Je ongezonde nee-stroom waarnemen

Aquarius workshop 

Je ongezonde nee-stroom waarnemen

Totdat het universum een bepaald ontwikkelingsniveau of bewustzijn heeft bereikt, 
bestaat het uit twee stromen: een
ja-stroom en een nee-stroom
De ja-stroom staat voor alles wat constructief is omdat hij overeenstemt met waarachtig inzicht, 

die niet anders dan liefde en eenheid kunnen voortbrengen. 

De nee-stroom is destructief omdat hij onbewust van de waarheid afwijkt 

en daardoor haat en tweedracht voortbrengt. 

Uit padwerklezing 124: De taal van het onbewuste, het ontdekken van het verborgen ‘nee’

Het goddelijke ware zelf, de gezonde ja-stroom, is de levenskracht en manifesteert zich als licht, leven, groei, eenheid, ontplooiing, schoonheid, geluk, waarheid en liefde. Het is de univer­sele schep­pingskracht; een superintelligentie die alles, groot of klein, doordringt als wij ons niet van de waarheid afscheiden. Deze gezonde ja-stroom aanvaardt het leven vreugdevol en streeft naar be­vrij­ding, autonomie, eenwording, heelheid, harmonie, vervolmaking en vervulling. Als er een ge­zonde ja-stroom is, dan kan er ook een gezonde nee-stroom bestaan die op een juiste manier voor zichzelf kan opkomen en in staat is om grenzen aan te geven door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik ben een individu en ik heb rechten. Als iemand iets van mij wil wat ik niet wens, dan heb ik het recht om nee te zeggen.” Door de gezonde ja-stroom en de gezonde nee-stroom af te wijzen ver­anderen ze in een ongezonde ja-stroom die ja zegt uit angst en zelfverraad en een ongezonde nee-stroom die zich tegen het leven verzet en emotioneel afhankelijk wil blijven. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid met behulp van fragmenten uit hoofdstuk 8 van het boek ‘Vrede vinden in jezelf’ deel II de ongezonde nee-stroom leren waarnemen.

De ongezonde nee-stroom is de anti­levenskracht die de gezonde ja-stroom afwijst en zich tegen vrijheid en zelfverantwoordelijkheid verzet. Zich vastklampend aan illusies en mis­vattingen vecht hij tegen de levenskracht, het leven, geluk, liefhebben, geven, begrijpen, voelen en is hij bang voor de waar­heid. Hij manifesteert zich als angst, trots, eigenzinnigheid, liefdeloosheid, heb­zucht, egoïsme, onwaarheid, onwetend­heid, blindheid, vervorming en on­bewust­heid. Wanneer de on­gezonde nee-stroom actief is, is er afgescheiden­heid, dualiteit, iso­latie, weer­stand om te verande­ren en een verlangen om alles bij het oude te laten. De on­gezonde nee-stroom werkt daar­door beperkend waardoor we niet verder kijken dan de uiterlijke ver­schijning en we de chaos, onrust, pijn, lijden en destruc­tiviteit die daar­onder schuil gaan niet kunnen waarnemen.

De aanwezigheid van een ongezonde nee-stroom kenmerkt zich door:

  • Ongeduld, gespannenheid, frustraties en moeilijkheden die niet verdwijnen;
  • Angst voor het uitblijven van vervulling van gerechtvaardigde en realistische verlangens;
  • Een gevoel van mislukt zijn wanneer de vervulling van verlangens uitblijft;
  • Een wanhopige en dwingende ongezonde ja-stroom.

Daarom is het noodzakelijk dat de echte ja-stroom van het ware zelf de ongezonde nee-stroom zacht­moedig waar­neemt en dat we onze halfbewuste vage emoties en fantasieën onder woorden bren­gen. Door de ongezonde nee-stroom ont­spannen gade te slaan, verzwakt hij, maar wanneer we hem niet onder ogen willen zien, wordt hij juist krachtiger. Met behulp van meditatie, waarbij we ont­spannen het denk­proces waarnemen, kunnen we de ongezonde nee-stroom blootleggen.

Het waarnemen van de ongezonde nee-stroom, of deze nee-stroom nu sterk of zwak is, vraagt van ons dis­cipline, wilskracht en doorzettings­vermogen. Echter, door de aanwezigheid van deze nee-stroom ontbreken juist déze kwaliteiten. We hebben geen energie voor zelfonderzoek, want we voelen ons lus­teloos en geblokkeerd. Onze emoties en de oorzaken van moei­lijkheden projec­teren we liever op de buitenwereld. Er is onverdraagzaamheid naar de onvolmaaktheid van ons­zelf, an­deren en het leven en we dramatiseren en overdrijven onze problemen. We vluchten weg in dagdromen en fantasieën of we willen wanhopig an­deren veranderen in plaats van onszelf. Als gevolg van deze ongezonde nee-stroom zijn we gejaagd, zenuw­achtig en gespannen, zodat we onszelf niet rustig kunnen waar­nemen. Als we deze onrust zacht­moedig erkennen, dan zal onze rusteloosheid af­nemen en wordt de ongezonde nee-stroom zichtbaar.