De illusoire angst voor onrecht

Aquarius workshop

De illusoire angst voor onrecht

“De angst voor de gevolgen van lagere zelfaspecten veroorzaakt de diepere angst voor onrechtvaardigheid. Door de gevolgen van je lagere zelf niet onder ogen te zien, probeer je de illusie te cultiveren dat er geen gevolgen zijn. Als je deze innerlijke, onbewuste manier van redeneren blijft nastreven, schep je een illusoire wereld van onrecht.”

Citaat uit padwerk lezing 249: Pijn van onrecht

Aangezien ons menselijk gezichtsveld beperkt is en we geen verband tussen oorzaak en gevolg waarnemen, is een van onze grootste angsten de illusoire angst voor een onrechtvaardig universum. We zijn bang dat het universum vernietiging toestaat en dat er geen enkele veiligheid bestaat. Angstig geloven we dat het leven chaotisch, zinloos en gevaarlijk is. Hierdoor ervaren we niet de aanwezigheid van God in ons innerlijke centrum. We wantrouwen het universum want we beschouwen het universum niet als liefdevol en zorgzaam. Alle aardse gebeurtenissen lijken los van elkaar te staan, omdat we weerstand hebben om onze negatieve aspecten onder ogen te zien. En we hebben een nog grotere weerstand om te erkennen dat deze lagere zelf aspecten negatieve ervaringen en ongewenste omstandigheden in ons leven scheppen. We dienen bereidwillig te aanvaarden dat we onderhevig zijn aan rechtvaardige spirituele wetten. Zo zien we duidelijk het verband tussen onze daden, gedachten en gevoelens en hun gevolgen en kunnen we het universum vertrouwen. Dan weten we dat we in een betrouwbaar, veilig en rechtvaardig universum leven, waarin vergissingen uitgesloten zijn. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen de illusoire angst voor onrecht onder­zoeken.

Bewust worden van de wet van oorzaak en gevolg

Alle irrationele beelden en tekortkomingen ontstaan uit misvattingen en angsten, die ons zo­zeer verlammen, dat de positieve kwaliteiten van het ware zelf worden geblokkeerd. Om een beeld op te lossen, is bewustwording van de onjuiste conclusie nodig. Bewustwording ver­sterkt ons inzicht dat oorzaken in gedragingen, gedachten en gevoelens liggen en gevolgen zich in gebeurtenissen in de uiterlijke wereld manifesteren. Wanneer we beseffen dat de spirituele wet van oorzaak en gevolg uiterst liefdevol, eerlijk en recht­vaardig is, dan zullen alle beelden op­lossen.

“Als je de helft van de energie die je gewoonlijk gebruikt om je op fouten van anderen te concentreren op je eigen fouten richt, zul je het verband met je eigen wet van oorzaak en gevolg vinden. Dat alleen kan je vrij maken en je laten zien dat er geen onrecht is. Je zult zien dat noch God, noch het lot of een onrechtvaardige wereld maken dat je onder de gevolgen van andermans tekortkomingen lijdt. Je zult zien dat het jouw eigen onwetendheid is, jouw angst, jouw trots, jouw egoïsme die direct of indirect datgene veroorzaken wat – zo schijnt het – naar je toe komt zonder dat je het zelf aantrekt. Zoek naar die verborgen verbinding en je zult de waarheid gaan zien.” (Citaat uit Padwerk lezing 52)

Angst voor onrecht schept het lagere zelf

De pijn van een onrechtvaardig universum voelen we precies in de mate dat we angst ervaren en we niet willen weten dat de lagere zelf houdingen gevolgen hebben. Maar wanneer we die angst benoemen, dan zien we de innerlijke pijn van onrecht onder ogen. In de mate dat we onze lagere zelf houdingen overwinnen, bevrijden we onszelf van een enorme last en winnen we de nieuwe zekerheid dat alles goed en rechtvaardig is in het leven.

 “Het lager zelf is een rechtstreeks gevolg van de angst voor en de pijn van onrecht, zinloosheid en chaos. Zoals gewoonlijk houdt die situatie zichzelf in stand en snijdt het mes naar twee kanten: de pijn van onrecht schept negativiteit, dat wil zeggen, het lagere zelf. En omgekeerd, met de schuld over het lagere zelf koester je een houding dat je geen verlossing, eeuwig leven, goedheid, vreugde en opperste rechtvaardigheid verdient.” (Citaat uit Padwerk lezing 249)

In het eeuwig Nu ben je veilig

Een emotioneel volwassen mens, de Aquariusmens, is in verbinding met het ware zelf en heeft vertrouwen in een zinvol universum dat bestaat uit opperste intelligentie, liefde en recht­vaardigheid. Aan­vaarden we het eeuwige Nu, dan stroomt de levenskracht onbelem­merd en zijn we in liefde en waarheid met het ware zelf verbonden want het ware zelf, de levens­kracht en het eeuwige Nu zijn één.

“Alleen wanneer je in het eeuwige Nu bent, verkeer je in ware gelukzaligheid, ben je echt veilig, zonder zorgen, zonder vrees en absoluut zeker – niet als wensdenken, maar als volkomen realistische, gerecht­vaardigde, innerlijke zekerheid, als feit – van de prachtige betekenis van het leven dat één continuïteit is en dat niet zomaar ophoudt omdat bepaalde tijdelijke uitingen daarvan schijnen op te houden. Dat besef van eeuwigheid is de ware gelukzaligheid. Want bij afwezigheid van angst is er volledige ontspanning.” (Citaat uit Padwerk lezing 215)

Meditatie de illusoire angst voor onrecht

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat gelooft dat het leven onrechtvaardig, chaotisch en gevaarlijk is

Voel met compassie dat het innerlijke kind het universum wantrouwt en als onveilig beschouwt

Voel met mildheid dat het innerlijke kind blind is voor de eigen onwetendheid, angst, trots en egoïsme

Voel met mededogen dat het innerlijke kind weerstand heeft om de gevolgen van lagere zelf aspecten te erkennen

Vraag hulp aan het ware zelf om te aanvaarden dat je onderhevig bent aan rechtvaardige spirituele wetten

Vraag kracht aan het ware zelf om de oorzaken in gedachten, gevoelens en houdingen te erkennen

Vraag moed aan het ware zelf om de lagere zelf houdingen te overwinnen

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar jij in onrecht gelooft

Visualiseer jezelf als iemand die in het eeuwige Nu verkeert en gelukkig, veilig en zorgeloos is

En kom nu in je eigen tempo terug