Claim je geboorterecht

Aquarius workshop

Claim je geboorterecht

“Als je voldoet aan de wetten van waarheid en liefde, van eerlijkheid en openheid, als jij je defensies uit de weg ruimt en je lagere zelf onder ogen ziet, als je bereid bent om te veranderen, dan zul je voelen dat het je geboorterecht is om de wezenlijke aard van het universum te ervaren: absolute overvloed.”

Citaat uit Padwerk lezing 194: Meditatie, de wetten ervan en verschillende benaderingen

De Aquariusmens weet dat gelukzaligheid zijn geboorterecht is en dat gelukkig zijn onaf­hankelijk van persoonlijke omstandigheden of situaties in de buitenwereld is. Deze mens geniet ervan het allerbeste van zichzelf aan zichzelf, anderen en het leven te geven en heeft daarom een terecht vertrouwen in de levenskracht en de onwillekeurige processen. Omdat hij ervoor kiest om trouw aan de spi­rituele wetten van het zuivere geweten te zijn en naar zelf ge­vonden con­cepten te leven, is hij authentiek, integer en waarachtig. Ieder mens heeft het ver­mogen om Nu zijn geboorterecht te claimen door in een natuur­lijke toestand van vrede en geluk te zijn, maar dat is af­hankelijk van de twee vol­gende aspecten:

  1. Gezonde zelfliefde en eigenwaarde: In de mate waarin er gezonde zelfliefde en eigenwaar­de bestaat, is er vrede en geluk. Wanneer liefde ont­breekt, is dat een onnatuurlijke pijn­lijke toestand van zelfver­vreem­ding die de levenskracht blokkeert. Ieder moment, waarin we uit blinde gehoorzaam­heid onze inte­griteit beschadi­gen, creëert echte schuld en sluit de deur naar universele gelukzalig­heid. We schen­den onze integri­teit en zelfontplooi­ing als we niet in vrij­heid de spiri­tuele wetten volgen, maar de nor­men en waar­den van de maat­schappij overnemen. Tegen die re­gels rebel­leren, is de andere kant van dezelfde medaille en eveneens verraad van het ware zelf met zijn liefdevolle, recht­vaardige wetten.

  • Het Nu onder ogen zien: De Aquariusmens geniet ervan om in het Nu te zijn, maar de emotio­neel onvolwassen mens is in het negatieve plezier gevangen om het Nu te ontvluchten en weg bij zichzelf te zijn. Ieder moment, ieder Nu, biedt de mogelijkheid om gelukzalig­heid, vrede, doelgerichtheid, zingeving en blijdschap te vinden door onszelf integer onder ogen te zien en niet voor de waarheid te vluchten. Het ego wordt gezonder en krachtiger als we iedere stemming die we op dit moment ervaren, – of dat nu angst, wanhoop, emotionele pijn, verveling, depressiviteit of onge­duld is – waar­nemen, aanvaarden en doorvoelen en niet de automatische reflex volgen om die stem­ming weg te drukken. Die stem­ming bevat door de emotie heen het ware zelf, de levens­kracht, het Nu en daardoor gelukzalig­heid.

In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van 3 thema’s uit de Padwerk lezingen het claimen van ons geboorterecht onderzoeken.

1e thema: De boodschap van het Ware Zelf

Op het dua­lis­tische niveau identi­ficeren we ons met het ego, zijn we emotioneel afhankelijk en van het ware zelf vervreemd. We wijzen onszelf af en zijn daarom van het respect en de goed­keuring van de buitenwereld afhankelijk. De hulpeloosheid en de verspilde energie van deze dualistische strijd beroven de mens van zijn geboorterecht. Alleen op het eenheids­niveau van het ware zelf kunnen we ons geboorterecht vinden en hangt ons voortbestaan en een gezond gevoel van eigenwaarde niet langer van andere mensen af. Op dat niveau over­stijgen we de misvattingen van het angstige ego.

