De dualiteit idealiseren-afwijzen begrijpen

Aquarius workshop

De dualiteit idealiseren-afwijzen begrijpen

English Aquarius workshop Understanding the duality between idealization and rejection: https://youtu.be/lsdICNCjvUU

“Je ziel gelooft dat ze om haar leven en veiligheid te behouden de strijd moet aanbinden
tegen elke vermeende afwijzing, hoe die zich ook voordoet.
Deze strijd kent verschillende vormen.

Eén daarvan is het scheppen van het geïdealiseerde zelfbeeld.”

Citaat uit Padwerk lezing 85: Vervormingen van de instincten tot zelfbehoud en voortplanting 

Kinderen worden bij stout gedrag door hun opvoeders afgewezen en krijgen genegenheid als ze braaf zijn. Uit angst voor nog meer pijn denkt het kind zich te kunnen be­schermen door een ideaalbeeld van zichzelf te creëren. Het kind beseft niet dat een geïdeali­seerde zelfbeeld – dat op egoïsme, hebzucht en liefdeloosheid is gebaseerd – juist de pijn en afwij­zing uit­lokt die het probeert te vermijden. Als volwassene leven we nog steeds in de veronderstelling dat dit geïdealiseerd zelfbeeld ons tegen de pijn van afwijzing zal beschermen. Maar in de mate waarin we ons aan een ideaalbeeld van volmaaktheid vastklampen, wijzen we met een onverdraagzame houding on­volmaaktheid van onszelf en anderen af. We beseffen niet dat het onmogelijk is aan de onredelijke absurde verwachtingen en hoge eisen van het ideaalbeeld te voldoen. Pas als we de waarheid inzien dat het geïdealiseerd zelfbeeld ons geen geluk, genot en veiligheid geeft maar ons uit­sluitend schade, innerlijke spanning, zelfhaat en zelfafwijzing oplevert, kunnen we de last van dit ideaal­beeld loslaten. Zonder het ideaalbeeld – wat de moeder van alle beelden is – ervaren we een on­gekend gevoel van vrijheid, omdat we onszelf op basis van echte waarden aanvaarden en authen­tiek durven zijn. We voelen ons herboren, vredig en thuis bij onszelf, omdat we met het ware zelf verbonden zijn en we niets meer voor anderen of onszelf verbergen. Met het oplossen van het geïdealiseerd zelfbeeld hebben we een belangrijke stap gezet in het overwinnen van de dualiteit. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de padwerklezingen de dualiteit idealiseren-afwijzen onderzoeken. 

1e thema: Idealiseren en afwijzen van anderen erkennen

Uit gebrek aan eigenwaarde nemen we, als zelfverdediging of bescherming, enerzijds de toevlucht tot een afwijzende en veroordelende houding naar mensen bij wie we ons onzeker voelen. Ander­zijds idealiseren we mensen waarvan we weten dat ze van ons houden of die we bewonderen. Zo­wel afwijzing als idealisering zijn dezelfde kinderlijke emotionele reacties die we vroeger naar ouders hadden, omdat het zien van hun onvolmaaktheid ondraaglijk voor ons was. Beide  subjec­tieve houdingen – idealiseren en afwijzen – zijn twee kanten van dezelfde medaille.

“Veel mensen zijn heel streng voor diegenen bij wie ze zich niet geliefd, bekritiseerd of op z’n minst onzeker voelen. Hun verdediging ligt dan in het feit dat ze streng zijn voor anderen. Als je gevoel van eigenwaarde sterk is, zul je je niet onzeker voelen en daarom zul je een natuurlijke verdraagzaamheid ontwikkelen. Maar de meeste van jullie zijn nog zo onzeker, dat je je toevlucht neemt tot dergelijke gebrekkige verdedigingsmechanismen. Dit gedrag valt onder dezelfde categorie als het blindelings idealiseren van degene van wie je weet dat hij van je houdt. In zo’n geval zie je die neigingen niet, terwijl je ze in een ander zo sterk afwijst.”  (Citaat uit Padwerkl ezing 42)

