De illusoire angst om te bewegen

Aquarius workshop

De illusoire angst om te bewegen

English Aquarius workshop The illusory fear of moving: https://youtu.be/2t-4xZeyElw

Wanneer je jouw angst om te bewegen ontdekt, je afkeer ervan of je weerstand ertegen – lichamelijk zowel als geestelijk en emotioneel – dan heb je de oorzaak ontdekt van het leven in een bewustzijnssfeer waarin dood onvermijdelijk is. Je verhaast de dood in de mate waarin je beweging op alle niveaus van je wezen weigert.”

Citaat uit Padwerk lezing 167: Het bevroren levenscentrum ontdooit

Leven is ontspannen bewegen op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. We houden het lichaam in beweging zodat de energiestroom het hele fysieke systeem kan doordringen. Verstand houden we in beweging door het te verruimen met nieuwe zienswijzen. Gevoelens houden we in beweging door te leren ze te uiten en te doorvoelen zodat ze kunnen transformeren in oorspronkelijke liefdevolle gevoelens. Ontspannen bewegen is een harmonieus samengaan van de passieve en actieve krachten, zodat ze op een constructieve manier door de juiste energiekanalen worden geleid. Met die houding leven we in overgave en vertrouwen aan het hogere zelf. Dàn weten we tot in iedere cel van ons lichaam, dat we door een liefdevol, zorgzaam, veilig en rechtvaardig universum gedragen worden. We nemen de verantwoordelijkheid voor tegenslagen en aanvaarden die zonder pessimisme of negativiteit en met een gezonde positieve houding.

Leven we echter in de illusoire angst voor beweging, dan kunnen we in onszelf tegenstrijdigheden constateren. Enerzijds vechten we tegen de spirituele wetten door eigenzinnig geworstel om helemaal niets wat moeilijk is te hoeven aanvaarden en anderzijds houden we onze gevoelens bevroren door niet te bewegen uit angst voor zowel de warme gevoelens als de vervormde emoties. Zachtmoedig onszelf onder ogen zien, leert ons dat opstandigheid, zelfmedelijden en de neiging om moeilijkheden te ontvluchten door angst, trots en eigenzinnigheid worden veroorzaakt. Is het geen eigenzinnigheid ons innerlijk te verzetten? Is het geen trots de lessen te verwerpen die het leven ons leert? Moedig moeilijkheden omarmen als het noodzakelijke medicijn dat voor ons ontwikkelingsproces nodig is, zal de illusoire angst om te bewegen transformeren in genieten van ontspannen bewegen.

Door met evenwichtige en vredige zielsbewegingen ontspannen te bewegen, kan de levenskracht onbelemmerd stromen en is er geen pijn of conflict meer. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van 3 thema’s uit de Padwerk lezingen de illusoire angst om te bewegen onderzoeken.

1e thema: Verstoorde beweging is hyperactief of apathisch

Op het niveau van de dualiteit lijken de actieve beweging en de passieve ontspanning elkaars tegenpolen te zijn en kan activiteit geen rust en passiviteit geen kracht geven. Hyperactiviteit, gejaagdheid, dwingende stromen en pijnlijke spanning ontstaan wanneer het te sterke ego de actieve stroom door het energiekanaal perst dat voor de passieve stroom bestemd is. En wanneer de passieve kracht door het zwakke ego ongezond wordt gebruikt en door het actieve energiekanaal wordt geleid, ontstaat er apathie, bewegingloosheid, hulpeloosheid en gebrek aan energie.

