N2009

Nederlandse padwerk citaten 2009

 

Januari. Lezing 095: Alleen als je jezelf bent, kun je gelukkig zijn.

Week 1. Lezing 204: Echte spirituele verrukking omvat je helemaal en je moet leren om die staat van verrukking te verdragen. Dat kan alleen als je alles leert verdragen wat er nu in je psyche is opgesloten: pijn, wreedheid, kwaadaardigheid, lijden, schuld, angst – het moet allemaal overstegen worden. Alleen dán kun je in een toestand van verrukking leven.

Week 2. Lezing 189: In de mate waarin het bewuste zelf zijn reeds aanwezige goede wil gebruikt en zijn vermogen om positief te zijn – bijvoorbeeld toegewijd, waarachtig, moedig en volhardend – en om werkelijk een houding te kiezen ten opzichte van het probleem, in die mate verruimt het bewustzijn zich en wordt het steeds meer doordrenkt met spiritueel bewustzijn. Het spirituele bewustzijn kan zich niet manifesteren zolang je je reeds aanwezige bewustzijn niet volledig gebruikt om je leven te leiden. Als je het aanwezige bewustzijn volledig gebruikt wellen nieuwe inspiratie, visie, inzicht, wijsheid en ervaring op uit de diepte van jezelf.

Week 3. Lezing 253: Onderzoek zorgvuldig waar je moet blijven vechten en waar je dat achterwege moet laten. Dan zul je op een gegeven moment de onvergelijkelijke vrede ervaren, die hoort bij het niet langer bang zijn voor wat je niet wilt en het niet langer angstig en gespannen trachten te bemachtigen wat je wel wilt. Omdat je dan weet dat alles wat je je maar kunt wensen hier en nu al beschikbaar is, altijd binnen je bereik; en dat alles waar je bang voor bent en waaraan je tracht te ontkomen, alleen maar illusie is, ook al zit je er misschien net midden in.

Week 4. Lezing 252: Het is niet moeilijk te zien dat de nieuwe man en de nieuwe vrouw van deze tijd niet in staat zijn geheimen te koesteren. In het nieuwe bewustzijn kun je geen geheimen met je meedragen. Je ervaart ze als een ondraaglijke last, wat ze in feite ook zijn. De spirituele vorm van een geheim is een zware last. Hoe meer het bewustzijn verlicht wordt, hoe meer het van de Christusgeest doortrokken raakt, hoe sneller de last op de meest productieve en creatieve manier wordt opgelost.

Februari. Lezing 42: Ware liefde, ware vriendelijkheid en ware onbaatzuchtigheid zijn ondenkbaar zonder moed.

Week 5. Lezing 127: Een van de zinnigste manieren op dit pad, die niemand mag veronachtzamen, is iemand anders als spiegel te gebruiken en jezelf met anderen in te laten om zo je leven en innerlijke situatie, geprojecteerd te kunnen zien. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe effectief het werken met anderen als hulpmiddel is. Niemand van jullie heeft dit middel volledig onderzocht. Jullie kunnen er nog zoveel waardevol materiaal uit putten. Gebruik de ander als spiegel, want ongeacht hoezeer anderen verstrikt zijn in hun blinde reflexen, ze zijn vaak een goede spiegel voor jou.

Week 6. Lezing 157: Alles wat je je kunt voorstellen, kun je verwezenlijken. Stel dat je in een conflictsituatie zit waarin je geen uitweg ziet. Zolang jij je niet kunt voorstellen dat er een uitweg is, kun je de reeds bestaande mogelijkheid daartoe niet verwezenlijken.

Week 7. Lezing 192: De vervulling waar zo hevig naar wordt verlangd, kan alleen verkregen worden wanneer je alles wat je nu nog buiten jezelf zoekt in jezelf gaat zoeken. Dit begint met het nemen van verantwoordelijkheid. Als je blijft steken in beschuldigingen en je ouders en het leven verantwoordelijk blijft stellen, beroof je jezelf van de vitale kern van al het goede in je. Pas wanneer je je instelling probeert te veranderen en ontdekt dat je huidige lijden wordt veroorzaakt door je eigen houding op dit moment, kun je de veiligheid gaan vinden die je zocht in de steun van anderen. De angst verdwijnt precies in die mate waarin je de oorzaak van je lijden in jezelf gaat zoeken.

Week 8. Lezing 163: Je weet heel diep van binnen dat het leven onmogelijk louter datgene kan zijn wat je dagelijks meemaakt; het kan onmogelijk alleen maar dat zijn wat er op het moment is en daarom probeer je je aan het moment te onttrekken. Met het gevolg is dat je het moment verliest. En daardoor verlies je weer de zin van het leven – want ieder kleinste deeltje van een moment bevat alle leven. Jouw strijd om je ware zelf te ontdekken en acceptatie van het ‘nu’ zijn geen tegenstellingen die elkaar uitsluiten. Ze zijn zelfs van elkaar afhankelijk.

