N2014

Nederlandse padwerk citaten 2014

 

Week 1: Lezing 235: Een crisis is een periode van beproeving, die je in de gelegenheid stelt om te ontdekken wat je moet weten, zien en veranderen; waartoe jij je opnieuw moet verbinden. Zonder deze tijdelijke duisternis zou jij je nooit gemotiveerd voelen om het noodzakelijke onderzoek aan te gaan.

Week 2: Lezing 191: Als een geforceerde gang van zaken – ik wil dit niet ervaren en dát wel – de plaats inneemt van een ontspannen stroom van bewustheid, een vloeiende zielssubstantie, dan is het resultaat uiteindelijk crisis en meer pijn. Het is de bittere pijn van het vechten tegen pijn, de paniek om liever te proberen angst te vermijden dan er doorheen te gaan.

Week 3: Lezing 16: Er gebeurt niets in je leven dat op zichzelf goed of slecht is. Geloof niet in dit misverstand. Het beste dat je kan gebeuren, kan op dat moment een ramp lijken. En het zal een ramp zijn als je de verkeerde houding hebt. En een gebeurtenis die zeer gunstig lijkt, kan uiteindelijk heel ongunstig blijken als je er niet de spirituele les van leert. Alles wat je overkomt kan dus voordelig zijn als jij dat ervan maakt; als je het vanuit een spiritueel gezichtspunt gebruikt; als je ervan leert zodat je spiritueel kunt blijven groeien en dus steeds gelukkiger wordt!

Week 4: Lezing 213A: ‘Ik wil mijzelf in waarheid zien, niet om te ontkennen wat vervormd en lelijk is, maar om te beseffen dat ik een goddelijke manifestatie ben en het vermogen heb om mezelf te vergeven en van mezelf te houden zoals ik ben, zodat ik de wereld mijn liefde kan tonen. Ik heb het vermogen om de wereld mijn liefde te tonen en ik vraag de hogere kracht van mijn goddelijke wezen om dit te doen’.

Week 5: Lezing 83: Wanneer je de allereerste stap naar het opgeven van je ideaalbeeld maakt, dan zul je een ongekend gevoel van bevrijding voelen. Dan zul je waarlijk opnieuw geboren worden. Dat wil zeggen dat je ware zelf te voorschijn zal komen. Alleen dan zul je in je ware zelf rusten en ben je innerlijk in evenwicht.

Week 6: Lezing 33: Als je wordt beproefd wat  onvermijdelijk is, bid dan dat je denkvermogen niet te zeer verlamd raakt. Dat is namelijk wat gewoonlijk gebeurt als iemand zich in een moeilijke situatie bevindt. Houd vast aan deze gedachte: “Vader, geef me een helder inzicht ook al ben ik in de war en ongelukkig op dit moment. Help me om niet te vergeten wat ik anders wel weet. Laat me Uw waarheid zien in deze situatie en niet die welke mij op dit moment met mijn zeer beperkte kijk uitkomt”.

Week 7: Lezing 133: Kijk elke dag naar je disharmonische reacties en mediteer erover op de volgende wijze: ‘Als ik niet in harmonie ben, moet ik ergens in mijzelf iets verkeerd interpreteren. Ik wil de waarheid zien. Ik verklaar dat als ik weerstand bied, mijn wil om in waarheid te zijn sterker is dan die weerstand.’

Week 8: Lezing 97: Hoe meer je onvolmaaktheid aanvaardt, hoe meer vreugde je kunt geven en ontvangen. Je vermogen om gelukkig te zijn is afhankelijk van je vermogen onvolmaaktheid te aanvaarden.

Week 9: Lezing 160: Ga allereerst wanneer jij je ongelukkig voelt op zoek naar dat deel in je dat ‘nee’ zegt om wat voor reden dan ook. Zoek dan naar dat deel dat anderen de schuld geeft, al is het maar heel subtiel, indirect en stiekem. Kijk dan naar je emoties waar je argumenten aanvoert tegen iets of iemand, misschien tegen het leven. Zie dan deze bepaalde verschuiving waar je de zaak omdraait. Want hoe verkeerd anderen ook mogen zijn, zij kunnen nooit voor jouw lijden verantwoordelijk zijn, hoezeer dat ook het geval lijkt te zijn.

