Je innerlijke autoriteit volgen

Aquarius workshop 

Je innerlijke autoriteit volgen

Alleen iemand die zijn rebellie tegen autoriteit overwonnen heeft omdat hij zijn eigen innerlijke autoriteit is,
omdat hij die eerlijkheid bezit, kan vrij zijn. Dat betekent verandering omarmen.

Elke kwestie vereist weer een nieuwe, andere, heel beweeglijke en flexibele benadering.

Wat kan lijken als een gelijke situatie die een bepaalde benadering vraagt, kan in feite volkomen anders zijn

en een geheel nieuwe benadering vereisen. Vrijheid is dus volledig afhankelijk van je vermogen tot veranderen.

Uit padwerklezing 227: Van uiterlijke naar innerlijke wetten in de nieuwe tijd

Ons hele leven zullen we met menselijke autoriteiten te maken hebben, maar alleen als we emotioneel volwassen zijn en onze innerlijke autoriteit volgen, weten we of een menselijke autoriteit wel of niet betrouwbaar is. Zoals de Aquariusmens die in iedere situatie de positieve intentie en de flexibiliteit heeft om met de wil, het denken en het voelen zijn of haar innerlijke autoriteit van liefde, waarheid en eenheid te volgen. Deze constructieve houding is de basis voor een leven op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau van geluk, gezondheid, rijkdom, overvloed, vervulling en veiligheid en het bewustzijn van eeuwig leven. Deze mens volgt uitsluitend menselijke auto­riteiten die net als hij autonome mensen zijn en de innerlijke impuls van hun ziel volgen om God boven alles te stellen en die geen behoefte hebben om hun macht te misbruiken.

De emotioneel onvolwassen mens kiest (onbewust) voor zelfverraad en luistert liever naar de dualistische lagere zelf stemmen dan naar de stem van het goddelijke zelf. Deze mens wil kind blijven en projecteert vervangende ouders op iedereen. Daarom verlangt het naar sterke auto­riteiten, supermensen, die alles toestaan, alles geven waar het innerlijke kind blind naar hunkert, die niets verbieden en beloven dat ze alle moeilijkheden van het leven wegnemen. Deze slaafse, onvol­wassen houding van geen zelfverantwoordelijkheid voor het eigen leven willen dragen, leidt tot of een onderdanige houding of tot continu verzet tegen autoriteiten vanuit angst, rigiditeit en wantrouwen. Dit veroorzaakt schuld, pijn, minderwaardigheid, verwarring en zelf­bestraffing. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuwsgierigheid aan de hand van drie funda­mentele thema’s uit de padwerk lezingen onder­zoeken hoe we onszelf van een onvolwassen houding naar autoriteiten kunnen bevrijden en onze innerlijke autoriteit kunnen volgen.

De dualiteit wetshandhaver en wetsovertreder loslaten

Zolang we emotioneel onvolwassen zijn, leven we in illusies en ervaren we auto­riteit of gezag buiten ons. We kiezen voor twee uitersten. Of we zijn een onderdanige wetshandhaver of we zijn een rebellerende wetsovertreder in plaats van de moeilijke maar juiste middenweg te kiezen om de innerlijke autoriteit te volgen. Zolang we ons van een uiterlijke autoriteit afhankelijk voelen, trekken we als een magneet overeenkomstige situaties aan die ons van onze angstige, trotse en eigenzinnige houding bewust maken.
Hoe groter de opstandigheid van de kant van de wetsovertreder, hoe strenger en onverdraagzamer de wetshandhaver wordt met als reden zichzelf tegen zijn eigen angst en opstandigheid te beschermen. En hoe meer dit gebeurt, des te sterker wordt de opstandigheid en het verzet bij de wetsovertreder. Deze is zich er niet van bewust dat zijn verzet niet langer tegen de wet als zodanig is gekeerd, of tegen gezag in de goede en ware zin maar in feite tegen de valse noot van de net zo onbewuste wetshandhaver. (Uit padwerklezing 46)

Stoppen met het autoriteitsspelletje spelen

Door emotioneel iemand macht te geven worden we bang voor zo iemand, zijn we wrokkig en rebelleren we. We voelen dat die ander sterker is of we willen iets van die ander krijgen. We zijn zo bang voor deze zelf gekozen zwakte van onderwerping dat we blind rebelleren op een zinloze, irrationele en daarom zelfvernietigende manier. Eigenlijk zijn we deze onvol­wassen houding al ontgroeid, maar uit een automatische overlevingsreflex klampen we ons nog aan dit kinderlijke autoriteits­spelletje vast.
Het autoriteitspelletje is verouderd, je hoeft niet meer te rebelleren om te geloven dat je onafhankelijk en assertief bent. Je kunt toegeeflijk zijn, vrienden, zonder dit met onderwerping te verwarren. Je hebt de onaf­hankelijkheid en integriteit van je eigen hogere Godzelf, je ware wezen, om bewust te bepalen: ‘hier geef ik toe omdat het klopt of hier zeg ik nee omdat dat in deze situatie de waarheid is’. (Uit padwerk lezing 229B)

God als hoogste autoriteit erkennen

Enerzijds rebelleren we tegen autoriteiten vanwege de misvatting dat we gebruikt zullen worden of vanuit het verborgen eigenzinnige verlangen om macht over anderen te hebben en die macht te misbruiken. Anderzijds proberen we vernietiging te voorkomen door ons aan sterkere mensen te onderwerpen. Beide onvolwassen houdingen komen voort uit misvattingen en uit een vervormde waarneming van de werkelijk­heid. Alleen overgave aan God zorgt ervoor dat we het onderscheid kunnen maken en volwassen kunnen handelen zonder innerlijk in conflict te zijn.
Zowel onderwerping aan
plaatsvervangende machten en autoriteiten als blinde rebellie tegen elke vorm van autoriteit worden beide veroorzaakt wanneer de natuurlijke zielsbeweging om zich aan God over te geven wordt geblokkeerd. Als God het voornaamste is, dan valt alles op zijn plaats. Als dit niet het geval is, dan moet je wel in verwarring zijn over de autoriteit die je nodig hebt en dient; dan moet je wel in verwarring zijn over wanneer assertief te zijn en wanneer het goed is om leiding te volgen. Als overgave aan God bij jou vooropstaat, kun je onderscheid maken en daarnaar handelen zonder innerlijk in conflict te komen. (Uit padwerklezing 245)

Meditatie je innerlijke autoriteit volgen

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor je kinderlijke deel dat vervangende ouders op iedereen projecteert

Voel met mildheid hoe dit kinderlijke deel weigert zelfverantwoordelijkheid te dragen

Voel zachtmoedig hoe dit kinderlijke deel tussen rebellie en onderdanigheid heen en weer schommelt

Voel met compassie de schuld, pijn, verwarring, zelfbestraffing en minderwaardigheid door deze onvolwassen houdingen

Vraag hulp aan het ware zelf om je aan God over te geven

Vraag moed en kracht aan het ware zelf om onafhankelijk en assertief te zijn

Vraag advies aan het ware zelf over welke verandering nu noodzakelijk is

Open jezelf voor het advies wat je nu van de Christuskracht van het ware zelf zult ontvangen

Visualiseer jezelf als iemand die de innerlijke autoriteit volgt

En kom nu in je eigen tempo terug