De illusoire angst voor liefde

Aquarius workshop

De illusoire angst voor liefde 

“Hoe je leeft in de betrekkelijke werkelijkheid, die voor jou als geïncarneerd menselijk wezen toegankelijk is, hangt af van de mate waarin je zowel mentaal als emotioneel volwassen bent. Je volwassenheid hangt weer af van je vermogen en je bereidheid om lief te hebben. Naarmate iemand bang is voor liefde, niet bereid en dus ook niet in staat is om lief te hebben, naar die mate leeft hij in onwerkelijkheid of in illusie.”

Citaat uit Padwerk lezing 71: Werkelijkheid en illusie.

De grootste kracht in het universum is liefde. Liefde is genieten en genieten is liefde. In contact met deze liefdeskracht zijn we in waarheid en eenheid èn voelen we ons veilig. Als we de liefdes­kracht tegenhouden, dan veranderen positieve gevoelens in negatieve emoties. Zonder deze liefdeskracht voelen we ons arm, afgescheiden en angstig omdat we in onwaarheid en liefde­loosheid leven. In iedereen leeft diep van binnen een weerstand tegen liefde. Bij nader onderzoek zullen we tot de belangrijke ontdekking komen, dat deze weerstand door angst voor liefde wordt veroorzaakt. We kunnen innerlijk de volgende tegenstrijdigheid waarnemen: enerzijds hebben we angst voor liefde, voor liefhebben, voor geven en evenredig ontvangen en anderzijds snakken we naar liefde. Die angst gelooft namelijk dat liefde gevaarlijk is, dat andere mensen vijanden zijn en we niet van ze moeten houden om veilig te zijn. Deze angstige houding vervormt de liefdeskracht en maakt ons ongelukkig.

De overgang van egocentriciteit (ik tegenover de ander) naar liefde (eenheid in verbondenheid) is een kritieke periode in de ontwikkeling van een mens. Het is een periode van emotionele groei die aan crisis onderhevig kan zijn, omdat het ego namelijk in de illusie leeft dat verruiming van het ego vernietiging van zijn identiteit betekent. Angst voor liefde ligt aan deze illusie ten grondslag. In de mate waarin door onwetendheid weerstand tegen deze groei naar volwas­senheid wordt geboden, zal deze periode pijnlijk zijn en conflicten veroorzaken. Verwel­komen we deze periode, dan zal de nieuwe levenswijze vervullende ervaringen en uitdagingen bieden. Dan voelen we ons liefdevol gedragen door de levenskracht, die ons alleen kan dragen als we ont­spannen bewegen.

In de innerlijke werkelijkheid, onze na­tuurlijke staat van Zijn, stroomt de vol­maakte liefdes­kracht moeiteloos en gra­cieus. Liefde is alles wat verbondenheid, eenheid, verrui­ming en harmonie be­vordert en het goddelijke en heilzame van het univer­sum tot uit­drukking brengt. In de levensge­bieden waar we emotioneel volwassen zijn en in de innerlijke werke­lijkheid leven, zijn we vrij van angst om lief te hebben. De ander voelt dan onze respectvolle houding, de vrijheid zichzelf te zijn en de vrijheid wel of niet van ons te houden. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuws­gierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen de illusoire angst voor liefde onder­zoeken.

1e thema: Innerlijke tegenstrijdigheid veroorzaakt conflict

Het angstige kind eist liefde en het verbergt die eis onder de behoefte aan goedkeuring en waardering. En hoe groter de angst voor liefde geven en ontvangen is, des te groter is het verlangen liefde te krijgen. Onbewust dwingen we anderen van ons te houden, maar afgedwongen liefde is geen èchte liefde. Innerlijk is er een tegenstrijdigheid, waarbij we enerzijds eisen dat er van ons gehouden wordt en anderzijds we niet bereid zijn zèlf liefde te geven. Deze tegenstrijdigheid is de oorzaak van veel conflicten en het onvolwassen ego leeft daarom niet in de werkelijkheid.