Week 10: Lezing 211: Wanneer het bewustzijn vergeet en afgesneden is van de waarheid van het bestaan, identificeert het bewuste egozelf zich wel eens tijdelijk met de aspecten die heropgevoed en gezuiverd moeten worden, zodat het dan het besef van zijn ware identiteit verliest. Dit is altijd een uiterst pijnlijke toestand, maar het gebeurt alleen wanneer trots, eigenzinnigheid en angst  wordt toegestaan om het bewustzijn te regeren.

Week 11: Lezing 237: Frustratie is een vriend. Je kunt er een vriend van maken door moedig en wijs ernaar te verlangen om de betekenis te bestuderen en de frustratie als het ware je leraar en therapeut te laten zijn.

Week 12: Lezing 94: Het verlangen om te veranderen kan alleen maar voortkomen uit een echt en oprecht berouw. Dit geeft je de kracht en de moed om allereerst de blindheid, onwetendheid en onvolmaaktheden die nog bestaan te accepteren, in het besef dat dit alles in wezen karakterstoornissen zijn.

Week 13: Lezing 252: Wanneer de muren van afzondering en geheimhouding eenmaal instorten, stap je in een prachtige wereld van licht, goedheid, jubelende vreugde, eeuwig leven en een onbevreesd bestaan. Deze wereld kan er alleen zijn in iemand zonder verdediging, zonder pantser, zonder ontkenning van de zachte kwetsbaarheid die al het lijden, welke door de krachten van het kwaad veroorzaakt worden, kan ervaren. Als je jezelf tegen dit soort pijn hardt, dan ontzeg jij je ook de vreugde die eeuwig voor jou is voorbestemd.

Week 14: Lezing 236: “Ik wens mezelf niet boven anderen te verheffen. Als een deel in mij dit verlangt, dan wil ik het niet. Ik bid dat de goddelijke krachten in mij me bij het scheppen van een andere op de werkelijkheid gebaseerde houding helpen. Als ik beter wil zijn dan anderen, moet ik ook voelen dat ik geen enkele vervulling verdien. Ik ben niet beter dan anderen en niet slechter dan anderen. Alle mensen zijn mooie, schitterende goddelijke manifestaties.”

Week 15: Lezing 99: Op het moment dat je de belangrijke mensen uit je jeugd in hun eigen werkelijkheid gaat ervaren, zul je er geen behoefte meer aan hebben om van je zelfverwerping te houden. Je houdt er alleen van omdat het kind in je gelooft dat er niets anders is. Maar wanneer je inziet dat je niet om je ‘minderwaardigheid’ werd afgewezen, hoef je niet meer van je afwijzing te houden.

Week 16: Lezing 53: In de mate waarin jij je onzeker en minderwaardig voelt, in die mate moet er misschien diep verborgen een kant in je zijn die aan het leven wil ontkomen, die iets uit het leven hoopt te krijgen zonder enige investering of enig risico en zonder jezelf bloot te geven. Met andere woorden een verlangen of een overtuiging dat je het leven op de een of andere manier voor de gek kunt houden. Als je die kant vindt, kom je bij de wortel van je minderwaardigheidsgevoelens en je gebrek aan zelfrespect – niet eerder.

Week 17: Lezing 73: Als je eenmaal de werkelijkheid van je onvolmaakte zelf aanvaardt, zijn de pijnen die daardoor worden veroorzaakt niet meer zo ernstig en tragisch. Je zult ze aanvaarden als een gevolg van je onvermijdelijke onvolmaaktheden, die je nu kalm kunt waarnemen, waarbij je ze beter gaat begrijpen en dat brengt je dichter bij rijpheid en volmaaktheid.

Week 18: Lezing 137: ‘Ik kan met mijn ego dit probleem niet oplossen. Maar ik weet dat ik in verwarring en onwaarheid moet zijn omdat ik me gedwongen voel om op een manier te denken, te voelen en te handelen die wanhoop, angst, frustratie en gevoelens van twijfel voortbrengt. Ik wil nu bewust contact met het meest constructieve centrum van mijn diepste wezen maken, het activeren en het mij laten leiden naar de gedachten die ik op dit moment nodig heb, naar de inzichten waar ik nu behoefte aan heb en naar het gedrag en de gevoelens die op dit moment goed en productief zijn’.

