Misvattingen

Aquarius workshop

Drie fundamentele misvattingen

Je onbewuste conclusies houden vol dat het in je nadeel is om te groeien en in je voordeel om alles te laten zoals het is en het te houden bij wat je hebt. Deze zinloze oneerlijkheid veroorzaakt onzegbaar veel pijn. Als deze fundamentele misvatting over het leven niet zoveel geldingskracht had, zou er zoveel lijden vermeden kunnen worden. De mens zou stralend in het onmiddellijke ‘nu’ leven.
Uit padwerklezing 126: Contact met de levenskracht

Volgens de Gids bevindt de mensheid zich in een staat van halfslaap en neemt als gevolg van misvattingen maar voor een tiende deel de werkelijkheid waar. Het proces van ont­waken vraagt van ieder mens om dagelijks de keuze te maken tussen groei en geluk òf stag­natie en lijden; tus­sen alle pijn, angst, frus­tratie en negativi­teit aan­vaarden en doorvoelen òf in de dua­liteit van hyper­actief ertegen vechten en apathische gevoel­loosheid blijven; tussen het goddelijke zelf ver­trouwen wat zich langzaam ont­vouwt en iedereen met liefde, waarheid, eenheid, geluk en vrede wil door­dringen òf het innerlijke destruc­tieve kind ver­trouwen dat zich uit angst, trots en eigen­zinnigheid tegen groei en verande­ring ver­zet. Tij­dens het ontwaken verruimt het bewust­zijn zich, wordt de waarneming meer objectief en helder en neemt de zelfkennis toe. Vervolgens groeit mensen­kennis en tenslotte kosmische kennis over de schepping en het eeuwige oneindige leven. Ook acti­veert het ont­wakende innerlijke wezen de uni­versele levens­kracht, welke kracht we voor gene­zing, hulp en uit­breiding van het be­wustzijn van onszelf en anderen kunnen gebruiken.

Het is ons geboorterecht om te genieten en gelukkig te zijn, maar omdat we bang voor liefde en waarheid zijn en aan misvattingen vasthouden, vechten we ingespannen tegen geluk en genot. Misvattingen zijn tijdelijke vervormingen van liefde en waarheid. Het zijn zichzelf in stand houdende processen, die als een negatief elektromagnetische veld ongeluk en lijden aantrekken. Ze ontstaan als gevolg van negatieve intenties en uit verdediging tegen pijn. Elke misvatting veroorzaakt destructieve gevoelens, pijn, lijden en beperkende opvattingen over onszelf en het leven. Het is onze taak om onszelf van deze misvattingen te bevrijden, zodat de constructieve krachten eronder worden vrijgemaakt. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid de drie meest fundamentele misvattingen – namelijk over egoïsme, weerstand en liefhebben – onderzoeken en de positieve krachten eronder in een geleide meditatie ervaren.

Egoïsme

In de onvolwassen aspecten, waar zich bevroren beelden bevinden, geloven we dat egoïsme ons voor pijn zal behoeden en ons voordeel biedt. We hebben geleerd die destructieve kracht te onderdrukken en met een tegengesteld uiterlijk gedrag te camoufleren, totdat we leren hoe schadelijk egoïsme voor onszelf en anderen is en we constructieve keuzes maken. De misvatting over egoïsme ontstaat door overbezorgdheid voor onszelf en uit angst voor tekort. De constructieve kracht eronder is zorg voor anderen hebben en leven vanuit overvloed.
Kwaad en destructiviteit kunnen hun werk in je doen door de fundamentele misvatting dat eigenbelang, egoïsme en egocentrisme je tegen pijn zullen beschermen of je iets goeds zullen opleveren. Als je deze misvatting in je beelden kunt opsporen, zul je een grote stap vooruit hebben gedaan. Het is niet zo gemakkelijk omdat jij je niet bewust bent van je emotionele egoïstische en egocentrische instelling. Misschien ben jij je bewust van je angsten, maar je beseft niet dat deze angsten ontstaan door je overbezorgdheid voor je eigen persoon en je angst om gekwetst te worden. Zodoende onthoud je anderen je liefde en je gevoelens omdat dit altijd een persoonlijk risico lijkt in te houden.
(Uit padwerklezing 49)

Weerstand

Op bewust niveau willen we de waarheid en de werkelijkheid onder ogen zien en willen we veranderen en voor een constructieve houding kiezen, maar op onbewust niveau is er weerstand in de vorm van een nee-stroom. Als compensatie zijn we ongeduldig en onverdraagzaam naar onszelf en zetten we onszelf onder druk. Zowel de nee-stroom als het ongeduld, hebben zelfhaat als oorzaak. Wanneer we deze fundamentele misvatting liefdevol waarnemen, zullen we  geleidelijk aan in contact met de constructieve kracht van gezonde zelfliefde komen.
Degenen die voor het eerst ontdekt hebben dat er in verborgen gebieden een ‘nee’ bestaat, dat zij tevoren nooit hebben kunnen voelen, waren ervan overtuigd dat zij met heel hun wezen naar vervulling verlangden; dat ze in ieder geval niet naar een onaangename ervaring verlangden. Alleen al de suggestie dat ze daar onbewust misschien toch naar streefden, zouden ze belachelijk gevonden hebben. Welnu, zulke ‘nee’ ’s houden direct verband met het oorspronkelijke beeld en met het verkeerde concept dat ervoor gezorgd heeft dat dit beeld in de zielssubstantie is ingeprent. Het is deze fundamentele misvatting die de mens doet wegkruipen voor dat wat hij het allerliefste wil (waardoor hij het dus afwijst en ontkent), waarbij hij zich heel subtiel zo gedraagt dat het beeld onvermijdelijk bevestigd wordt.(Uit padwerklezing 125)

Liefhebben

Waar liefde en zelfvertrouwen – die onderling afhankelijk zijn – ontbreken, heerst illusie en verwarring. We houden niet van onszelf en niet van anderen, omdat we vinden dat onvolmaakt-heid geen liefde verdient. We zijn bang om lief te hebben uit angst voor pijn, afwijzing, profiteurs en slavernij. Door deze misvattingen schommelen we egoïstisch en hebzuchtig heen en weer tussen trots en minderwaardigheid, eigenzinnigheid en onderdanigheid en tussen agressiviteit en angst. Alleen door het beste van onszelf te geven, vinden we de gulden middenweg en zijn we in staat om de werkelijkheid waar te nemen, in harmonie te zijn, uit te reiken en lief te hebben.
De rem op liefhebben is het gevolg van twee fundamentele misvattingen. De ene is het
verkeerd interpreteren van de werkelijkheid, oftewel illusie. Waar illusie is, volgt verwarring en daarmee een hoeveelheid negatieve emoties zoals angst, vijandigheid, afgescheidenheid, zelfmedelijden, ambivalentie, wraakzucht. Dan wordt liefde onmogelijk. Als de mens in zijn diepste opvattingen, waarnemingen en waardestelsels in waarheid was, zou het ondenkbaar zijn dat hij bang is om lief te hebben. De tweede misvatting is het onderschatten van jezelf, je minderwaardig voelen.(Uit padwerklezing 133)