Week 9. Lezing 148: Als je afgunst voelt, of de keerzijde daarvan, de behoefte om indruk te maken op anderen of beter te zijn dan zij, probeer dan de constructieve kracht achter deze behoefte te voelen. Want deze behoefte is alleen maar een vervorming van de aangeboren drang om het beste in jezelf te realiseren. Als je dat doet, zul je merken dat je je niet meer geblokkeerd of verlamd voelt.

Maart. Lezing 216: Niets wordt aan het toeval overgelaten. Niets gebeurt zomaar.

Week 10. Lezing 146: Een positief beeld van het universum als heilzame kracht en als zegenrijke bestemming; vrijheid en niet bang zijn om lief te hebben; een gezond evenwicht tussen activiteit en passiviteit: deze drie aspecten vormen een samenhangend geheel dat een individu in staat stelt om in harmonie te zijn met zichzelf en met het leven en zich zo op alle mogelijke manieren te vervullen. Voor het realiseren van deze drie aspecten is het nodig dat het innerlijke centrum van de mens, de kern die wij het ware zelf noemen, gewekt en geactiveerd wordt.

Week 11. Lezing 145: Zolang je er niet geheel en al op gericht bent het innerlijk centrum van je ware zelf op te wekken, kun je geen echte veiligheid, vrede en welzijn kennen. Je kunt noch de mogelijkheden gebruiken die in je liggen opgeslagen, noch kun je de toegang ervaren tot de onbegrensde voorraden die voor jou in het universum beschikbaar zijn. Je bent daar niet toe in staat. Je bent niet in staat om te zijn wat je bent en zou kunnen zijn, en dat is een eindeloze pijn die je jezelf bewust moet laten ervaren om er iets aan te gaan doen.

Week 12. Lezing 149: De flexibiliteit om te ontspannen in wat is – zelfs wanneer dat op dit moment niet is wat je wilt – moet je uiteindelijk brengen wat je wilt. In de eerste plaats door je een goed gevoel over jezelf te geven en door in harmonie te zijn met de kosmische zielsbeweging in je psyche. Later zal ook het ding wat je wilt naar je toekomen. Dat moet zo zijn want het is een natuurlijke gang van zaken volgens de wet van oorzaak en gevolg. Dit is het klimaat dat essentieel is om het innerlijk weten te bevestigen dat alle vervulling voor je mogelijk is en dat het er ook daadwerkelijk voor je kán zijn door dit te weten.

Week 13. Lezing 117: In de mate waarin je je pretentieus gedrag aflegt en dat wat je tot nu toe te beschamend vond om toe te geven onder ogen ziet, in die mate zul jij je rustig en op je gemak gaan voelen. Als je het punt bereikt waarop je zoiets aan jezelf kunt bekennen, weet je precies waar je schaamte, je voorwendsels en zelfbedrog zitten. Je hebt dan werkelijk een belangrijke trap van zelfverwerkelijking bereikt. Je bent een koploper vergeleken bij degene die zich nog niet bewust is van zijn schaamte en pretenties en daarom misschien denkt dat hij niets te verbergen heeft.

April. Lezing 132: Het ware Zelf en de schepping of de natuur zijn één en hetzelfde.

Week 14. Lezing 245: Op het niveau van je huidige werkelijkheid heeft iedere daad haar gevolgen. Het is veel moeilijker om dezelfde relatie te zien tussen je gedachten of subtiele innerlijke houdingen en je algehele levensomstandigheden. Hoe groter de ontwikkeling van een mens, hoe beter hij in staat is oorzaak en gevolg op de minder in het oog springende niveaus te onderscheiden. Op dit pad wordt sterk de nadruk gelegd op de ontwikkeling van dit waarnemingsvermogen en dat wordt geleidelijk dringender.

Week 15. Lezing 137: Zolang je het verband ontkent tussen de jij die het resultaat waar je nu onder lijdt gewenst heeft en de jij die dit resultaat ervaart, moet je wel boos en bang zijn. Je doet echter je best om dit door jezelf in gang gezette proces niet toe te geven; je gelooft liever dat het lot je niet welgezind is. Je vecht tegen het zien van je eigen rol erin. Maar zodra je dat verband wilt zien, zul je het ook zien. Dan ben je vrij ook al ben je nog niet volmaakt.