Week 19: Lezing 189: De houding tegenover jezelf zal heel anders zijn als je beseft dat het de taak van een menselijke entiteit is om negatieve aspecten met zich mee te dragen met als doel ze te integreren en samen te voegen. Dit besef maakt je oprecht zonder te hoeven wanhopen. Als je bedenkt dat je een belangrijke taak op je neemt in het belang van de evolutie zal het je zelfrespect geven. Wanneer je dit leven binnengaat, breng je negatieve aspecten met je mee om ze te integreren.

Week 20: Lezing 177: Lichamelijke gezondheid en welzijn worden geheel bepaald door en zijn volkomen afhankelijk van de mate van genot die een lichaam kan toelaten. Aangezien de genotstromen tevens de krachten zijn van leven, gezondheid, zelfvernieuwing en herstel, is een gezond en lang leven het directe gevolg van je vermogen tot genieten. En omgekeerd: waar je jezelf genot onthoudt – door schaamte, angst, misvattingen, negativiteit, onzuiverheid enz. – snijd jij je lichaam af van de bron van die universele stroom.

Week 21: Lezing 217: Hoe onrechtvaardig iets slechts je ook mag toeschijnen, het wekt die indruk alleen maar omdat je in je beperkte en tijdgebonden staat de verbanden niet kunt leggen. Als je dat wel kon, dan zou je zien dat elk negatief verschijnsel, hoe wreed en onrechtvaardig het ook mag schijnen, een zelf ontwikkelde medicijn is met als doel ultieme zuivering en ultiem geluk.

Week 22: Lezing 257: Soms kan iets louter negatiefs noodzakelijk zijn om een volledige ontwikkeling mogelijk te maken. Dit geldt zowel voor de enkeling als voor de mensheid in haar geheel of, anders gezegd, voor de entiteit aarde.

Week 23: Lezing 159: Mogen jullie allen een meer waarheidsgetrouw begrip van de glorie van het leven krijgen, zodat jullie hoe langer hoe meer zullen onderkennen dat er niets is waarvoor jullie  bang hoeven te zijn, echt niets, dat jullie angst een illusie is. Angst en illusie zijn hetzelfde, net zoals leven en vreugde.

Week 24: Lezing 140: Pijn en lijden zijn altijd het gevolg van het feit dat de persoonlijkheid naar twee kanten wordt getrokken, naar leven en naar antileven, naar liefde en naar haat, afzondering en angst, naar het positieve en naar het negatieve.

Week 25: Lezing 147: Van essentieel belang is dat je ziet waar je niet leeft, want alleen als je dat ziet kun je levend worden; dat je ziet waar je niet voelt, want alleen als je dat ziet kunnen je werkelijke gevoelens tot uiting komen.

Week 26: Lezing 161: Een egogebonden bestaan en totaal vastzitten en vasthouden aan het egoniveau van de persoon veroorzaakt angst en onzekerheid. Het is zo’n schraal leven. En zo beperkt. Dat is altijd beangstigend, want niemand wil werkelijk dat er een eind komt aan zijn bestaan. Maar aan het afgescheiden ego moet wel een eind komen. Alleen als je in jezelf de weg terug vindt naar de grotere waarheid, naar de werkelijkheid die de wet van de liefde is en die ook de wet van de waarheid is, alleen als je dat doet kan je ego zichzelf in alle veiligheid aan het innerlijke goddelijke zelf overgeven.

Week 27: Lezing 190: Het vermogen om te erkennen dat je feilbaar, menselijk, kwetsbaar, irrationeel, fout, behoeftig, weerloos, zwak en ongelukkig bent, vergroot juist je vermogen om sterk, oprecht eerlijk (zonder jezelf te rechtvaardigen), werkelijk onafhankelijk en vervuld te zijn.

