N2007

Nederlandse Padwerk citaten 2007

 

Week 1. Lezing 033: Hoe rustiger je blijft onder de fouten van anderen, des te meer heb je jezelf geaccepteerd zoals je bent.

Week 2. Lezing 005: Gods rechtvaardigheid gebruikt de menselijke onrechtvaardigheid om de hoogste rechtvaardigheid tot stand te brengen.

Week 3. Lezing 031: Als je wanhoopt over de lagere kant van je aard, als je jezelf niet kunt accepteren zoals je bent, dan betekent dat dat het je ontbreekt aan nederigheid, aan de moed om alle aspecten van jezelf onder ogen te zien, en dat is trots.

Week 4. Lezing 009: Je kunt ervan verzekerd zijn dat de mate waarin je gelukkig bent, overeenkomt met die waarin je een ander gelukkig kunt maken, of zelfs meerdere mensen.

Week 5. Lezing 058: In de mate waarin je het verlangen naar alleenheerschappij in jezelf ontdekt en het vrijwillig leert opgeven, in die mate laat je het uitlokken van tegenspoed en ellende achterwege.

Februari. Lezing 257: Zonder broederschap is er geen liefde en zonder liefde is er geen broederschap.

Week 6. Lezing 032: Zolang je niet volledig gezuiverd bent, kan je liefde niet goddelijk en volmaakt zijn. In de mate waarin je niet gezuiverd bent, is je liefde ook bezoedeld.

Week 7. Lezing 219: Iedere erkenning, ieder inzicht, ieder eerlijk toegeven, iedere keer dat je een stukje masker afschudt, iedere keer dat je een verdediging doorbreekt, iedere keer dat je een moedige en eerlijke stap zet waarin je verantwoordelijkheid neemt voor je negativiteit, ontsteek je weer een lichtje. Zo breng je licht in je ziel door waarheid in je duisternis te brengen.

Week 8. Lezing 225: Hoe meer je voor jezelf verantwoordelijk bent, des te meer kun je aan de groep bijdragen. Hoe meer je voor je rechten en behoeften op kunt komen, hoe minder je nodig hebt van of je conformeert aan de groep, des te vrijer is je liefde en je vermogen om aan de groep te geven. Daarom kun je er meer van ontvangen.

Week 9. Lezing 240: Laat jullie bewustzijn zich voegen naar de goddelijke wil om jezelf lief te hebben; jezelf lief te hebben zonder aan al je neigingen toe te geven, zonder je lager zelf te vergoelijken maar het te zien zoals het is, en je prachtige structuur lief te hebben, je incarnatie lief te hebben, alles om je heen lief te hebben, zelfs dat wat op de een of andere manier een inbreuk op je lijkt te maken. Herken de les die erin besloten ligt en ga ervan houden.

Week 10. Lezing 222: Je kunt je eigen paradijs op aarde creëren als je niet terugdeinst voor het intensieve zuiveringswerk. Al heel gauw wordt het werk zelf één grote vreugde en is het niet meer pijnlijk en moeilijk.

Maart. Lezing 001: Wat kan ik doen om mijn bijdrage te leveren aan Gods Verlossingsplan?

Week 11. Lezing 174: Je kunt alleen vrede vinden wanneer je het lelijkste in jezelf waarlijk kunt accepteren zonder ooit je ingeboren schoonheid uit het oog te verliezen.

Week 12. Lezing 82: Naarmate je jezelf bewust leert worden van je echte doodsangst – in welke vorm die zich ook voordoet, als fysieke dood of als een negatieve gebeurtenis – bevrijd je je levenskracht die jou sterker maakt als je datgene tegenkomt waar je bang voor bent.

Week 13. Lezing 240: Voortdurend zie je over het hoofd dat je een enorme vrijheid hebt om te kiezen hoe je denkt, interpreteert en reageert in iedere situatie. Je begrijpt maar niet dat je door deze keuze de macht hebt om omstandigheden te scheppen en te veranderen.

Week 14. Lezing 236: Elke stap die jij zet in je groeiproces, bevordert niet alleen je eigen geluk en vervulling, hoe belangrijk die natuurlijk ook zijn, maar is tevens een krachtstroom die op atoomenergie lijkt, een kern die zich uitbreidt en verveelvoudigt met vele andere kernen, tot leven geroepen door jou en anderen waardoor de Christuskracht voortdurend aanzwelt.

April. Lezing 213: Laat los in vertrouwen en geloof dat het leven je wil overladen met zijn gaven.

