De primaire dualiteit begrijpen

Aquarius workshop

De primaire dualiteit begrijpen

English Aquarius workshop Understanding the primary duality: https://youtu.be/AarUuUgrLmU

“Zelfs vanuit een louter verstandelijke benadering zou je gemakkelijk moeten kunnen zien dat de vervorming van beweeglijkheid en ontspanning de primaire dualiteit is die aan alle misvattingen ten grondslag ligt en die een situatie tot gevolg heeft waarin je alleen maar twee even onbevredigende alternatieven ziet. Deze primaire misvatting verstoort het harmonische ritme van de kosmische beweging.”

Citaat uit Padwerk lezing 135: Beweeglijkheid in ontspanning

Leven bestaat uit een samensmelting van de actieve kracht energie/bewustzijn en de passieve levenssubstantie. Dit zijn de fundamentele kosmische krachten die het hele univer­sum en dus ook de menselijke ziel doorstromen. Activiteit is een mannelijke kracht en passiviteit is een vrouwe­lijke kracht. In harmonie vormen beide krachten een eenheid van ontspannen (passiviteit) be­wegen (activiteit). Wanneer de actieve en passieve krachten in balans zijn en door de juiste energiekanalen vloeien, dan zijn de zielsbewegingen ontspannen. Als gevolg van misvat­tingen door angst, trots en eigenzinnigheid splitst deze harmonieuze kosmische bewe­ging zich in de pri­maire dua­liteit van disharmonieuze hyper­actieve en apathische zielsbewegingen.

Op het niveau van de dualiteit lijken de actieve be­weging en de passieve ontspan­ning elkaars tegenpolen te zijn en kan activiteit geen rust en passi­viteit geen kracht geven. Hyper­activiteit, ge­jaagdheid, dwingen­de stromen en pijnlijke spanning ontstaan wanneer het te sterke ego de actieve stroom door het energiekanaal perst dat voor de passieve stroom be­stemd is. En wanneer de passieve kracht door het zwakke ego onge­zond wordt gebruikt en door het actieve energiekanaal wordt geleid, ontstaat er apathie, beweging­loosheid, hulpeloosheid en gebrek aan energie. Gevangen in deze primaire dualiteit van hyperactiviteit en apathie ervaren we ener­zijds ontspanning als een be­wegingloze en stagnerende passiviteit en anderzijds beweging als een verkrampte inhalige en in­gespannen worsteling. De apathie wordt altijd gecompenseerd door hyperactiviteit en omge­keerd omdat het ego afwisselend òf te sterk òf zwak is in plaats van een sterk en gezond ego.

Iedere waarheid die als gevolg van een misvatting wordt vervormd, verandert in onwaarheid en splitst zich in twee onverenigbare tegenstellingen; in een dualiteit met een evenredig hyperactief en  apathisch aspect. Bijvoor­beeld: wanneer liefde wordt vervormd, dan verandert liefde in liefdeloosheid en splitst zich in hyperactieve vijandigheid en apathische angst. Of wanneer we als gevolg van minderwaar­digheidsgevoelens dwingend (hyper­actief) van anderen erkenning eisen door indruk te maken, dan is er tegelijkertijd een hulpeloze (apa­thische) hou­ding waarbij we geen zelfverantwoordelijk­heid voor een inner­lijk gevoel van eigen­waarde nemen. Ver­trouwen splitst zich in hyper­actief wantrou­wen en apathische naïvi­teit, nederigheid in hyperactieve trots en apathische minder­waar­dig­heid, overgave aan God in hyper­actieve eigen­zinnig­heid en apathische onder­danigheid enzo­voort. Dit inner­lijke conflict tussen beweging en ontspanning bestaat op fysiek, mentaal en emotioneel ni­veau. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuws­gierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen de primaire dualiteit onder­zoeken.

1e thema: De werking van de actieve en passieve krachten

In het hele universum en dus ook in de menselijke ziel zijn 12 actieve en 12 passieve funda­mentele krachten werkzaam. Activiteit is een mannelijke kracht en passiviteit is een vrouwe­lijke kracht. In harmonie vormen beide krachten een eenheid van ontspannen (passiviteit) be­wegen (activiteit). Deze actieve en passieve krachten stromen in het fysieke lichaam door onzicht­bare energiekanalen. Deze kanalen zijn voor het fysieke oog net zo onzichtbaar als de ziel, de energie­centra (chakra’s) of de subtiele lichamen. Zoals alles in deze sfeer kunnen ook actieve en passieve krachten op een gezonde of op een ongezonde manier worden toegepast.

