Overgevoeligheid en ongevoeligheid

Aquarius workshop 

Overgevoeligheid en ongevoeligheid

Er wordt veel gesproken over hypersensitiviteit (HSP) ofwel overgevoeligheid. Maar wat is dat nu precies? En waarom is de ene mens overgevoelig en de andere ongevoelig? In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid de dualiteit overgevoeligheid en ongevoeligheid onder­zoeken.

Leven is voelen in balans met de actieve en passieve krachten. Wanneer schuldgevoelens worden onderdrukt dan splitst de kracht voelen zich in twee onverenigbare tegenstrijdigheden van hyper­actieve overgevoeligheid en apathische ongevoeligheid. Overgevoeligheid en onge­voeligheid zijn twee kanten van dezelf­de medaille en hebben afweer tegen echte schuld – door liefdeloosheid, egoïsme, heb­zucht, in­gehouden leven, geen zelfverant­woordelijkheid etc. – als oorzaak. Twee voor­beelden van deze dualiteit: 1. we zijn overgevoelig voor iedere keer dat we door anderen worden ge­kwetst, terwijl we on­gevoelig zijn voor onze liefdeloze of eisende of dwin­gende of kwet­sende houding naar anderen; 2. we zijn over­gevoelig voor ieder fysiek ver­schijnsel omdat we ons zorgen maken over allerlei ziekten die we zouden kunnen krijgen, terwijl we on­gevoelig zijn voor de onver­antwoorde, liefdeloze wijze waarop we ons lichaam be­han­delen en ziekten uitlokken.

Nog een voorbeeld: we ervaren overgevoeligheid wanneer we lijden door het­geen we onbewust andere mensen hebben aan­gedaan. We praten onszelf door te drama­tiseren en te overdrijven ster­kere ge­voelens aan dan we in werkelijkheid hebben. Vanwege ons gebrek aan be­reidheid om de echte schuld onder ogen te zien, gebruiken we deze pijn als verdediging. We geloven dat we door deze kunst­matige overgevoelig­heid onszelf ongevoelig voor de echte schuld maken en de feiten niet onder ogen hoeven te zien. Die houding vernauwt ons bewustzijn en beperkt ons leven, zo­dat we onszelf onnodig kwets­baar maken. Uit weerstand om het lagere zelf en de daaraan ver­bon­den echte schuld onder ogen te zien, komt de tegenovergestelde houding – ongevoeligheid als afweer – ook voor. Om de pijn van de echte schuld te ver­doven, hebben we de destructieve neiging onszelf on­ge­voelig voor de pijn van anderen te maken. Overgevoeligheid en ongevoe­ligheid als afweer tegen schuld kunnen zich uiten in gewetenloos­heid of in tè ge­wetensvol zijn; in traagheid van denken en voelen; in de schuld bij anderen zoeken om onze schuld te verdoezelen; in het strenge moraliserende opgelegde ­geweten van het geïdealiseerde zelfbeeld.

Ongevoeligheid, wat een doelbewus­te maar onterechte verdediging tegen angst en pijn is en zelf­vervreem­ding veroorzaakt, belet ons warme gevoelens en enthousiasme te uiten. Het is een wet­matigheid dat ongevoelig­heid voor de over­vloed aan warme liefdevolle en spon­tane ge­voelens van het ware zelf een kunst­matige overge­voeligheid creëert. Wan­neer we in vrede en in har­monie willen leven, dan moeten we met behulp van onderstaande oefening de oorzaak van zowel de over­gevoeligheid als de ongevoeligheid onder ogen zien en deze disbalans cor­rigeren.

Meedogenloze onverschilligheid tegenover aangedane pijn verschilt niet zoveel als het lijkt van een diep lijden onder de ontdekking van je lagere zelf. Op het eerste gezicht mag dit paradoxaal schijnen maar als je nauwlettender naar deze reactie kijkt, zul je zien dat er in een dergelijke lijdensreactie een proces van afweer te vinden is. De psyche zegt: ‘Dit kan ik niet aan. Ik ben misschien wel zo, ik heb die zonde be­gaan maar het doet teveel pijn om dat onder ogen te zien’. Zo’n instelling is een poging om door vertoon van extreme droefheid en smart het valse beeld van heiligheid in stand te houden terwijl de psyche in werkelijkheid gezondigd heeft. Deze tegenstrijdigheid moet grondig bekeken worden. Als het volledige effect van de tegenstrijdige houdingen bewust is, zul je zien dat onder deze overdreven kwetsbaarheid altijd een zekere schijnheiligheid schuilt èn een afweren van verdergaand inzicht. Als je dit advies opvolgt, zal de pijn minder worden terwijl er een oprecht schuldgevoel zal overblijven. Een gezond verlangen om dieper in­zicht te verwerven zal dan niet langer door een innerlijk huilen, wat in feite een vorm van zelfmedelijden is, worden geblokkeerd.(110)

Meditatie overgevoeligheid en ongevoeligheid

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en de wijsheid van je ware zelf te verbinden

Kijk samen met je ware zelf met mededogen naar onvolwassen aspecten

Voel met mededogen het innerlijke kind wat overgevoelig is omdat het zich slachtoffer van zichzelf, anderen of het leven voelt

Voel zachtmoedig het innerlijke kind wat ongevoelig is omdat het zijn daderschap weigert te zien

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind vlucht voor de schuld van liefdeloosheid

Vraag hulp aan het ware zelf om je van deze tegenstrijdige houdingen bewust te worden

Vraag kracht aan het ware zelf om de oorzaak van overgevoeligheid en ongevoeligheid te vinden

Vraag advies aan het ware zelf hoe je deze disbalans kunt corrigeren

Open jezelf voor het advies wat je nu van het ware zelf zult ontvangen

Voel hoe je door het Christusbewustzijn van het ware zelf wordt gedragen

En kom nu in je eigen tempo terug