Week 15. Lezing 095:  Maar voor wie van zichzelf vervreemd is, weegt het gefrustreerd worden op zich veel zwaarder dan het feit dat zijn wens niet vervuld of zijn doel niet bereikt wordt. Met andere woorden: de pijn van het niet krijgen wat je wilt, is lang zo erg niet als het feit dat je daarmee ook het ‘bewijs’ geleverd ziet van je waardeloosheid, je ontoereikendheid; dat je geen liefde waard bent – dat je niets bent! Natuurlijk blijft dit onbewust.

Week 16. Lezing 248: Je moet je bewust worden van het verband tussen je lager zelf, dat -vanwege zijn onwetendheid, angst en gebrek aan geloof – destructieve oplossingen en negatieve intenties creëert en de stemmen van satanische entiteiten. Tezamen richten deze twee factoren vernieling aan in jouw leven en in het leven van de mensen om je heen. De tijd is aangebroken dat je duidelijk, onbevreesd en intelligent moet weten hoe de feiten liggen in dit opzicht. Omdat je, naarmate je hoger zelf en zijn positieve intenties sterker worden en je tegelijkertijd toch bepaalde aspecten van je lager zelf laat liggen, je des te meer ten prooi valt aan kwade invloeden die veel meer belangstelling voor je hebben dan voor die mensen wier leven niet aan God gewijd is.

Week 17. Lezing 250: Als jij je ongelukkig, angstig of moedeloos voelt en in het duister tast, weet dan tenminste dat dit niet de waarheid is. Dat zal een groot verschil maken.

Week 18. Lezing 058: De rijpe opvatting van geluk in haar grootste ontplooiing is: “Ik ben onafhankelijk van uiterlijke omstandigheden, ongeacht welke die zijn. Ik kan onder welke omstandigheden dan ook gelukkig zijn omdat zelfs ongunstige omstandigheden of onprettige gebeurtenissen een doel hebben en mij zoveel dichter bij volledige vrijheid en oneindig geluk brengen”. Zo kunnen zelfs moeilijke tijden je gelukkig maken.

Mei. Lezing 033: Kijk kritisch naar jezelf en met mededogen naar anderen.

Week 19. Lezing 083: Als je de moed vindt om je ware zelf te worden, ook al lijkt dat heel wat minder dan je ideaalbeeld, zul je ontdekken dat het veel meer is.

Week 20. Lezing 258: Je echte wezen, dat zonder een spoortje onwaarachtigheid, fout of misvorming is, leeft in totaal welzijn. Daar bestaat geen pijn. Dit echte wezen ziet je aardse wezen, dat als taak op zich heeft genomen het misvormde deel te corrigeren, met mededogen voor de tijdelijke moeilijkheden. Maar het ziet geen tragedie, want het weet dat alles goed is en dat het tijdelijke leed moet leiden tot verlossing.

Week 21. Lezing 242: In haar goddelijkheid weet de menselijke ziel diep van binnen dat een ander mens, ongeacht hoe verwrongen en negatief hij misschien ook is, toch een goddelijke manifestatie en als zodanig echt gelijk aan hem is – op dat diepste niveau.

Week 22. Lezing 225: Een groep zal jullie onafhankelijkheid vergroten zoals jullie ook je eigen onafhankelijkheid en autonomie vergroten. Door dat te doen verrijken jullie de groep en verrijkt de groep jullie.

Juni. Lezing 241: Ik verdien het beste in het leven.

Week 23. Lezing 067: Hoe meer vertrouwen je in jezelf hebt, hoe meer je ook het leven als geheel zult vertrouwen. Maar dit zelfvertrouwen kan alleen ontstaan als je je innerlijke conflicten en afwijkingen oplost.

Week 25. Lezing 011: Mensen die werkelijk vervulling vinden in hun leven, ervaren in zichzelf een diepe rust en voldoening, een gevoel van zekerheid en volheid, zelfs als het uiterlijk resultaat niet onmiddellijk merkbaar is, zelfs als naar buiten toe de resten van een voorbije innerlijke gesteldheid zich nog een tijdlang blijven manifesteren.

Week 26. Lezing 021: Wat je in één incarnatie kunt bereiken door dit pad te nemen, zou misschien twintig incarnaties vergen als je dit niet doet. Dat is het verschil. En dat geeft je een idee hoeveel kracht je in je hebt om de beperkingen te doorbreken.