Week 28: Lezing 85: Wat je denkt dat je van de ander eist, is een projectie van je eisen aan jezelf. Je redeneert dat als die ander nu maar was zoals hij ‘hoort’ te zijn, jij op jouw beurt zou kunnen zijn zoals je wilt of denkt dat je hoort te zijn: je geïdealiseerde zelf. In werkelijkheid is de woede tegenover anderen slechts het verwijt dat zij je verhinderen te zijn zoals je denkt dat je zou moeten zijn.

Week 29: Lezing 55: Je kunt nooit echt door de muur heen dringen die jou van je medeschepselen scheidt, voordat je door de muur heen bent die je van je meest innerlijke zelf scheidt.

Week 30: Lezing 16: Als je elke dag naar jezelf kijkt en je falen beschouwt vanuit de houding: ‘wat kan ik ervan leren?’ ‘hoe laat het me zien waar ik nog werk te doen heb om mijzelf te zuiveren?’ zullen je eigen fouten (en die zijn onvermijdelijk) je krachtig maken in plaats van zwak.

Week 31: Lezing 114: Leer het feit accepteren dat je ook maar een mens bent en niet verachtelijk omdat je dezelfde zwakheden koestert als je medemensen. Dan zul je milder over jezelf gaan denken en dat zal je dan weer in staat stellen om alles wat in je is onder ogen te zien. Strenge onvriendelijkheid voor jezelf is geen deugd, vrienden, al wordt dat soms zo gemakkelijk geloofd. Het is juist het tegenovergestelde omdat het trots en arrogant is en het zelfbedrog en onwaarheid bevordert.

Week 32: Lezing 218: Als je de ongelooflijke betekenis en zin, de grotere wijsheid en het doel van iedere gebeurtenis gaat zien, hoe die diep verbonden is met en deel uitmaakt van de wijze en heilzame totaliteit van je leven, van de loop van het leven, dan moeten alle angst en verwarring wel verdwijnen, omdat alles wat je ervaart een diepere betekenis en verbinding ermee heeft.

Week 33: Lezing 132: Zelfbestraffing is een vervanging voor het opgeven van een houding die schuld veroorzaakt. Je gelooft onbewust dat door dit te doen het mogelijk is in deze houding te volharden en jezelf toch van de schuld te verlossen. Daarom blijf je jezelf maar straffen, in de waan dat dit je vasthouden aan destructieve patronen goedmaakt. Als je maar vaak genoeg zegt hoe slecht je bent, als je maar genoeg onder schuldgevoelens te lijden hebt, voel je dat je toch een aardig mens bent, ondanks het feit dat je in een houding volhardt die feitelijk jou noch anderen enig denkbaar voordeel oplevert.

Week 34: Lezing 149: Vrede tussen lichaam en ziel is het onvermijdelijke resultaat en de vrucht van zelfverwerkelijking. Het is een vergissing te geloven dat het lichaam in het grote integratieavontuur gewoon buiten beschouwing kan worden gelaten.

Week 35: Lezing 159: Wat je hebt of niet hebt is de regelrechte uitwerking van alles wat je denkt, alles wat je voelt, alles wat je zelf wilt. Misschien is het niet verstandig dat je het wilt en je wilt het zeker niet bewust, maar onbewust wil je het wel. Pas wanneer je hier volledig van doordrongen bent begrijp je de wet van het leven, de wet van de scheppende kracht, die in jou zijn werk doet. En dan ga je enigszins aanvoelen welke enorme kracht er tot je beschikking staat.

Week 36: Lezing 71: Als iemand je kwetst, zal wat hij zegt en doet echt pijn doen. Maar zolang je alleen maar stilstaat bij wat er gebeurde en niet kijkt naar de reden waarom, blijf jij je gekwetst voelen. Zodra je het helemaal begrijpt, kun jij je onmogelijk nog langer gekwetst voelen.

Week 37: Lezing 189: Elke minuut van depressie of angst, iedere hopeloosheid of anderszins negatieve houding ten opzichte van een situatie bevat verschillende andere keuzes. Maar het vereist actie van jouw innerlijke wil om krachten die nu nog in je sluimeren te wekken en beschikbaar te stellen. Dan zal geleidelijk en op een organische manier, wanneer de reeds beschikbare mogelijkheden worden gebruikt, een veel grotere kracht van spiritueel bewustzijn zich ontvouwen.