“De boodschap afkomstig van het ware zelf zegt: ‘Volmaakt geluk, vrijheid en meesterschap over het leven is je geboorterecht.’ Als je voor dit geboorterecht vecht met dualistische principes, voer je jezelf steeds verder weg van de ontplooiing van je zelf, waarin je werkelijk meesterschap, vrijheid en totale vervulling zou kunnen bereiken. Je zoekt dit alles via de verkeerde wegen.” (Citaat uit Padwerk lezing 143)

2e thema: Je geboorterecht negeren

Het vraagt moed om het individuele levensplan, dat we vanaf de geboorte innerlijk bij ons dra­gen, te volgen: om gehoor te geven aan de roep van het ware zelf een bepaalde richting in te gaan en ons geboorterecht te claimen. Negeren we die innerlijke roep van het ware zelf, dan onderdrukken we creatieve en recht­vaardige verlangens en zijn we onrustig. We blokkeren de spirituele ontplooi­ing van onszelf. Het vraagt moed om de roep van het ware zelf te volgen, want de buitenwereld kan negatief op deze beslissing reageren en ons doen twijfelen. Door contact met het ware zelf te maken, kunnen we voelen of de manier waarop wij nu leven júist datgene is wat onze ziel nodig heeft voor maximale groei en zelfontplooiing.

“Hoe meer de mens zijn geboorterecht om gelukkig te zijn negeert en de boodschappen over het hoofd ziet van zijn geest die hem stuurt naar een leven volgens dat grondrecht, hoe meer hij wil bedriegen en overleven met niets te geven. In feite is het logisch. Hoe meer een menselijk wezen gelooft dat hij zijn fundamentele geluk moet opofferen omdat hij door dat te doen ‘goed’ of ‘volwassen’ is, hoe meer hij zich beroofd voelt, met het onvermijdelijke gevolg dat hij, ergens ondergronds, emotioneel een verborgen destructiviteit en een meedogenloze zelfzuchtigheid opbouwt.” (Citaat uit Padwerk lezing 164)

3e thema: Verandering is je geboorterecht

In werkelijkheid is leven oneindig want leven kan niet ophouden te bestaan. De essentie van leven is constante verandering. Er is voort­durend ver­andering gaande, zelfs in het tijdelijk be­vroren bewustzijn van onze onvolwassen as­pecten. Daarom is het zeker moge­lijk de bevroren krachten in het neuro­tische kinderlijke deel weer in be­weging te brengen. Alléén het bewuste ego kan door zelfonder­zoek en de hulp van het ware zelf met het onwetende innerlijke kind in ge­sprek gaan en het onderwijzen. Dit zorgt ervoor dat de geblok­keerde energie en het verflauwde bewustzijn weer in beweging ko­men, veranderen en wakker worden. Hierdoor ont­dooien de stukjes bevroren ener­gie/bewust­zijn en verenigen zich met de levens­kracht van het univer­sele bewustzijn.

“Ik wil niet in deze toestand blijven. Er zijn krachten in mij die het me mogelijk maken te veranderen en me goed en veilig te voelen bij die verandering. Ik verdien het. Deze verandering is mijn geboorterecht en ik eis dit geboorterecht op. Ik kan bestaan met goede gevoelens. Ik kan ze volhouden, ze verdragen, net zoals ik pijn of teleurstelling kan verdragen. Ik besluit vanaf nu niet meer in de dwaling te geloven dat pijn en goede gevoelens níet in mij kunnen ontstaan. Als er plekken in mij zijn waar ik nog worstel en me verweer tegen gevoelens van pijn of liefde – geven én ontvangen van liefde – dan kunnen mijn innerlijke krachten mij daarvan bewust maken. Ze kunnen mij helpen om me van de ingesleten groef te bevrijden die is veroorzaakt door het krachtveld van deze houding en ze kunnen een nieuw krachtveld in me tot leven wekken. Ik bid om de kracht, het geloof, het vertrouwen en de wil om volledig toegewijd mijn leven te leven op een goede, diep voelende, eerlijke manier.”  (Citaat uit Padwerk lezing 201)

Meditatie Claim je geboorterecht

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor het innerlijke kind dat van haar/zijn geboorterecht vervreemd is door zich met het ego te identificeren

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind zijn/haar integriteit beschadigt door de normen en waarden van de maatschappij te volgen

Voel met compassie hoe het innerlijke kind zijn/haar integriteit beschadigt door tegen de regels van de maatschappij te rebelleren

Voel zachtmoedig hoe het innerlijke kind in het negatieve plezier gevangen is om het NU te ontvluchten

Vraag hulp aan het ware zelf om je voor je geboorterecht van geluk, vrijheid en meesterschap te openen

Vraag moed aan het ware zelf om naar zijn innerlijke roep te luisteren om je geboorterecht te claimen

Vraag kracht aan het ware zelf om te veranderen en een nieuw constructief krachtveld tot leven te wekken

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over hoe jij de absolute overvloed van het leven saboteert

Visualiseer jezelf als iemand die zijn/haar geboorterecht van vrede en geluk claimt

En kom nu in je eigen tempo terug