij geeft, zul je eeuwig leven.

Week 21. Lezing 189: In de mate waarin het bewuste zelf zijn reeds aanwezige kennis van de waarheid, zijn reeds aanwezige kracht om zijn goede wil in daden om te zetten gebruikt, en zijn reeds aanwezige vermogen inzet om positief, toegewijd, waarachtig, moedig en volhardend in de betreffende strijd te zijn, om zijn houding ten aanzien van het probleem te kiezen, precies  in die mate verruimt het bewustzijn zich en wordt het steeds meer doortrokken van het spirituele bewustzijn. Het spirituele bewustzijn kan zich niet manifesteren zolang iemand bij het leiden zijn leven zijn reeds aanwezige bewustzijn niet volledig gebruikt. Door het te gebruiken wellen uit de diepte van de persoon nieuwe inspiratie, nieuwe werelden van visie en begrip, van diepgaande wijsheid en ervaring op.

Week 22. Lezing 197: Hoe meer je pijn accepteert, hoe minder je er van voelt. Je verzetten tegen pijn maakt die pijn vaak ondragelijk. Hoe meer je je haat accepteert, hoe minder je haat. Hoe meer je je lelijkheid accepteert, hoe mooier je wordt. Hoe meer je je zwakheid accepteert, hoe sterker je bent. Hoe meer je je gebreken toegeeft hoe meer waardigheid je zult hebben – hoe eigenaardig andere mensen er ook tegenaan kijken. Dit zijn onverbiddelijke wetten. Dit is het pad dat wij bewandelen.

Juni. Lezing 124: De grootste kracht in het leven van de mens is zijn onbewuste

Week 23. Lezing 075: In de nieuwe toestand weet je diep van binnen, dat alle dingen, gevoelens, emoties, gedachten en ervaringen al bestaan, en dat jij – net als heel veel anderen – je afstemt op deze al aanwezige krachten en die met de anderen deelt omdat je zelf de voorwaarden daartoe hebt gecreëerd.

Week 24. Lezing 069: Als er geen problemen meer zouden zijn, zou je nooit je angst ervoor kunnen kwijtraken. Je zou je zorgen blijven maken dat ze er op een dag opeens weer wel zouden zijn. Maar als je meester wordt over de problemen van het leven, hebben ze ook niets bedreigends meer voor je.

Week 25. Lezing 031: Het belangrijkste aspect van geestelijke voeding is zelfontwikkeling. Je meest innerlijke zelf en je goddelijke vonk schreeuwen hier voortdurend om. En jij, je bewuste wezen, weigert deze voeding maar al te vaak. Als je verdrietig of neerslachtig bent en als je ontevreden bent over je leven – of je daar nu weloverwogen redenen voor hebt of niet – is dit altijd omdat je geest hongerig is. Alleen degene die dit belangrijkste voedsel (geestelijke ontwikkeling) tot zich neemt kan waarlijk gelukkig en vervuld zijn.

Juli. Lezing 59: In de diepte van het wezen ligt het hele universum besloten.

Week 27. Lezing 102: Wat je voelt en denkt, straal je uit en dit wordt op de een of andere manier altijd waargenomen door anderen. Hoe meer het bewustzijn van iemand is ontwikkeld hoe meer hij zich bewust is van wat hij van je waarneemt. Hoe minder zijn bewustzijn is ontwikkeld hoe minder hij zich daarvan bewust is, maar onbewust weet hij het.

Week 28. Lezing 249: In de mate dat je vrees en angst ervaart, voel je de pijn van een onrechtvaardig universum en in precies diezelfde mate wil je niet weten dat je lager zelf effecten en gevolgen heeft. Omgekeerd naarmate je je vrees benoemt, kijk je de pijn van onrecht die innerlijk aan je knaagt rechtuit aan. Bovendien zul je, precies in de mate dat je je weerstand overwint om te zien hoe je je wilt losmaken van de consequenties van je lagere zelfhoudingen, jezelf bevrijden van een onmetelijke last en een diepe, nieuwe zekerheid winnen: de zekerheid dat alles heel goed is in het leven.

Week 29. Lezing 123: Als je ieder moment weer opnieuw naar je wensen en je angsten, je behoeften, je bezorgdheid en je (goede of slechte) reacties van dit moment kijkt, dan bevind jij je in het Eeuwige Nu. Daarin kun je zonder angst leven met een terecht vertrouwen in het onbekende. Je hoeft niet volmaakt te worden, je bent in zekere zin al volmaakt als je rustig je huidige onvolmaaktheid onder ogen ziet, erkent en vol begrip ermee in het reine probeert te komen.