“Neem rustig en kalm de uitstraling van je eigen psychische krachten waar. Je zult dan het punt in je verstoorde beweging ontdekken waar je stagneert omdat niet-bewegen zo verleidelijk lijkt. Het lijkt de spanningsloze toestand te zijn waarnaar de ziel verlangt. Of het lijkt juist noodzakelijk om te bewegen teneinde niet te stagneren en omdat schuldgevoel je aanzet tot worstelende, overspannen beweging.” (Citaat uit Padwerk lezing 135)

2e thema: Organische zielsbewegingen

Zielsbewegingen zijn energiestromen van positieve of negatieve gevoelens, gedachten of houdingen. Negatieve zielsbewegingen zullen als gevolg van misvattingen en beelden in een automatische reflex òf stagneren òf juist overspannen bewegen. Deze scherpe, harde, disharmonieuze zielsbewegingen – die door haat, angst, hebzucht, egoïsme, kinderlijke afhankelijkheid, trots en eigenzinnigheid worden veroorzaakt – zijn gespannen en verkrampt èn blokkeren de levensstroom. Verkrampte zielsbewegingen zijn niet alleen uitputtend en pijnlijk, maar ze vormen ook een negatief elektromagnetisch energieveld dat ongelukkige levensomstandigheden creëert. Wanneer we voor organische, evenwichtige zielsbewegingen kiezen, dan ontspannen we in wat er is.

“Wanneer je de organische beweging niet toelaat, wordt vaak het evenwicht verstoord. De beweging die niet de kans kreeg zich daar te uiten waar zij op zijn plaats is en eigen aan de groei van het organisme, zoekt een uitlaatklep en komt dan tot uiting als een drang om te bewegen waar dit niet op zijn plaats en niet organisch is. Bijvoorbeeld: iemand houdt star vast aan een verdedigende houding die hij eigenlijk al ontgroeid is, wil deze niet opgeven en komt daardoor innerlijk vast te zitten. Hieruit kan zich een dwangmatige rusteloosheid ontwikkelen die tot uiting kan komen in een onvermogen om rustig te zijn, om er ‘helemaal’ te zijn, om ook maar iets door te zetten en vol te houden.” (Citaat uit Padwerk lezing 241)

3e thema: Ontspannen bewegen

Iedere waarheid die als gevolg van een misvatting wordt vervormd, verandert in onwaarheid en splitst zich in twee onverenigbare tegenstellingen met een hyperactief en een apathisch aspect. Bijvoorbeeld: wanneer liefde wordt vervormd, dan verandert liefde in liefdeloosheid en splitst zich in hyperactieve vijandigheid en apathische angst. Of wanneer we als gevolg van minderwaardigheidsgevoelens dwingend (hyperactief) van anderen erkenning eisen door indruk te maken, dan is er tegelijkertijd een hulpeloze (apathische) houding waarbij we geen zelfverantwoordelijkheid voor een innerlijk gevoel van eigenwaarde nemen. Dit innerlijke conflict tussen beweging en ontspanning bestaat op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Het is onze taak om door deze dualiteit heen te gaan en die onverenigbare tegenstrijdigheden naar ontspannen bewegen te transformeren.

In de mate waarop je voortgaat met het heroriënteren van je tot dusverre onbewuste – maar nu bewust geworden – opvattingen, waarden, begrip van het leven en van jezelf en je relatie met het leven en met jezelf, zal als een natuurlijk gevolg de beweging weer met de grote kosmische stroom gaan harmoniëren. Ontspannen bewegen wordt dan steeds meer een zijnstoestand. (Citaat uit Padwerk lezing 135)

++++++

Meditatie de illusoire angst om te bewegen

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat gevangen zit in de illusoire angst om te bewegen en zo de dood uitlokt

Voel met compassie hoe het innerlijke kind eigenzinnig vecht tegen de spirituele wetten door niets wat moeilijk is te hoeven aanvaarden

Voel met mildheid hoe bang het innerlijke kind is voor de warme gevoelens en de vervormde emoties

Voel zachtmoedig hoe het innerlijke kind trots de lessen van het leven verwerpt

Vraag hulp aan het ware zelf om jezelf te bevragen en te confronteren

Vraag kracht aan het ware zelf om voor evenwichtige zielsbewegingen te kiezen

Vraag moed aan het ware zelf om moeilijkheden als een noodzakelijk medicijn te omarmen

Open je voor het advies van het ware zelf over het gebied waar je zielsbewegingen stagneren

Open je voor de eeuwige liefdevolle omhelzing door Jezus Christus

Visualiseer jezelf voor 5 minuten als iemand die geniet van ontspannen bewegen en kom dan langzaam terug