Schijnbehoeften loslaten

Aquarius workshop

Schijnbehoeften loslaten

English Aquarius workshop Letting go of false needs: https://youtu.be/ilwwwbRDPLE

“Je zult gaan zien hoe jij de vervulling van je echte behoefte hebt gesaboteerd door je schijnbehoefte na te jagen. Je zult duidelijk het gedragspatroon gaan zien dat uit je schijnbehoefte voortkwam en hoe dit de vervulling van je echte behoefte geschaad heeft. Daarom zul je in dat opzicht beginnen te veranderen. Dit is loslaten in de echte betekenis. Je groeit ernaar toe door inzicht, door alle factoren die meespelen te begrijpen en vervolgens de schijnbehoeften en destructieve verdedigingen niet meer nodig te hebben. Maar je kunt dit nooit met je wilskracht bereiken.”

Citaat uit Padwerk lezing 93: Het verband tussen het voornaamste beeld, onderdrukte behoeften en defensies

Een kind heeft de echte behoefte aan zorg, voeding, prettige gevoelens, aandacht en waardering zonder er iets voor terug te doen. Het kind ervaart pijn wanneer die behoeften niet vervuld worden en het gelooft in de illusie dat die pijn alleen verdwijnt als het alles krijgt wat het gemist heeft ook al is dat jaren later. Het ont­kennen van die innerlijke kindpijn houdt deze behoefte in stand en wordt een schijnbehoefte omdat de in­middels volwassen persoon nog steeds verbolgen eist dat de buitenwereld van hem houdt en voor hem zorgt. Het is een groot misverstand om te geloven, dat een negatieve jeugd onze toekomst kan ver­pesten. Het is onze verantwoordelijkheid of wij ons wel of niet van deze negatieve ervaringen willen be­vrijden. De gebeurtenissen uit onze jeugd hinderen ons alleen omdat we de emotionele navel­streng nog niet hebben doorgesneden. De moeilijkheden in onze jeugd ver­oorzaken niet de innerlijke pijn. De èchte oor­zaak van die pijn is onze hardnekkige vast­houdend­heid aan de schijnbehoefte om kind te willen blijven. We weigeren zelfverant­woordelijk­heid te dragen en we dwingen vervangende ouders ons de zorg, liefde, aandacht, erkenning en be­vesti­ging te geven die we in onze jeugd gemist hebben.

Echte behoeften kunnen alleen vervuld worden door verantwoorde­lijkheid te dragen en alles wat we nu nog van de buitenwereld eisen als een liefdevolle vader/moeder aan het innerlijke kind te geven. Behoeften zijn energieën die uit actieve en passieve krachten bestaan. Bij een echte behoefte stro­men de actieve en passieve krachten harmonieus door de juiste energiekanalen. Schijnbehoeften ont­staan door het ontkennen, verdringen en vervangen van echte behoeften. Dan sturen we de krachten door de verkeerde energiekanalen, waardoor er hyperactiviteit en apathie ontstaan. Schijnbehoeften kunnen loslaten, betekent dat we de grenzen van onze menselijke wilskracht en macht ontdekken en van deze schijnbehoeften afstand doen, omdat er zich een situatie voordoet die we dienen te accepteren. Wanneer we loslaten, dan zijn we ontvankelijk voor de wijsheid van het ware zelf, die het onderscheid kan maken tussen situaties die we wèl en die we níet kunnen veranderen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van 3 thema’s uit de Padwerk lezingen het loslaten van schijnbehoeften onderzoeken.

1e thema: Wat is een schijnbehoefte?

Als gevolg van onze opvoeding, van onze beelden, verkeerde conclusies en massabeelden hebben we misvattingen over wat echte behoeften en wat schijnbehoeften zijn. Het verschil is, dat het vervullen van een echte behoefte voor alle betrokkenen constructief is. De vervulling van een schijnbehoefte geeft slechts een oppervlakkige en tijdelijke bevrediging en het gaat vaak ten koste van iemand anders of ten koste van een echte behoefte. Schijnbehoeften ontstaan door de ontkenning van de echte behoeften. In de mate dat er pijn van onbevredigde echte behoeften aanwezig zijn, hoe meer schijnbehoeften men heeft en waardoor men eist dat andere mensen die schijnbehoeften bevredigen. 