Week 30.  Lezing 178: Je kunt geen nieuwe levensdimensie ontdekken zonder geboortepijn: het blijven volhouden, steeds weer verschillende benaderingen en nieuwe wegen proberen om zo uiteindelijk de heelheid tot stand te brengen.

Week 31. Lezing 051: Geestelijke en emotionele gezondheid hangt grotendeels af van het vermogen en de bereidheid om je aan te passen aan iedere ongewenste omstandigheid door uit te vinden wat je eruit kunt leren, door de strijd ertegen op te geven en innerlijk te ontspannen, maar je te concentreren op de oorzaak in jou die deze onwelkome toestand gebracht heeft.

Augustus. Lezing 212: Iedereen is een genie, want iedereen is God!

Week 32. Lezing 245: Verzet tegen je bestemming om je geheel aan God en zijn bedoeling met jou over te geven, moet leiden tot een allesbeheersend en verzwakkend schuldgevoel.

Week 33. Lezing 249:  Een van de grootste illusies die de mens heeft, – en hij heeft er veel – is dat gedachten, intenties en verlangens geheim gehouden kunnen worden en daarom geen uitwerking hebben.

Week 34. Lezing 074: Wij in onze zijn wereld dankbaar voor ieder mens die zich inspant om zich te zuiveren en zich te ontwikkelen. Iedere inspanning op dat gebied draagt bij aan het algehele evolutieplan voor het totale universum. Ieder probleem dat je oplost, ieder oprecht zelfinzicht draagt daar in bepaalde mate toe bij en verandert de loop van universele en kosmische krachten. Je hebt geen idee hoe belangrijk de pogingen en inspanningen van ieder menselijk wezen zijn. Als jullie dat wel hadden, zouden heel veel meer mensen er veel harder aan werken. Al het lijden op deze wereld komt voort uit onwetendheid, uit het niet de waarheid onder ogen willen zien.

Week 35. Lezing 033: Een volmaakt geloof zou betekenen dat er geen enkele disharmonie en in geen enkel opzicht enige vrees in je leven is.

September. Lezing 124: De persoonlijkheid van de mens is een exacte kopie in het klein van het hele universum.

Week 37. Lezing 148: Wanneer je niet weet dat je de mogelijkheden tot zelfvervulling in je draagt, is de enige uitdrukkingsmogelijkheid die je kunt bedenken jezelf aan anderen te meten en met hen te vergelijken.

Week 38. Lezing 253A: Vergeet niet dat niemand dit leven binnenstapt zonder dat omstandigheden worden geboden die precies overeenkomen met wat de entiteit heeft te leren, in zich moet opnemen en heeft te ervaren.

Week 39. Lezing 190: Achter de poort van het voelen van je zwakheid ligt je kracht; achter de poort van het voelen van je angst ligt je veiligheid en zekerheid; achter de poort van het voelen van je eenzaamheid ligt je vermogen tot vervulling, liefde en vriendschap; achter de poort van het voelen van je haat ligt je vermogen om lief te hebben; achter de poort van het voelen van je hopeloosheid ligt echte, gerechtvaardigde hoop; achter de poort van de acceptatie van wat je in je jeugd gemist hebt, ligt je vervulling nu.

Oktober. Lezing 245: Overgave aan God is een ingeboren drang van je ziel.

Week 41. Lezing 143: Op het dualiteitsniveau wordt het identiteitsgevoel van de mens gekoppeld aan de ander, niet aan zijn eigen ware zelf.

Week 42. Lezing 72: In het niet kennen van jezelf ligt je diepste angst voor het onbekende. Wanneer je deze angst kwijtraakt, ben je niet bang meer voor verantwoordelijkheid en ook niet voor de waarheid van de flexibele wet van het universum. Ook voor het leven, dat altijd flexibel is, zul je niet bang zijn. In al zijn flexibiliteit is het leven op de keper beschouwd onveranderlijk, echter nooit statisch.

Week 43. Lezing 97; Om onvolmaaktheid helemaal te aanvaarden, moet je je eerst volledig bewust worden van je boosheid daarover. Pas wanneer je je die boosheid volledig bewust bent kun je de onvolmaaktheid gaan aanvaarden. En pas wanneer je onvolmaaktheid aanvaardt, kun je een vreugdevol leven leiden en plezier hebben in je relaties. Maar zolang je onbewust naar een volmaaktheid streeft die op jullie aarde niet voorkomt, kun je geen onvolmaaktheid aanvaarden en dat bederft je leven en je relaties met anderen. Dan kun je niet groeien en op die manier veranderen wat veranderd kan worden en veel beter zou kunnen, al zal het nooit helemaal volmaakt zijn.