Week 27. Lezing 150: Elk moment van ontevredenheid heeft antwoorden in zich. Als je zoekt naar die antwoorden, transcendeer je het nu, breng je het naar een dieper bewustzijnsniveau en ervaar je de waarheid van het universum, namelijk dat elk onderdeeltje van het leven oneindige gelukzaligheid in zich draagt.

Juli. Lezing 003: Neem telkens weer het besluit je innerlijke waarheid moedig onder ogen te zien.

Week 28. Lezing 151: Het is al heel waardevol om alleen al je tegenzin waar te nemen om jezelf te ontspannen en te weten dat spanning en intensiteit de directe blokkades zijn voor zelfverwezenlijking. Dan kun je er ook achterkomen dat je tegenzin direct in verband staat met een tegenzin om iets in jezelf te zien. En dit is weer direct verantwoordelijk voor het wantrouwen dat je tegenover jezelf en daarmee tegenover de scheppingskrachten koestert.

Week 29. Lezing 180: Iemands tevredenheid en vervuldheid, speciaal op het gebied van relaties, zijn een maatstaf voor de eigen ontwikkeling, die vaak over het hoofd wordt gezien. Relaties met anderen weerspiegelen de innerlijke staat en zijn dus een directe hulp bij het zuiveren van zichzelf. Omgekeerd is het evenzeer waar, dat alleen door helemaal eerlijk tegenover jezelf te zijn en jezelf onder ogen te zien een relatie in stand kan worden gehouden, gevoelens zich kunnen ontwikkelen en het contact tussen mensen kan bloeien in duurzame relaties.

Week 30. Lezing 233: Alleen door jezelf eerlijk en moedig prijs te geven en te zuiveren, kun je zelfwaardering gaan ontwikkelen als tegenhanger tegen het vernietigend geloof in je waardeloosheid. Alleen wanneer je door de oppervlakkige valse eigenwaarde heen prikt en ruimte schept om je pijnlijk geloof onder ogen te zien dat je waardeloos bent, kun je deze als aanmatiging gaan zien en je twijfel aan jezelf loslaten.

Week 31. Lezing 136: Je kunt alleen maar bang zijn voor anderen in de mate waarin je bang bent voor jezelf.

Augustus. Lezing 209: Als je aan het universum geeft, geef je aan jezelf.

Week 32. Lezing 121: Het is van het grootste belang, vrienden, om al je behoeften na te gaan en te kijken in welke mate ze zijn vervuld, in welke mate niet. Stel je het totale scala van algemeen menselijke behoeften eens voor en kijk dan in jezelf of je ze allemaal de hen toekomende plaats hebt gegeven. Bepaal dan welke behoeften onvervuld blijven vanwege je persoonlijke beelden, je kernproblemen, je onopgeloste conflicten, schijnoplossingen en je geïdealiseerde zelfbeeld. Zoek verder naar mogelijke verplaatsingen.

Week 33. Lezing 241: Ik verbind mij tot de wil van God. Ik geef mij met hart en ziel aan God. Ik verdien het beste in het leven. Ik dien het beste doel in het leven. Ik ben een gezegende manifestatie van God.

Week 34. Lezing 203: Oefen je in vertrouwen, door jezelf steeds weer te openen voor de mogelijkheid dat het universum je alles zal verschaffen wat je nodig hebt. Experimenteer eens met de gedachte: “Hoe zou het zijn als ik het universum zou vertrouwen, als ik in deze speciale situatie de angst opgaf die een gevolg is van mijn wantrouwen en daarmee van trots en eigenzinnigheid?”

Week 35. Lezing 207: Iedere houding is, al lijkt die nog zo onbeduidend, in symbolische vorm terug te vinden in je seksuele uitingen. De manier waarop je seksualiteit tot uiting komt, is een spiegel voor die aspecten in je waarvan je je hoognodig bewust moet zijn.

September. Lezing 203: Als je in waarheid wilt zijn, is beweging gewenst, bewegingloosheid niet.

Week 36. Lezing 212: Visualiseer jezelf als iemand die niet bang is voor het slechtste in zichzelf, omdat het slechtste in de allermooiste, wijste, sterkste liefdeskracht zal transformeren. Door het te verbergen wordt het kleinzielig en gevaarlijk. Door het te ontmaskeren maak je het mogelijk dit nieuw potentieel onder ogen te zien.

Week 37. Lezing 096: Verdriet is gezond; het is een gevolg van voelen en reageren op aspecten van de werkelijkheid. Maar zelfbeklag en depressie zijn dat niet. Verveling is het niet. Het leven is vreugde en verdriet, geluk en treurspel, vervulling en frustratie. Het ware zelf kan met beide omgaan, het onechte zelf met geen van beide.

