Vertrouwen in het leven hebben

Aquarius workshop

Vertrouwen in het leven hebben

English Aquarius workshop Have faith in life: https://youtu.be/gKDxCoGsG8U

“Als je de wereld meer zou aanvaarden, zou je ook jezelf meer aanvaarden. En als je jezelf meer zou aanvaarden, zou je meer vertrouwen in het leven hebben, in de levenskracht, in God en in de wijsheid en de liefde van de schepping. Maar je gebrek aan aanvaarding maakt je blind, egocentrisch en bang. Alleen door te leren aanvaarden, kun je de toestand van innerlijke ontspanning bereiken die je zo heel erg mist.”
Citaat uit Padwerk lezing 96: Luiheid een symptoom van zelfvervreemding

De emotioneel onvolwassen mens, die van zichzelf vervreemd is, is ervan overtuigd dat hijzelf en het leven twee verschillende dingen zijn omdat zijn ervaringen niet met zijn bewuste overtuigingen overeenkomen. Deze persoon beseft niet dat er op onbewust niveau andere levensovertuigingen bestaan die wèl met zijn huidige ervaringen overeenkomen. Wanneer we de eenheid tussen onszelf en het leven ontkennen, dan moeten we wel boos en bang zijn. Dan vechten we liever tegen de huidige situatie in plaats dat we bereid zijn om de oorzaak in onszelf te zien. We kunnen de uiterlijke situatie alleen veranderen en naar een situatie streven die wenselijker en bevrediger is als we de eenheid met die levenssituatie volkomen begrijpen.

Dat vereist de volgende drie stappen:
1. Bewust worden van en heel nauwkeurig benoemen wat we ervaren en wat we missen en wat we anders willen in dit leven;

2. Beseffen en erkennen hoezeer we onder dit gemis lijden en de intensiteit van alle verlangens en frustraties durven voelen, en

3. Begrijpen dat de huidige situatie – zowel de positieve als de negatieve omstandigheden –een exacte afspiegeling is van onze innerlijke wereld, van wat we al vele jaren bewust en onbewust denken, voelen en willen. Die situatie kan daarom niet iets anders zijn en ook niet door een paar ontdekkingen snel veranderen. Als we kinderlijk ongeduldig onmiddellijk resultaat van onze inzichten verwachten en zo tegen de spirituele wetten vechten, dan kunnen we ook niet het constructieve in onszelf waarderen en ervan genieten.

Soms wanneer we ècht voelen en begrijpen dat we één zijn met iedereen en één zijn met het leven, dan ervaren we de werkelijkheid van Zijn, van vibrerende vitaliteit, licht en waarheid. Deze unieke momenten lijken moeilijk te bereiken, terwijl ze zó dichtbij zijn. Het lijkt gemakkelijker ons òf op een onvredige gespannen vechthouding òf op een klagende wrokkige houding vol zelfmedelijden te richten. Als we voor een negatieve houding kiezen, dan ontkennen we de intensiteit van het echte verlangen, de reden van ons voorbehoud ertegen, de gedachten, gevoelens en gedragingen die daaruit voortkomen, de invloed op anderen en hoe dit alles de huidige situatie heeft gecreëerd. Zodra we de waarheid over ‘ik en het leven zijn één’ willen zien, zullen we ons vrij voelen ook al zijn we nog niet volmaakt. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van 3 thema’s uit de Padwerk lezingen onderzoeken hoe we dit vertrouwen in het leven kunnen herstellen.

1e thema: Jij en het leven zijn één!

We geloven in de illusie dat wantrouwen en angst voor tekort ons tegen het leven beschermen en we zien niet dat deze houding juist problemen creëert. De oorzaak van deze verwarring ligt in onze onjuiste overtuiging dat wij en het leven twee verschillende dingen zouden zijn. We zijn blind voor het feit dat het leven een exacte kopie is van onze houding, onze daden, gedachten en gevoelens; zowel van de positieve als van de negatieve. Wij creëren zelf ons leven!

“Zolang je jouw leven nog los ziet van wat je bent, leef je in een illusie en als gevolg daarvan ook in angst en disharmonie. Waar je vertrouwen hebt in jezelf, in je capaciteiten en je mogelijkheden, daar heb je precies hetzelfde vertrouwen in het leven. De vreugde in je hart en je vermogen om die vreugde te ervaren, dat is je leven.” (Citaat uit Padwerk lezing 114)

2e thema: Je met het ware zelf identificeren

Onwaarheid en misvattingen veroorzaken een negatieve levenshouding. Door deze houding wantrouwen we het leven en daardoor het ware zelf. We ervaren beiden als vijandige krachten waartegen we ons moeten verdedigen. Daarom zijn we bang om lief te hebben, waardoor de actieve en passieve krachten door de verkeerde kanalen stromen met dwingende stromingen en hulpeloosheid als gevolg. Als we ons met het ware zelf identificeren, dan zijn we in waarheid, dan vertrouwen we het leven, dan durven we onvoorwaardelijk lief te hebben en zijn de actieve en passieve krachten in harmonie.

“Als jij je niet identificeert met het innerlijke ware zelf en er geen contact mee maakt, dan kan activiteit geen rust geven en passiviteit geen kracht. Activiteit en passiviteit kunnen dan niet samensmelten tot één geheel om zo de acties in je leven betekenisvol en ontspannen te maken en activiteit op zich tot iets wenselijks. Evenzo houdt passiviteit dan niet meer de dreiging van hulpeloosheid in, omdat je jezelf en het leven vertrouwt.” (Citaat uit Padwerk lezing 146)

3e thema: De relatie tussen oorzaak en gevolg zien

Omdat we op bewust niveau het ene wensen en op onbewust niveau het tegenovergestelde verlangen, zien we niet dat we onze problemen zelf creëren. Het is juist ons wantrouwen die een situatie creëert welke dit wantrouwen bevestigt. Als we maar zouden inzien hoe we precies datgene oogsten wat we zelf gezaaid hebben, hoe we nee zeggen tegen dat wat we het liefste willen (als gevolg van angst, trots en eigenzinnigheid), dan zou die levenshouding om de waarheid onder ogen te zien ons vertrouwen in het leven versterken.

“Onbewust is de mens er bang voor om de oorzaken van zijn ongeluk in zichzelf te vinden; die angst is een illusie. Iedereen die deze stap heeft gezet, zal bevestigen dat dit opluchting, veiligheid en vertrouwen in het leven geeft. Alleen trots weerhoudt je ervan volledig de oorzaken in jezelf te willen vinden.” (Citaat uit Padwerk lezing 160)

Meditatie vertrouwen in het leven hebben 

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor het innerlijke kind dat het leven niet vertrouwt door gebrek aan zelfaanvaarding

Voel met compassie de blindheid en onwetendheid van het innerlijke kind over het feit dat het dit leven zelf creëert

Voel met mededogen de angst en het egoïsme van het innerlijke kind door het gebrek aan zelfaanvaarding

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind weigert de oorzaak van alle gebeurtenissen in zichzelf te zoeken

Vraag hulp aan het ware zelf om jezelf volledig te aanvaarden en het leven te vertrouwen

Vraag kracht aan het ware zelf om de oorzaak van je ervaringen in jezelf te zoeken

Vraag moed aan het ware zelf om lief te hebben en in waarheid te zijn

Open jezelf voor het advies wat je nu van het ware zelf zult ontvangen over welk aspect je weigert te aanvaarden

Visualiseer jezelf als iemand die zichzelf aanvaardt en vertrouwen in het leven heeft

En kom nu in je eigen tempo terug