Kwetsbaar durven zijn

Aquarius workshop

Kwetsbaar durven zijn

English Aquarius workshop Dare to be vulnerable: https://youtu.be/B0u53zjBy60

“Het Pad eist datgene van de mens wat de meeste mensen het minst bereid zijn te geven: waarachtigheid tegenover jezelf, laten zien wat er nu is, verwijdering van je maskers en pretenties, je naakte kwetsbaarheid ervaren.”
Citaat uit Padwerk lezing 204: Wat is het Pad?

Als kind manifesteert het innerlijke centrum zich als een tere, zachte en kwetsbare plek. Die kwetsbaarheid verklaart de sterke emoties en diepe positieve en negatieve ervaringen in onze jeugd. Wanneer het kind gekwetst wordt en in de war is, dan verdedigt het kind zich tegen pijn door die kwetsbare kern gevoelloos te maken en van het bewustzijn los te koppelen. Het kind maakt het inner­lijke centrum onkwetsbaar door zich terug te trekken, zichzelf te ver­harden en gevoelens te verdoven, echte gevoelens door onechte gevoelens te vervangen en ook door wreedheid. Als volwassene maken we nog steeds gebruik van deze verdediging waar­door we ons van het beste, het meest wijze en betrouwbare aspect in onszelf afscheiden.

De emotioneel onvolwassen mens schaamt zich om zichzelf te laten zien zoals hij ècht is met zijn  goedheid, liefde en gulheid. Uit angst voor afwijzing durft hij zijn goede gevoelens en kwets­baarheid niet te tonen omdat hij van de goedkeuring van anderen afhankelijk is. Zijn ziel is ver­krampt en verhard uit angst voor zijn ware zelf. Hij ervaart zichzelf naakt en overge­leverd wan­neer hij open is met al zijn goede en slechte gevoelens en gedragingen. Als gevolg van die schaamte lijkt het hem veiliger zijn trots en waardigheid te beschermen door wat hij voelt kunst­matig te intensiveren en te dra­matiseren. Hij voelt zich naakt wanneer hij liefheeft en dus doet hij alsof en creëert hij valse liefde. Echte boos­heid vervalst hij in onechte kwaadheid en ver­driet vervangt hij uit schaamte door onecht verdriet omdat hij dat wel durft te laten zien. Echt genieten vindt hij vernederend en dus toont hij onecht plezier. Imitaties van echte ge­voelens en emoties blokkeren de levenskracht en scheiden hem van de werkelijkheid af. Deze zelfvervreem­ding, deze angst om te voelen en echt te leven, is de oorzaak van de dofheid van gevoelens, van wanhoop en gefrustreerdheid.

De Aquariusmens heeft de moed om zijn innerlijke wezen volkomen bloot te geven en te zijn wie hij werke­lijk is met al zijn volmaakte en onvolmaakte aspec­ten. Deze mens weet dat hij alleen in eenheid met het ware zelf veilig is en zich waardevol voelt. Integratie met het ware zelf is uit­sluitend moge­lijk als hij echt is en zonder schaam­te. Alleen dan kan hij de im­mense levens­krachten in en om hem heen gebruiken die hem de mogelijkheid bieden om van het leven de meest creatieve ervaring te maken. Doordat hij een volledig begrip van de spirituele wet­ten, van het functioneren van de natuur en van de kos­mische krachten heeft, voelt hij zich volko­men vrij. De Aquarius­mens weet dat de gulheid van goede gevoelens en kwetsbaarheid het groot­ste bezit en een enor­me kracht zijn, die de veiligheid van ècht man-zijn of ècht vrouw-zijn geven en alle angst doen ver­dwijnen.

In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de padlezingen onderzoeken hoe we deze vicieuze cirkel kunnen doorbreken en kwetsbaar durven zijn.

1e thema: Je verdedigingsmuur erkennen

Aangezien we ons kwetsbaar voelen hebben we een verdedigingsmuur ontwikkeld om onszelf tegen pijn en afwijzing te be­schermen. Deze muur bestaat uit het ideaalbeeld met de drie schijnoplossingen van onderdanigheid, agressiviteit en afstandelijkheid diverse schijn­behoeften en een algemeen innerlijk klimaat. Dit innerlijk klimaat, dat meestal niet aan de oppervlakte waarneembaar is, veroorzaakt een verstijving wanneer we kritiek of afwijzing krijgen of verwachten. Uit verdediging en bescherming verharden we onszelf en blokkeren we de levenskracht. We zijn bang omdat we ons aangevallen en bedreigd voelen.