“Hoe banger men is om lief te hebben, hoe groter het verlangen wordt om bemind te worden. Hoe groter deze tegenstrijdigheid, hoe meer de persoon wordt verscheurd in dit conflict en in tal van conflicten die uit dit basisprobleem voortkomen. De eerste en waarschijnlijk moeilijkste stap is zich bewust te worden dat dit heel diepe probleem bestaat. Als dit eenmaal gevonden is, is het zwaarste stuk van de strijd gestreden. Want dan is het tamelijk gemakkelijk om in te zien hoe onwerkelijk dit gebrek aan evenwicht is, hoe oneerlijk het is om iets te vragen wat men zelf niet bereid is te geven. Het verlangen naar liefde is alleen gerechtvaardigd, als men zelf bereid is net zoveel te geven als men vraagt. Dat is werke­lijkheid.” (Citaat uit Padwerk lezing 71)

2e thema: Onvolwassenheid onder ogen zien

Ook al zijn we nu fysiek volwassen, een deel van ons is mentaal en emotioneel on­volwassen. Dit onvolwassen deel, het irrationele innerlijke kind, vertaalt het ge­zonde verlangen naar liefde geven en ontvangen in het ongezonde verlangen naar liefde krijgen. Het innerlijke kind wil alleen liefde van anderen krijgen zonder het risico te lopen opnieuw gekwetst te worden en is gevangen in de vicieuze cirkel van emotionele afhanke­lijkheid. Het eist dwingend dat on­danks on­redelijkheid en egoïsme iedereen onvoorwaardelijk en exclusief van hem houdt en dat iedere wens ogen­blikkelijk wordt vervuld. Nog steeds hanteren we een kinderlijke dualistische houding ten opzichte van liefde: angst voor liefde èn de dwingende eis om liefde. Deze worste­ling tussen het verlangen naar liefde en angst voor liefde is het meest fundamentele menselijke conflict. 

“Onvolwassenheid is aan de ene kant de angst om lief te hebben en aan de andere kant een buitensporige eis om liefde. Onvolwassenheid is de werkelijkheid niet accepteren omdat de werkelijkheid niet altijd volmaakt of plezierig is. Onvolwassenheid overdrijft deze onvolmaaktheid zo schromelijk, dat jij je ogen ervoor sluit en daarbij nog veel meer conflicten oproept. Onvolwassenheid schept daardoor een gebrekkige intuïtie en een lamgeslagen creativiteit.” (Citaat uit Padwerk lezing 72) 

3e thema: De illusoire angst voor liefde loslaten

Illusies veroor­zaken verwarring en onjuiste waarneming van de werkelijkheid en daarmee nega­tieve emoties zo­als angst, vijandigheid, afgescheidenheid, zelfmede­lijden, ambivalentie en wraakzucht. De illusoire angst om lief te hebben kwetst zowel ande­ren als onszelf. Het is júist de illusoire angst om lief te hebben en door die ervaring ge­kwetst te worden waardoor alle conflicten en problemen ontstaan. Daarom is het onze taak om, in ver­binding met het ware zelf, de illusoire angst voor liefde los te laten, zodat we in staat zijn constructief te schep­pen. Als we in waarheid zijn en de werkelijkheid zuiver waarnemen, dan is er geen illusoire angst voor liefde. 

Als het echter zo is dat het leven voor de mens goed, bevrijdend en gevend is, als het vóór in plaats van tegen de mens is, dan is liefde niet alleen niet gevaarlijk, het is de enige manier om in vrede en harmonie met het universum te leven zoals dat is. Het is dus absoluut noodzakelijk, vrienden, dat je aan de ene kant je angst om lief te hebben in verband brengt met je negatieve opvattingen en verwachtingen van het leven, en dat je aan de andere kant het feit dat je vrij bent van de angst om lief te hebben in verband brengt met je positieve opvatting en verwachting van het leven.” (Citaat uit Padwerk lezing 146)