De continuïteit van het leven voelen

Aquarius workshop

De continuïteit van het leven voelen

 

English YouTube video Aquarius workshop Feeling the continuity of life: https://youtu.be/_B2B7kRj_Rs

“Dit leven is een continuïteit, een eeuwig proces van beweging dat alleen gevoeld kan worden wanneer de persoonlijke psyche zijn bewegingsproces volgt. Dit is een wiskundige vergelijking.”

Citaat uit Padwerk lezing 146: Op weg naar het ware zelf

Dit leven op aarde is geen toevallige verschijning met niets ervoor of erna. Het leven is een grote continuerende keten van incarnaties die een expressie is van de menselijke evolutie. Ieder mens gaat van de ene incarnatie naar de volgende incarnatie op dezelfde wijze zoals we tijdens onze studie­tijd van de ene klas naar de andere klas zijn gegaan en ieder leven is slechts een klein schakeltje in die lange keten van incarnaties. Volgens de Gids bevindt de mensheid zich in een staat van halfslaap en neemt als gevolg van misvattingen maar voor een tiende deel de werkelijkheid waar. Het proces van ont­waken vraagt van ieder mens om dagelijks de keuze te maken tussen groei en geluk òf stag­natie en lijden; tus­sen alle pijn, angst, frus­tratie en negativi­teit aan­vaarden en doorvoelen òf in de dua­liteit van hyper­actief ertegen vechten en apathische gevoel­loosheid blijven; tussen het goddelijke zelf ver­trouwen wat zich langzaam ont­vouwt en iedereen met liefde, waarheid, eenheid, geluk en vrede wil door­dringen òf het innerlijke destruc­tieve kind ver­trouwen dat zich uit angst, trots en eigen­zinnigheid tegen groei en verande­ring ver­zet en gevangen zit in omgekeerd denken. Tij­dens het proces van ontwaken verruimt het bewust­zijn zich, wordt de waar­neming meer objectief en helder en neemt de zelfkennis toe. Vervolgens groeit mensen­kennis en tot slot kosmische kennis over de schepping en de eeuwige continuïteit van het leven. Hoe meer iemand de angst voor zichzelf heeft overwonnen, hoe meer de continue aard van het leven zich zal ontvouwen en openbaren. Zo iemand zal de eindeloze continuïteit van het leven ervaren en daarom zonder verkramping, pijn en angst leven. Deze mens ervaart de dood van het fysieke lichaam als een volgende stap van bevrijding en ontplooiing en niet als een trauma. In feite is de dood een andere vorm van geboorte zoals dat door de Opstanding van Jezus Christus met Pasen wordt gesymboliseerd. Voelen dat het leven een eeuwige continuïteit is, is de meest wenselijke en ontspannen staat van zijn waar ieder mens naar verlangt. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid drie thema’s over de continuïteit van het leven onderzoeken.

1e thema: Continuïteit voelen door overgave aan het ware zelf

Wanneer we onszelf identificeren met het ego, dan moet het loslaten van dit ego heel beangstigend zijn. Loslaten zou dan vernietiging betekenen en dat verklaart onze angst voor de dood. Maar het verlangen naar geluk, liefde, creativiteit en genot kan alleen vervuld worden als we de sterke ego-controle loslaten en ons aan het ware zelf overgeven. Het vraagt van ons vertrouwen en moed om ons over te geven aan een innerlijke beweging die niet op het uiterlijke denken en willen reageert.

“Een mens die zijn ware zelf geactiveerd heeft en het ervaart als dagelijkse werkelijkheid is nooit bang voor de dood. Zo iemand voelt en kent de onsterfelijke natuur van zijn ware zelf, is vervuld van zijn eeuwigheid; het ware zelf kan alleen maar een continuïteit zijn, want dat is inherent aan zijn aard. Dit kan niet door de logica waaraan het ego gewend is verklaard worden; die logica is veel te beperkt om dit te begrijpen.” (Citaat uit Padwerk lezing 158)

2e thema: Vertrouwen hebben in de continuïteit van het leven

Omdat iedere mens hier op aarde door angst en wantrouwen van zijn innerlijke goddelijke kern afgescheiden is, moeten we door de ervaring van de dood heen. Maar ieder moment kunnen we voor een houding van vertrouwen kiezen die ons in contact kan brengen met de continuïteit van het leven. Dan zullen we de waarheid ervaren dat we in een heilzaam universum leven waar niets hoeft te worden gevreesd. Het uitspreken van onderstaande woorden is de gezonde houding die op het leven gericht is:

“De dood nadert. Ik weet niet of ik zal blijven leven. Ik zou het wel graag willen. Met mijn verstand ken ik de theorieën en filosofieën over de continuïteit van het leven, maar ik heb de waarheid ervan nog niet in mijn innerlijk gevoel ervaren. Als het bestaat, zou ik dit eeuwige leven graag willen. Ik wil mezelf echter niet voor de gek houden door net te doen alsof ik de waarheid van de continuïteit van het leven gevoelsmatig ken. In het vertrouwen dat het universum goedaardig is, laat ik de angst los dat ik niet zal leven en accepteer wat er komen gaat, zelfs al kan ik op dit moment niet de continuïteit die ik wens, beseffen, zien of ervaren”. (Citaat uit Padwerk lezing 168)

3e thema: In het eeuwige Nu voel je de continuïteit van het leven

Zelfvervreemding van onze gevoelens verhindert ons om in de eeuwige continuïteit van het Nu te zijn. Door naar de toekomst uit te reiken of door ons in het verleden terug te trek­ken, leven we in illusie, in fan­tasie. Deze twee tegen­strijdige zielsbewegingen, die het Nu ontvluchten en de groei en ontplooi­ing van onze ziel stagne­ren, vinden vaak gelijk­tijdig plaats. Wanneer we in het Nu leven, dan leven we in de werkelijkheid van de waarheid wie we Nú zijn, wat we Nú voelen, denken, willen en ervaren. In het Nu voelen we ontspannen de continuïteit van het leven.

“Alleen wanneer je in het eeuwige Nu bent, verkeer je in ware gelukzaligheid, ben je echt veilig, zonder zorgen, zonder vrees en absoluut zeker van de prachtige betekenis van het leven dat één continuïteit is en dat niet zomaar ophoudt omdat bepaalde tijdelijke uitingen daarvan schijnen op te houden. Een zekerheid, niet in de zin van wensdenken, maar als realistische, gerechtvaardigde innerlijke zekerheid, als feit. Dat besef van eeuwigheid is de ware gelukzaligheid. Want bij afwezigheid van angst is er volledige ontspanning.” (Citaat uit Padwerk lezing 215)

Meditatie De continuïteit van het leven voelen

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat gelooft in de eindigheid van het leven

Voel met mededogen dat het innerlijke kind het leven wantrouwt en in verkramping, pijn en angst leeft

Voel met mildheid dat het innerlijke kind een sterke ego-controle heeft en de dood als een trauma ervaart

Voel met compassie dat het innerlijke kind het Nu ontvlucht door in het verleden of de toekomst te leven

Vraag hulp aan het ware zelf om de ego-controle los te laten en in overgave te zijn

Vraag kracht aan het ware zelf om voor vertrouwen in het leven te kiezen

Vraag moed aan het ware zelf om in het Nu te zijn en de continuïteit van het leven te voelen

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar jij nog in halfslaap bent

Visualiseer jezelf als iemand die ervoor kiest om de continuïteit van het leven te voelen

En kom nu in je eigen tempo terug