Week 38. Lezing 037: Elke disharmonie in je gevoelens ten aanzien van de tegenslagen in je persoonlijke leven wijst erop dat je in zekere zin ergens in jezelf de wetten van het leven niet geaccepteerd hebt, dat je niet zelf de verantwoordelijkheid voor je problemen wilt dragen en daarom ook het medicijn afwijst.

Week 39. Lezing 023: Het is je heilige plicht om je in te spannen voor je eigen ontwikkeling en het beste van je leven te maken, maar ook om betrokken te zijn bij het leven van anderen. Op de een of andere manier ben je verbonden met ieder ander, zelfs met je grootste vijand. Hij zit in jou en jij in hem.

Oktober. Lezing 024: Ontdek wat je angsten zijn, wat je werkelijk wenst! Wie je werkelijk bent!

Week 40. Lezing 230: Wie het leven volkomen aanvaardt en omarmt, kan de dood niet vrezen, en vice versa.

Week 41. Lezing 007: Alleen wat tot ons komt door innerlijke discipline en overwinning van wat moeilijk is, alleen datgene waar je de prijs voor hebt betaald, brengt blijvend geluk.

Week 42. Lezing 175: Je kunt niet erger lijden dan wanneer je niet weet dat je zelf hebt gecreëerd wat je ervaart.

Week 43. Lezing 217: De eerste fase bestaat uit zorgvuldig zelfonderzoek. In de tweede fase (die de eerste vaak gedeeltelijk overlapt) wordt ook het inzicht in anderen groter. De derde fase leidt tot universele kennis die als zodanig de menselijke staat te boven gaat. Zo verloopt de natuurlijke ontwikkeling op Het Pad.

November. Lezing 011: ieder mens heeft het hele universum in zich

Week 44. Lezing 067 Vragen en antwoorden: Wanneer je volledig bent gaan begrijpen wat eigen verantwoordelijkheid inhoudt, lost angst op, omdat je zonder twijfel weet, dat je nooit afhankelijk van de grillen van anderen bent, dat je nooit het slachtoffer van absurde toevalligheden bent.

Week 45. Lezing 168: Alleen wanneer je de specifieke verlangens die achter je angst schuilgaan kunt opgeven en loslaten, zal je angst verdwijnen en zal de zielsbeweging zich ontspannen.

Week 46. Lezing 230: Nu de uitwerking van de energie van het Christusbewustzijn in deze nieuwe tijd toeneemt, zijn er steeds meer mensen die zich, onder invloed hier van, ervoor openen. Als je je er niet tegen verzet, als je er niet voor terugschrikt, als je erop vertrouwt en erin meegaat, kun je inderdaad binnen dezelfde incarnatie een tweede leven beginnen.

Week 47. Lezing 167: Licht, gelukzaligheid en/of wezenlijke innerlijke beweging kan alleen ontstaan wanneer het je doel is in die gevoelens te zijn die je altijd wilde vermijden. Je eigen schat aan scheppend leven, aan warm, eeuwig bewegend leven wordt je alleen op deze weg geopenbaard, een andere mogelijkheid is er niet.

December. Lezing 244: Wees in de wereld, maar niet van de wereld.

Week 48. Lezing 132: Je moet een bepaalde staat bereiken en daar volledig in vertoeven voor je hem achter kunt laten voor een volgende staat. Deze wet is uiterst belangrijk voor jullie om te begrijpen, vrienden. De mens ziet hem vaak over het hoofd, en nog vaker negeert hij hem totaal.

Week 49. Lezing 154: Het vermogen om genot, vreugde en extase te verdragen hangt af van het vermogen om op een juiste en waarachtige wijze pijn en frustratie te verwerken, in de wetenschap dat je ze zelf hebt voortgebracht.

Week 50. Lezing 139: Een betrouwbare graadmeter om te bepalen in welke mate je de wreedheid in jezelf nog niet erkend hebt, is de hoeveelheid angst waar je nog mee zit.

Week 51. Lezing 198: Een van de meest belangrijke houdingen die je moet verwerven om jezelf gewoon te kunnen respecteren en aanvaarden, is het vermogen om toe te geven dat je fout bent, zonder jezelf onwaardig en onaardig te voelen.

Week 52. Lezing 141: Het besef dat je probleem van nu opgelost kan worden en dat je alles in je hebt wat daarvoor nodig is, dient in elke fase van je pad de eerste stap zijn.