“Wat zijn echte behoeften en wat zijn schijnbehoeften? In de eerste plaats kan iets wat in een periode van iemands leven relevant is, in een latere fase volkomen irrelevant en irreëel zijn. Wat voor een kind een authentieke behoefte is, is dat geenszins voor een volwassene. Wanneer de opgroeiende mens de pijn van de onvervulde echte behoefte ontkent, betekent het niet dat die behoefte nu verdwijnt. Integendeel, de ontken­ning van de pijn houdt de behoefte in stand en mettertijd wordt deze op andere mensen geprojecteerd en wordt het een schijnbehoefte.” (Citaat uit Padwerk lezing 192) 

2e thema: Het nee tegen echte behoeften erkennen

Hoe sterker het nee tegen een behoefte is, hoe dwingender de schijnbehoefte of de onbewuste echte behoefte wordt en hoe krachtiger we tegen onszelf vechten èn dit pijnlijke gevecht op de buitenwereld projecteren. Bewustwording van dit pijnlijke destructieve gevecht maakt het mogelijk onderscheid te maken tussen de echte behoeften van het ware zelf en de schijnbehoeften van het ideaalbeeld. Hierdoor zijn we in staat om de vervulling van echte behoeften na te streven, waardoor het najagen van schijnbehoeften automatisch vermindert.

Alleen voor zover je de vervulling van je gezonde, natuurlijke behoeften op een volwassen manier ter hand leert nemen, raak je ook in staat tot het opgeven van je schijnbehoeften. Je hoeft ook niet te gaan proberen die schijnbehoeften er met geweld uit te stampen. Al wat je kunt en behoort te doen is aan de ene kant je er bewust van worden, terwijl je aan de andere kant geleidelijk leert doen wat reëel en nodig is om je echte behoeften te vervullen. Dit op zich zal automatisch de schijnbehoeften doen verdwijnen. Eerst vermindert langzaam hun intensiteit, maar geleidelijk aan verdwijnen ze helemaal, naarmate je werkelijk vervuld wordt vanuit je eigen innerlijke, maar daardoor ook uiterlijke opstelling. Schijnbehoeften kunnen – ook al worden ze af en toe bevredigd – de leegte nooit vullen.” (Citaat uit Padwerk lezing 92)

3e thema: Echte behoeften erkennen

Wanneer we van onszelf vervreemd zijn, dan ervaren we geen enkele emotionele behoefte. We dienen eerst van onze schijnbehoeften bewust te worden voordat we de kracht, moed en nederigheid hebben om inzicht in echte behoeften te krijgen. Onvervulde schijn­behoeften, die we voor echte behoeften aanzien, scheppen angst of dwang.

De echte behoeften zijn:

  1. De behoefte om te ontvangen; liefde, begrip, nabijheid van anderen, de creatieve ver­vulling van onze talenten.

  2. De behoefte om te geven; liefde, mededogen, het verlangen naar contact met anderen, be­grip hebben voor anderen belangrijker vinden dan zelf begrepen te worden, onbaat­zuchtige dienstbaarheid. 

“Als je eenmaal de kracht, de moed, de nederigheid, de vastbeslotenheid en ook de werkelijkheidszin hebt om je ware behoeften – ontvangen en geven – onder ogen te zien en je kunt de tijdelijke frustratie ver­dragen, dan heb je een veel groter deel van je ware zelf bereikt dan je misschien denkt. Want dit is je ware zelf en het oorspronkelijke probleem van je onvervuld zijn verliest aan belang en wijkt naar de achter­grond, vergeleken met de kracht die je wint door je thuis te vinden; de vreemdeling vindt zijn thuis binnen de werkelijkheid van de kern van zijn wezen.” (Citaat uit Padwerk lezing 95) 

Meditatie Schijnbehoeften loslaten

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor je kinderlijke deel dat schijnbehoeften najaagt

Voel met compassie hoe het innerlijke kind in de illusie gelooft dat het alles moet krijgen wat het gemist heeft

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind weigert emotioneel volwassen te worden en kind wil blijven

Voel zachtmoedig hoe het innerlijke kind weigert verantwoordelijkheid te dragen en van zichzelf te houden en voor zichzelf te zorgen

Vraag hulp aan het ware zelf om bewust van je schijnbehoeften te worden

Vraag moed aan het ware zelf om je echte behoeften om te geven en te ontvangen onder ogen te zien

Vraag kracht aan het ware zelf om de pijn van kind willen blijven te doorvoelen

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over de gebieden waar je schijnbehoeften najaagt

Visualiseer jezelf als iemand die haar echte behoefte om te geven en te ontvangen vervult

En kom nu in je eigen tempo terug