“De eerste keer dat je het zonder je verharde muur tracht te doen, zonder die verkrampte, neerwaartse of naar buiten schietende beweging, kan het net lijken alsof je in een afgrond valt. Je zult jezelf totaal weerloos voelen. Terwijl daarvóór de harde klomp van je weerstand je toevlucht, je veilige plek was, die één van beide geforceerde bewegingen noodzakelijk maakte. Zonder dat voelde je je kwetsbaar, een doelwit. Als jij je realiseert dat dit een misvatting is, zul je in staat zijn de harde korst zacht te maken. Nu probeer jij je in te houden zonder te onderdrukken. Maar dit is nog niet wat je werkelijk wilt. In plaats van je terug te houden moet je deze korst laten oplossen door te ontspannen en te verzachten. Om dit te kunnen, moet je, niet met je hersens maar met je gevoel, vragen: “Waar ben ik bang voor zonder mijn afweer?” Vind het antwoord op deze vraag. Vandaar zul je verder kunnen.” (Citaat uit Padwerk lezing 93)

2e thema: Je wreedheid onder ogen zien

Wat we het meest vrezen is onze wreedheid onder ogen zien. Hoe meer angst we voor afwijzing en vernedering hebben, hoe meer we vanuit wreedheid anderen afwijzen en vernederen. Wreedheid ontstaat door een verkeerd begrip van de werkelijkheid, door bijvoorbeeld een vijandig mens- en wereldbeeld, waardoor we uit verdediging onze levenskern pantseren. We zien niet dat we juist door onkwetsbaar te willen zijn de pijn en afwijzing uitlokken die we zo krampachtig proberen te vermijden. Bewust worden van masochistische en sadistische trekjes is een voorwaarde om onze angst voor andere mensen te verliezen. Vrij van wreedheid zijn we nooit bang voor anderen en durven we zacht en kwetsbaar te zijn.

“De middelen om je levenskern werkeloos te maken zijn velerlei: je isoleren en terugtrekken; jezelf verharden; je gevoel verdoven; je werkelijke gevoelens ontkennen en vervangen door namaak gevoelens; en ook wreedheid. Al deze maatregelen dienen ertoe de kwetsbare plek in je onkwetsbaar te maken, omdat dat de enige ‘veilige’ manier lijkt. Je ziet het feit over het hoofd dat juist deze kwetsbaarheid als het ware het materiaal vormt waarmee jij je leven op de meest dynamische en vruchtbare wijze richting kunt geven. Want deze kwetsbare plek is de levenskern waar alle energie en wijsheid uit afkomstig is. Het is datgene in jou wat je in staat stelt volledig te ervaren en te genieten, plezier te hebben en anderen gelukkig te maken.” (Citaat uit Padwerk lezing 139)  

3e thema: Diepe pijn durven voelen

We kunnen een onderscheid maken tussen neurotische pijn en de gezonde noodzakelijke pijn van het emotionele groeiproces die vrij van angst, bitterheid, spanning en frustratie is. Gezonde groeipijn is bijvoorbeeld de pijn van schuld over de pijn die we anderen aandoen of de diepe pijn uit liefde en dankbaarheid voor de schoonheid van de schepping of de pijn van het vergeten wie we werkelijk zijn: onze goddelijke identiteit. Wanneer we meer open worden en onszelf minder verbergen, groeien er nieuwe vermogens om de werkelijkheid waar te nemen. Deze nieuwe zachte kwetsbaarheid is ook de drempel naar intuïtieve wijsheid, vreugde en extase.

“Deze nieuw ontwikkelde kwetsbaarheid heeft nog een ander effect dat niet onmiddellijk als prettig wordt ervaren. Het betreft een diepe pijn over de verwoestingen van het kwaad. Het is gezond en goed om deze pijn in je te laten groeien en volledig te ervaren. Ze komt op verschillende manieren tot uiting en hoe meer jij je bewust wordt van je kwetsbaarheid, des te meer ga je deze uiterst gezonde pijn ervaren. Misschien voel je pijn wanneer je Gods gaven in de natuur opzettelijk verwoest ziet worden. Misschien voel je pijn om het lijden in dit bestaan.” (Citaat uit Padwerk lezing 252)

Meditatie kwetsbaar durven zijn

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor je kinderlijke deel dat de kwetsbare levenskern tegen pijn pantsert

Voel zachtmoedig de verdedigingsmuur van het innerlijke kind

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind uit angst voor afwijzing anderen wreed afwijst

Voel met compassie de gezonde noodzakelijke pijn van het groeiproces

Vraag hulp aan het ware zelf om van je behoeften en eisen bewust te worden

Vraag kracht aan het ware zelf om de masochistische en sadistische neigingen onder ogen te zien

Vraag advies aan het ware zelf over hoe jij je voor je naakte kwetsbaarheid kunt openen

Open jezelf voor het advies wat je nu van de Christuskracht van het ware zelf zult ontvangen

Visualiseer jezelf als iemand die met een open hart leeft en teder en kwetsbaar durft te zijn

En kom nu in je eigen tempo terug