November. Lezing 183: Waar leven is, is eindeloze verandering.

Week 44. Lezing 114:  De weigering om de levensstroom tot je bewuste geest toe te laten berust op:
a) angst om niet volmaakt te zijn,
b) angst om iets los te laten waarvan je veronderstelt dat het je beschermt tegen pijn,
c) de drang om kind te blijven omdat dan anderen verantwoordelijk zijn voor de vervulling van je behoeften, voor je geluk en geborgenheid.

Week 45. Lezing 136; Spiritueel, mentaal, emotioneel blijf je zo vaak in een goor klein kamertje zitten, waar je niet kunt uitstrekken, niet kunt ontplooien, geen schoonheid kunt ervaren. Als je het uiteindelijk probeert en de prachtige wereld buiten dat kamertje ontdekt, ervaar je hoe veilig en voldoening gevend die is. Dat moet je wel een wonder lijken. Dan rekt en strekt je geest naar meer en meer mogelijkheden tot ontplooiing om het goede te ervaren, het goede te geven en het goede te ontvangen.

Week 46. Lezing 154; Als iemand in een uiterlijk negatieve ervaring geraakt en hij heeft geen verbinding met het deel van zijn diepste zelf dat die ervaring voortbrengt dan wijst hij die ervaring af, hij trekt er zich voor terug en kruipt ervoor weg. Zijn organisme verkrampt in een angstbeweging, weg van dat wat vreemd lijkt alsof het niets met hem te maken heeft. Maar omdat de ongewenste uiterlijke ervaring in werkelijkheid een aspect is van een innerlijk bestaande toestand, komt vechten ertegen neer op vechten tegen jezelf.

Week 47. Lezing 249: het lager zelf is een rechtstreeks gevolg van de angst voor en de pijn van onrecht, zinloosheid en chaos. Zoals gewoonlijk houdt die situatie zichzelf in stand en maakt dat het mes naar twee kanten snijdt: de pijn van onrecht schept negativiteit, dat wil zeggen, het lager zelf. En omgekeerd, met de schuld over het lager zelf koester je een houding van: ik verdien geen verlossing, geen eeuwig leven, geen goedheid, vreugde, opperste rechtvaardigheid.

Week 48. Lezing 108: Angst om bloot te staan aan mislukkingen en onvermogen. Dat is trots. Het is een verlangen naar grotere volmaaktheid dan je bezit. Dat is een vervanging voor de liefde die je jezelf niet toestaat te voelen. Hier is de schakel: als je lief hebt hoef je niet zo perfect te zijn en daarom hoef je niet bang te zijn voor mislukkingen. Als je niet zo bang zou zijn voor mislukkingen zou het leven niet zo moeilijk worden. Het is vaak de aangeboren, dikwijls onbewuste angst voor mislukkingen die het leven zo zwaar maakt.

December. Lezing 130: Er is geen ander lot dan dat wat je voor jezelf creëert.

Week 49. Lezing 240: Het is duidelijk dat liefde een gevoel is maar het is niet zo duidelijk dat dit gevoel voort moet komen uit een wilsdaad gemotiveerd door verstand.

Week 50. Lezing 129: Volledige ontplooiing en vervulling liggen voor jullie allemaal in het  verschiet. Dat is je bestemming. Ieder van jullie moet vroeg of laat tot het besef komen dat het leven slechts tijdelijk is wat je denkt dat het is, en dat het uiteindelijk is wat je wéét dat het is. Dit wil zeggen dat het leven zelfs in deze aardse sfeer een onbeschrijflijk geluk in petto heeft. Als je je dit eenmaal kunt voorstellen, openbaren zich geweldige en prachtige mogelijkheden in het leven.

Week 51. Lezing 219: Kunnen jullie in deze tijd, waarin jullie de geboorte van het eeuwige Christuskind in jezelf gedenken, je er allemaal voor inzetten ieder deel van jezelf te accepteren? Ik wil jullie meedelen dat er nooit ook maar iets is wat afgewezen hoeft te worden, nooit ook iets wat je niet kunt accepteren en vergeven. Het enige wat werkelijk destructief is en je de kluts doet kwijtraken is wanneer je jezelf niet accepteert en vergeeft, zodat jij je gaat afreageren.

Week 52. Lezing 239: De Christus in je is je ware identiteit, die alles weet en niets vreest en eeuwig leeft. Het is de jij die altijd in het licht gaat, die een wezen van het licht is, een wezen van energie, waarlijk onverwoestbaar.