“Wanneer de actieve krachten in de kanalen worden gebruikt die voor de passieve stromen zijn bestemd, ontstaat er verstopping en het gevolg voor de mens is frustratie. Wanneer anderzijds de passieve krachten in de plaats komen van de actieve en de kanalen ingaan waar het actieve principe vrij werkzaam zou moeten zijn en vrij zou moeten stromen, zal er geen verstopping maar een stilstand of stagnatie optreden. Dit doet zich niet alleen in de algemene ontwikkeling voor – hetgeen natuurlijk ook door een verkeerd gebruik van de actieve krachten teweeg kan worden gebracht – maar er ontstaat in bepaalde opzichten in de menselijke ziel een traagheid, die geleidelijk de gehele innerlijke toestand van de persoon in kwestie beïnvloedt.” (Citaat uit Padwerk lezing 29)

2e thema: Je zielsbewegingen waarnemen

Om het ritme van beweging en ontspanning waar te nemen, kunnen we in een meditatie naar het innerlijke wezen luisteren en ons op de diepste zielsbewegingen afstemmen. Als gevolg van de waarneming van onze negatieve zielsbewegingen kunnen we de volgende twee­deling op­merken:

  1. Verdoving van gevoelens waardoor we stagneren omdat niet bewegen een spanningsloze toestand lijkt waarnaar de ziel verlangt; en

  2. Gespannen en worstelende zielsbewegingen uit schuld­gevoel.

Het erkennen van deze verstoring van de actieve en passieve krachten op fysiek, mentaal en emotioneel niveau herstelt langzaam het evenwicht van de verstoorde zielsbewegingen in ont­span­nen bewegen.

“Als de psychische onevenwichtigheid wordt opgeheven, gebeurt dat automatisch ook op de uiterlijke fysieke niveaus. Dit betekent echter niet dat de mens niet ook van buitenaf kan helpen door in zijn uiterlijke leven de kunst van ontspannen bewegen te leren cultiveren in plaats van onbeweeglijkheid en stagnatie of krampachtige beweeglijkheid te cultiveren. Door er van binnenuit en van buitenaf aan te werken wordt het proces zeker versneld en zal de harmonie eerder zijn hersteld.” (Citaat uit Padwerk lezing 135)

3e thema: Moeiteloze, ontspannen beweging versmelt de dualiteit

De actieve kracht is beweging en actie en de passieve kracht is rust en ‘zijn’. In activiteit wordt de energie samengebald en in passiviteit losgelaten. Als er in de passieve kracht geen element van activiteit zit, dan ontstaat er stilstand en doodsheid. Juist die actieve en bewegelijke factor geeft aan passiviteit iets alerts en wakkers waardoor deze houding even levendig wordt als de actieve. Wanneer we de actieve en passieve krachten weten te combineren dan worden onze daden en inspanningen vloeiend, moeiteloos, vol van rust en onze passiviteit bruist dan van energie.

“De stagnerende toestand is in werkelijkheid een uiting van krampachtigheid en krampachtigheid is helemaal niet ontspannend en rustig, ook al kan dat voor het verwarde denken misschien zo lijken. Maar echte rust is altijd levendig en in beweging – in moeiteloze beweging! En dat is in een toestand van krampachtigheid onmogelijk. De waarheid hiervan kun je vaststellen door om je heen te kijken: mensen die het minst doen zijn altijd het meest moe. En de mensen die het meest doen, zijn altijd heel energiek, rustig en ontspannen (tenminste als hun activiteit niet dient om zichzelf te ontvluchten).” (Citaat uit Padwerk lezing 199)

Meditatie De primaire dualiteit begrijpen

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat gevangen zit in de primaire dualiteit van hyperactiviteit en apathie

Voel met mededogen dat het innerlijke kind beweging ervaart als een verkrampte inhalige en ingespannen worsteling

Voel met mildheid dat het innerlijke kind ontspanning ervaart als een bewegingloze en stagnerende passiviteit

Voel met compassie dat het innerlijke kind de actieve en passieve krachten op fysiek, mentaal en emotioneel niveau verstoort

Vraag hulp aan het ware zelf om bewust te worden van je zielsbewegingen

Vraag kracht aan het ware zelf om angst, trots en eigenzinnigheid los te laten

Vraag moed aan het ware zelf om de kunst van ontspannen bewegen te leren

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar jij afwisselend hyperactief of apathisch bent

Visualiseer jezelf als iemand die ontspannen met het leven meebeweegt

En kom nu in je eigen tempo terug