De dualiteit angst-vijandigheid begrijpen

Aquarius workshop

De dualiteit angst-vijandigheid begrijpen

“Waar de uiterlijke negatieve omstandigheden de sluimerende innerlijke negatieve toestand activeren,
bevindt zich het punt waarop de positieve levenskracht een destructieve anti-levenskracht wordt.

Gevoelens van liefde veranderen in angst en vijandigheid.”

Citaat uit Padwerk lezing 148: Positiviteit en negativiteit: één energiestroom

Liefde is alles wat verbondenheid, eenheid, verrui­ming en harmonie be­vordert en het goddelijke en heilzame van het univer­sum tot uit­drukking brengt. In de levensge­bieden waar we emotioneel volwassen zijn en in de innerlijke werke­lijkheid leven, er­varen we de vrijheid om lief te hebben. Maar in de levensgebieden waar we ons­zelf niet aan deze liefdes­stroom durven overgeven, zijn we van het ware zelf ver­vreemd en creëren we alles wat tegengesteld aan liefde is. In die gebieden verandert de goddelijke liefdeskracht door illusies en onwaarheid in liefdeloosheid en splitst zich in twee onverenig­bare tegenstellingen van angst en vijandigheid. Omdat wijzelf en het leven één zijn, kunnen we alleen maar angstige en vijandige gevoelens voor het leven hebben in de mate waarin we angstige en vijandige gevoelens voor onszelf hebben. We kunnen alleen maar bang voor anderen en vijandig naar anderen zijn in de mate waarin we bang voor onszelf en vijandig naar onszelf zijn. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuwsgierigheid aan de hand van 3 thema’s uit de Padwerk lezingen de dualiteit angst-vijandigheid onderzoeken.

1e thema: De dualiteit angst-vijandigheid schept conflicten

In het diepst van ons wezen bevinden zich de frustraties over wat er in onze jeugd is gebeurd. Het is verwarring en pijn omdat we ons afgewezen voelden en we onbevredigd zijn in onze behoefte aan liefde. Deze verwarring en pijn kan omslaan in angst, wrok, boosheid of vijandig­heid naar degene die ons gefrustreerd hebben. Met dat onvolwassen neu­rotische ge­drag lokken we conflicten uit omdat we het onvolwassen bewustzijn van de ander activeren.

“Jouw angst, jouw neiging jezelf te straffen, jouw frustratie, jouw woede, jouw vijandigheid, jouw neiging je terug te trekken en je liefde en genegenheid te onthouden, dat alles is afkomstig van het kind in je en daarmee lok je voortdurend de ander uit. Het versterkt wat in hem klein en onvolwassen is. Een rijper mens heeft echter een andere invloed op anderen en brengt dat in hen naar buiten wat volwassen en heel is.” (Citaat uit Padwerk lezing 73)

2e thema: Je eigen autonomie vinden

We zijn bang het zelf onder ogen te zien, omdat we geloven hulpeloos in de greep van onze gevoelens, emoties, houdingen, gedachten en daden te zijn. We geloven niet in het ware zelf met al zijn kwaliteiten. We denken dat er niets anders is dan die destructiviteit waardoor we een deel van onszelf geheim houden. We beseffen niet dat we autonome wezens zijn die zelf hun gedachten, gevoelens, reacties en daden bepalen. Niet vanuit dwang, maar vanuit het verlangen anders te voelen en constructief te zijn. We zullen vrij zijn als we geen geheimen meer voor onszelf hebben en ons door het ware zelf laten leiden.

“Veronderstel dat je vreest haat en vijandigheid te vinden. Je bent bang voor het effect ervan op jou en je daden. Zeg eenvoudig: “Ik zal deze destructieve emoties volledig onder ogen zien en me niet door deze emoties tot daden laten dwingen want ik ben meester over al mijn emoties. Ik bepaal mijn daden. Ik be­paal wat ik wil doen, denken en voelen. Ik wil nu zien wat er is. Ik verlang en ben van plan deze emoties in ware en constructieve gevoelens te veranderen. Als ik tegen een innerlijke weerstand oploop om derge­lijke destructieve emoties los te laten, zal ik die innerlijke weigering niet ontkennen door hem te onder­drukken, noch zal ik eraan toegeven. Ik zal ook dit onder ogen zien en me er niet door laten over­heersen. Ik bepaal wat in mijzelf waar is en ik kies constructieve manieren.” (Citaat uit Padwerk lezing 136)

3e thema: Communicatie versmelt de dualiteit

Zonder communicatie leven we in eenzaamheid en duisternis. We kunnen nooit de angst voor mensen verliezen tenzij we ons vijandige mensbeeld onder ogen zien. Communicatie brengt mensen dichter bij elkaar, omdat we elkaars gevoelens en ervaringen her­kennen zodat angst en vijandig­heid verdwijnen. Communicatie draagt bij aan de toenemende eenheid van de mensheid. Zelfinzicht is het fundament om iets over te brengen en uit te kunnen leggen. We leren de grote kunst van het communiceren door de juiste intentie, gedachten, oefening en zelfonderzoek.

“Hoe vaak geloof je niet dat iemand gemeen tegen je doet, terwijl die persoon in feite bang voor je is en ter verdediging ten onrechte een koude of afwijzende houding aanneemt. Als je dat weet verdwijnt je angst, je valse trots en je woede en ben je misschien in staat om die persoon op een heel andere manier tegemoet te treden, waardoor weer zijn afweer zal verdwijnen. Je ziet dus hoe communicatie zielen bij elkaar brengt in plaats van angstige en daardoor vijandige muren tussen mensen te creëren. Communicatie is een wezenlijk onderdeel van echt leven.” (Citaat uit Padwerk lezing 257)

Meditatie de dualiteit angst-vijandigheid begrijpen

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het kinderlijke deel dat gevangen zit in de dualiteit angst en vijandigheid

Voel met mededogen de verwarring en pijn van het gekwetste innerlijke kind

Voel zachtmoedig hoe het innerlijke kind conflicten uitlokt door de angstige en vijandige houding

Voel met mildheid de angst van het innerlijke kind om zichzelf onder ogen te zien

Vraag hulp aan het ware zelf om geen geheimen meer voor jezelf te hebben en om constructief te zijn

Vraag kracht aan het ware zelf om je aan de liefdesstroom over te geven

Vraag moed aan het ware zelf om je angstige en vijandige mens- en wereldbeeld los te laten

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar je onvoldoende over je gevoelens en ervaringen communiceert

Visualiseer jezelf als een emotioneel volwassen mens die durft lief te hebben

En kom dan nu in je eigen tempo terug