Week 38: Lezing 232: Het is zeer onjuist te geloven dat degene die zo min over zichzelf denkt nederig en goed is. Dit is een van de vele dualistische misvattingen waar jullie wereld vol van is. Zichzelf onderwaarderen wordt gelijkgesteld met nederigheid en goedheid en zichzelf op waarde schatten met trots en arrogantie. Niets is verder van de waarheid. Want als jij je eigen waarde en kracht kent en die waarde respecteert, ongeacht wat je nu doet en hoe ver je nu bent, dan moet je wel rekening houden met anderen en hen waarderen.

Week 39: Lezing 257: Naast de lagere zelf uitwisseling tussen entiteiten bestaat er tegelijkertijd ook een hogere zelf uitwisseling. Dit is een heel belangrijke nieuwe gedachte om te overwegen. Stel je eens voor: twee mensen (of groepen) zijn met elkaar op bewust niveau in oorlog. Ze haten en beschuldigen elkaar. Ze wensen elkaar zelfs het ergste toe en willen elkaar kwaad doen. Tegelijkertijd zijn deze entiteiten het op een dieper niveau met elkaar eens. Ze weten dat wat zich bewust afspeelt de goede zaak, waarheid, liefde en hun eenheid dient, ook al weten ze dit op dat bewuste niveau niet.

Week 40: Lezing 247: Het is niet waar dat er altijd oorlog, lijden en onrecht op deze wereld moet zijn. Dit blijft alleen waar zolang de meerderheid van de mensen weigert volwassen te worden en in een staat van innerlijke dwaling, onwaarheid en verwarring blijft. Hoe sterker mensen als jullie worden in je vastberadenheid en begrip over de huidige situatie, hoe meer andere mensen hun trots, hun eigenbelang en hun opportunisme (wat allemaal een gebrek aan geloof betekent) gaan opgeven, hoe meer jullie en anderen als jullie de balans zullen verschuiven. En de mensheid zich tot haar aangeboren bestemming zal gaan ontwikkelen.

Week 41: Lezing 49: Emotionele rijpheid, emotionele gezondheid, betekent weten wat je wilt, willen wat mogelijk is en bereid zijn de prijs ervoor te betalen. Op alle niveaus van je wezen egoïsme opgeven en doordringen in de diepte van je onbewuste reacties (die zo tegengesteld aan je uiterlijke reacties kunnen zijn) is werkelijke emotionele rijpheid.

Week 42: Lezing 224: Zoals een groot pianist alleen maar een kanaal voor hogere inspiratie kan zijn wanneer hij door de vingeroefeningen en de moeizame, lange studie heengaat die zijn spel uiteindelijk moeiteloos maken, zo moet de door God geïnspireerde mens aan zijn zuiveringsproces aan diepe zelfkennis en eerlijkheid ten aanzien van zichzelf werken. Pas dan gaat het ontvangstkanaal echt passen bij de hogere waarheden en waarden en kan het voor hogere doeleinden beïnvloed, gevormd en gebruikt worden om de wereld en zichzelf te verrijken.

Week 43: Lezing 227: De planeet aarde heeft een ontwikkelingsstadium bereikt waarin de oude structuur niet langer gehandhaafd kan worden. Zij kan de spanningen en begrenzingen van het oude beperkte bewustzijn niet verdragen. Men moet tot een nieuwe visie komen waarin alles één is, waarin het zelf en anderen als één waargenomen worden. Jullie moeten deze nieuwe visie zoeken onder de beperkte visie waaraan het directe bewustzijn zo gewend is. Deze nieuwe visie brengt een enorme vrede, veiligheid, vreugde en zelfexpressie.

Week 44: Lezing 241: Je kunt heel gemakkelijk telkens weer het besluit nemen: “Ik zal loslaten en innerlijk in beweging zijn; in mijn bewustzijn, in mijn houding, in mijn levensbenadering, in mijn normen, mijn gedachten en in de gevoelens waarmee ik gewoonlijk op ervaringen reageer”.