2e thema: Je ideaalbeeld loslaten

We hebben het ideaalbeeld als oplossing om te overleven gekozen. We zijn bang dit geïdealiseerd zelfbeeld los te laten en we zijn boos als we door anderen of het leven belet worden ons achter dit ideaalbeeld te verschuilen. Het oplossen van het geïdealiseerd zelfbeeld is de enige manier om het ware zelf, sereniteit en zelfrespect te vinden en het leven ten volle te leven. Het moge duidelijk zijn dat echt zelfvertrouwen alleen kan ontstaan als het hele bouwwerk van deze meedogenloze tiran, die het ideaalbeeld is, wordt verwijderd.

“Als je de werkelijkheid over jezelf in plaats van je onjuiste zelfbeeld leert aanvaarden, zal de kracht van negatieve emoties verminderen. Natuurlijk zul je negatieve emoties ervaren, maar je zult nooit vrezen dat ze tot verlies van zelfcontrole kunnen leiden. Anders gezegd: de sterke invloed van negatieve emoties zo sterk dat je bang bent ze niet aan te kunnen is niet zozeer aan hun bestaan als zodanig te wijten,  maar aan het feit dat je niet aanvaardt dat jij je ideale zelfbeeld niet bent.” (Citaat uit Padwerk lezing 89)

3e thema: Aanvaarding versmelt de dualiteit

De misvattingen van de dualiteit idealiseren-afwijzen lijken ons in hun macht te hebben. Deze misvat­tingen beroven ons van de schoonheid, rijkdom en overvloed van het ware zelf. Om de eenheid met het ware zelf te vinden, is het belangrijk te erkennen dat:

  1. Leven en gelukkig zijn niet van de bevestiging van anderen afhankelijk is;

  2. We om te overleven niet bijzonder, de beste of speciaal hoeven te zijn;

  3. Het dwingende verlangen naar goedkeuring ons eenzaam en verward maakt omdat we ons wrokkig over onze afhankelijkheid en schuldig over onze alleenheerschappij voelen;

  4. Anderen alleen van ons houden als we niet beter dan zij willen zijn en we hen niet langer afwijzen;

  5. Liefde naar ons toekomt als ons leven er niet meer van afhangt.

“De enige manier waarop je werkelijk die eenheidsstaat kunt ingaan, waarin je werkelijk meester kunt zijn, is door niet meer te hoeven triomferen, te winnen, afgescheiden te zijn, speciaal te zijn, gelijk te hebben, het op jouw manier te hebben, door de noodzaak van iedere situatie wat die ook is te vinden en te ont­dekken of je die nu goed of slecht, juist of verkeerd acht. Onnodig om te zeggen dat dit geen gelaten­heid, noch een angstig toegeven of een zwakte betekent. Het betekent meegaan op de stroom van het leven en het aankunnen van wat nu nog buiten je directe controle is, of je dat nu leuk vindt of niet. Het be­tekent aan­vaarden waar je bent en wat het leven op dit moment voor je is.” (Citaat uit Padwerk lezing 143)

Meditatie de dualiteit idealiseren-afwijzen begrijpen

op YouTube te beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=6_K6V8TtXx0&t=83s

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open jezelf voor het kinderlijke deel dat bang is voor pijn en afwijzing

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind gebukt gaat onder de hoge eisen van het ideaalbeeld

Voel met mildheid de spanning, zelfhaat en zelfafwijzing van het innerlijke kind als gevolg van het ideaalbeeld

Voel zachtmoedig hoe onverdraagzaam het innerlijke kind iedere onvolmaaktheid afwijst

Vraag hulp aan het ware zelf om een natuurlijke verdraagzaamheid te ontwikkelen

Vraag kracht aan het ware zelf om het ideaalbeeld los te laten

Vraag moed aan het ware zelf om mee te gaan op de stroom van het leven

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over een belangrijk aspect van jezelf dat je weigert te aanvaarden

Visualiseer jezelf als iemand die de dualiteit idealiseren-afwijzen tot eenheid heeft versmolten en zichzelf helemaal aanvaardt

En kom dan nu in je eigen tempo terug