De waarheid over nederigheid begrijpen

Aquarius workshop

De waarheid over nederigheid begrijpen

English Aquarius workshop Understand the truth about humility: https://youtu.be/0WXrSclsEDw

“Het is erg bezijden de waarheid te denken dat degene die zo min over zichzelf denkt, nederig en goed is. Dit is een van de vele dualistische misvattingen waar jullie wereld vol van is. Zichzelf onderwaarderen wordt gelijkgesteld met nederigheid en goedheid en zichzelf op waarde schatten met trots en arrogantie. Niets is verder van de waarheid”. 
Citaat uit Padwerk lezing 232: Wezenlijke waarden en schijnwaarden; identificatie met het Zelf

Er bestaan bij iedereen zoveel misvattingen over de echte betekenis van de goddelijke kracht nederigheid. Een nederige houding wordt collectief verward met onderworpenheid, zichzelf wegcijferen, slaafsheid, slijmerigheid, onderdanigheid en met zelfverwerping. Niet is minder waar. De waarheid is dat een nederig persoon de moedige houding heeft om zichzelf met alle beperkingen onder ogen te zien en zachtmoedig te aanvaarden, om de spirituele wetten te begrijpen, om elk onaangenaam gevolg als een gezond medicijn op te vatten, om geduldig dit pad van innerlijke groei te gaan en bereidwillig vol te houden, om God boven alles te stellen en te beseffen deel van een groter geheel te zijn, om zichzelf voor een ander te openen, om het beste van zichzelf aan het leven te geven, om eerlijk op zoek naar de waarheid te zijn en om voor zichzelf verantwoordelijkheid te dragen. Een nederige houding is een belangrijke voorwaarde voor spirituele ontwikkeling. Maar wanneer nederigheid wordt geblokkeerd, dan splitst deze kracht zich in de dualiteit van trots en minderwaardigheid. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen de waarheid over nederigheid onderzoeken.

1e thema: Nederigheid en waardigheid gaan hand in hand

Waardigheid, een gezond gevoel van eigenwaarde, is een goddelijke eigenschap en de vervorming ervan is trots. Vanuit de onjuiste opvatting dat een trotse houding waardigheid uitstraalt, houden we bijvoorbeeld hardnekkig aan een standpunt vast. Op een gezonde volwassen manier ongelijk durven bekennen, vraagt ware nederigheid. Er is een zekere edelmoedigheid voor nodig om on­gelijk te kunnen toegeven. Deze houding verschaft juist waardigheid.

“Echte waardigheid gaat altijd hand in hand met uiterste nederigheid. Als de drijfveren van je ego zo sterk zijn dat de eigenzinnigheid vooropstaat of overheerst, kan daar alleen maar uit geconcludeerd worden dat je trots bent; en dan kun je niet waardig zijn. Voor zover er in je ziel eigenzinnigheid, trots, ijdelheid, egoïsme en dergelijke aanwezig zijn – wat ook altijd angst met zich meebrengt – kan er geen sprake zijn van waardigheid. Wie zich op bepaalde momenten, als daarvoor terechte aanleiding bestaat, nederig kan opstellen, bezit werkelijke waardigheid.” (Citaat uit Padwerk lezing 37) 

2e thema: In nederigheid zijn activiteit en passiviteit in harmonie

Wanneer we de spirituele wet van oor­zaak en gevolg aanvaarden, dan zoeken we de oorzaak van problemen niet langer in de buiten­wereld, omdat we beseffen dat we de situatie zèlf gecreëerd hebben. Dat is ware nederig­heid; een ge­zonde passieve kracht. Tege­lijkertijd zet nederigheid een gezonde actieve kracht in werking, die ons stimuleert alle ver­ant­woordelijkheid te dragen. Er is bereidheid eraan te werken en we hebben de vechtlust om deze problemen te overwinnen.

“Ware nederigheid is passief waar het de tijdelijk moeilijke periode accepteert, in het besef dat je het jezelf hebt aangedaan, maar is daarnaast ook volledig actief in een bereidheid om aan de vervorming te werken, te vechten om die te overwinnen en de eigen verantwoordelijkheid voor al het lijden zo direct mogelijk te erkennen. Zo moet de samenwerking zijn tussen de actieve en passieve stromingen, harmonieus en niet anders.” (Citaat uit Padwerk lezing 40)

3e thema: Nederigheid is je onvolmaaktheid aanvaarden

Hoe vrij we uiterlijk ook mogen overkomen, we zijn innerlijk een slaaf zolang we voor iedere on­volmaaktheid terugdeinzen. De gulden middenweg is het helder waarnemen en het zonder weer­stand aanvaarden van de tekortkomingen van onszelf en anderen. Een goede graadmeter voor de mate waarin we in alle nederigheid onze on­volmaaktheid aanvaarden, is de mate waarin we rustig blijven onder de zwakheden van anderen.

“De nederigheid om perfectionisme op te geven, de eerlijkheid om de prijs te betalen voor je langzame ontwikkeling tot een echt volmaakt wezen, zijn onmisbare voorwaarden; in feite zijn het al aspecten van volmaaktheid. Het lijkt misschien paradoxaal: door nederig je beperkingen en je onvolmaakte staat te accepteren, door er creatief, opbouwend en op specifieke punten naar te kijken, zodat je ze gaat begrijpen en verbanden gaat zien, breng je de Goddelijkheid binnen in jou al tot uitdrukking.” (Citaat uit Padwerk lezing 234)

Meditatie de waarheid over nederigheid begrijpen 

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat gevangen is in de dualiteit van trots en minderwaardigheid

Voel met compassie hoe het innerlijke kind vast zit in negatieve energievelden van zelfhaat

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind zich vastklampt aan een te sterk ego

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind uit angst, trots en eigenzinnigheid weigert nederig te zijn

Vraag hulp aan het ware zelf om je nederig naar jezelf, anderen en het leven op te stellen

Vraag kracht aan het ware zelf om de gevolgen van je creaties nederig te aanvaarden

Vraag moed aan het ware zelf om perfectionisme los te laten en de prijs te betalen van je langzame ontwikkeling

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar je de goddelijke kracht nederigheid blokkeert

Visualiseer jezelf als iemand die de kracht en moed heeft om nederig te zijn

En kom nu in je eigen tempo terug