Week 45: Lezing 170: Ongelukkig zijn vereist minder kracht dan gelukkig zijn. Deze kracht kan alleen worden opgewekt als de goddelijke krachten in jezelf werkelijk, bewust, duidelijk gestimuleerd, geactiveerd en aangeroepen worden om je bij te staan in je geluk en je beter toe te rusten om het te verdragen, om je concreet leiding te geven zodat jij je niet onachtzaam en onbewust vanwege de diepgewortelde mechanismen voor het geluk afsluit.

Week 46: Lezing 167: Je zou in jezelf dat deel moeten ontdekken dat niet wil leven, niet wil bewegen, niet wil voelen. Wanneer je zo contact maakt met je eigen afwijzing van het leven, voel jij je niet langer hulpeloos in je angst voor de dood.

Week 47: Lezing 192: Wanneer je contact maakt met je diepste gevoelens, vrienden, zal er geen gevaar zijn dat je jezelf in ondraaglijke pijn verliest. Want hoe moeilijk je jeugd ook was, hoeveel negatieve ervaringen je heb gehad en hoe wreed een ouder wel is geweest, dit zijn niet de echte oorzaken van je pijn. De oorzaak is je hardnekkige vasthoudendheid aan behoeften die nu onecht zijn geworden, je dwingende eis dat de omstandigheden anders worden en dat het leven nu alles goedmaakt en je gratis alles geeft, terwijl jij alleen ontvangt en ‘buiten het levensspel blijft’. (Spel wordt hier in positieve zin bedoeld). Dat is wat je nu echt kwetst en pijn doet.

Week 48: Lezing 137: Als je afgescheiden blijft van je innerlijke kern, raak je onnodig uitgeput. Als jij je niet inspant om bewust contact te maken met je innerlijke kracht om je te vervullen met wat je op dat moment nodig hebt en je te activeren wanneer jij deze inspanning nalaat, gebruik je honderd keer meer energie dan nodig zou zijn dan als je wel voor deze doelgerichte manier zou kiezen.

Week 49: Lezing 136: De grootste vreugde en vrijheid ervaar je als je geeft wat je kunt geven. Omgekeerd ontstaat de grootste pijn als je niet vanuit je aangeboren mogelijkheden aan het leven en anderen geeft. Alle pijn en frustratie ontstaan uit de pijn van het niet geven wat je in je hebt, net zoals alle tevredenheid en plezier zitten in het zonder voorbehoud vanuit jezelf aan het leven geven.

Week 50: Lezing 128: Wanneer je de vrijheid ontdekt en merkt dat er geen ketenen, geen barrières en geen gevangenismuren zijn, dat je niet hulpeloos bent, dat je voortdurend je lot, je huidige leven, kunt beïnvloeden en vorm kunt geven, dan is je geluk onvoorstelbaar – het zonder vrees leven, het moeiteloze groeien, de schoonheid van ervaringen, de rijke verscheidenheid aan belevingen zonder afmatting en het geluk van gestage groei. Dat geluk is onbeschrijfelijk. Dat alles wacht jullie. Het is er, daar waar je nu bent.(128)

Week 51: Lezing 157: Alleen wanneer je op egoniveau kunt loslaten daar waar je dwang uitoefent, kun je op het scheppingsniveau de kracht verwerven om een goed leven op te bouwen. Omgekeerd maakt je onvermogen om los te laten, vrij te laten, eerlijk te zijn, je eis om op jouw manier te winnen, je weigering om op egoniveau te verliezen, het voor jou onmogelijk je ware kracht te vinden en te winnen waar het echt belangrijk is. Jezus Christus had het hierover toen hij zei: “Hij die wil leven, moet zijn leven kunnen verliezen.”

Week 52: Lezing 219: Kunnen jullie in deze tijd, waarin jullie de geboorte van het eeuwige Christuskind in jezelf gedenken, de bereidheid hebben ieder deel van jezelf te accepteren? Ik wil jullie aanreiken dat er niets is wat afgewezen hoeft te worden, niets is wat je niet kunt accepteren en vergeven. Het enige wat werkelijk destructief is en je verwart, is dit niet te doen en je daarom  af te reageren.