Week 16. Lezing 196: Wanneer je werkelijk de relaties tussen oorzaak en gevolg in je leven kunt zien, ben je niet alleen gemotiveerd om negatieve houdingen en intenties op te geven en positieve intenties op te roepen, je wint ook aan bewustzijn en aan emotionele en spirituele rijpheid. Rijpheid is voor een groot deel het vermogen om de relatie tussen oorzaak en gevolg te zien. En dat geeft ook de mate van bewustzijn aan die een entiteit door zijn ontwikkeling bereikt heeft.

Week 17. Lezing 215: Er is maar één veilige en zekere weg naar het gelukzalige eeuwige nu, naar de openbaring van de werkelijkheid in haar grenzeloze dimensies en dat is het vervullen van de taak waarvoor je bent gekomen. Alleen een pad zoals dit kan je daarbij helpen. Je dient te leren door de pijn heen te gaan: de pijn van je illusies, van je schuld en van je onontwikkelde kant. Uiteindelijk is dat waar het allemaal op neerkomt.

Week 18. Lezing 181: Ik wil de oorzaak in mijzelf zoeken in plaats van bij anderen, zodat ik vrij word om lief te hebben en te leven. Ik zal het schijnbare risico nemen om dat te doen en zo zelfrespect, moed, eerlijkheid, kracht en positieve energiepatronen tot stand brengen.

Mei. Lezing 257A: Het is een van de grote menselijke illusies om oorzaak en gevolg te verwarren en om te keren.

Week 19. Lezing 190: Het accepteren van tot nu toe ontoelaatbare gevoelens is de brug naar innerlijke eenheid en zelfexpressie die werkelijk vervullend is. Je wordt liefdevoller wanneer je je haat accepteert; je wordt sterker wanneer je je zwakheid accepteert; het accepteren van je pijn maakt je gelukkiger.

Week 20. Lezing 216: Wanneer jij je vol zelfhaat, schuldig en rot voelt, is het belangrijk om te weten dat je je dan identificeert met het aspect in je dat niet gezuiverd is en een hekel aan zichzelf heeft. Zodra je dat tot je laat doordringen, voel jij je al anders. Dan kun je de volgende stap zetten en jezelf deze vraag stellen: “Is er geen andere mogelijkheid? Is dit echt alles wat ik ben? Ben ik niet ook iets anders?”

Week 21. Lezing 226: Als je vastbesloten bent en je ertoe verbonden hebt te veranderen en de goddelijke potentie in je naar buiten te brengen, zal de dualiteit versmelten tot een eenheid, waarin je liefdevol en barmhartig voor jezelf kunt zijn en waarin je het lager zelf onder ogen kunt zien, juist omdat je deze wezenlijke liefde en barmhartigheid hebt tegenover al wat leeft, ook tegenover jezelf.

Week 22. Lezing 136: Je leven kan net zo dynamisch, rijk en gelukkig zijn als je je kunt voorstellen, maar je kunt daar alleen maar heen als je jezelf niet toestaat slachtoffer te worden van je negativiteit en destructiviteit. Door uiting te geven aan je sterke voornemen dit niet te laten gebeuren, lafheid en angst niet te laten overheersen, komen krachten in beweging die je wel uit deze valkuil moeten halen. Al je angsten zullen dan verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Week 23. Lezing 190: Er is geen andere manier om dat wat zich in je heeft opgehoopt en je hele systeem – spiritueel, psychisch en vaak ook lichamelijk – vergiftigd heeft, schoon te maken dan er doorheen te gaan. Dit gif kan alleen verwijderd worden door te voelen wat je hoopte niet te hoeven voelen. Dan komen er steeds nieuwe energie-impulsen.

Juni. Lezing 213: Alleen als je los laat kunnen anderen vrij zijn om van je te houden.

Week 24. Lezing 227: In de nieuwe beschaving die jullie vestigen, leren jullie verband leggen tussen oorzaak en gevolg, verband tussen schijnbaar verbrokkelde stukjes ervaring en bewustzijn. Jullie leren het diepere en veel werkelijker innerlijk leven ontdekken dat de uiterlijke omstandigheden creëert. Zo benader je de werkelijkheid op een veel breder vlak en maak jij je een veel omvattender werkelijkheidsbesef eigen. Wanneer jij je dat eenmaal hebt eigen gemaakt en ermee verbonden bent, de echte werkelijkheid als ik het zo mag noemen, dan wordt het veel gemakkelijker voor je om met de illusoire, uiterlijke realiteit om te gaan.

Week 25. Lezing 164: Zelden wordt het onderscheid gemaakt dat er vormen van zelfzuchtigheid bestaan die innerlijk gezond en goed zijn, die waken over het onvervreemdbare recht van de mens om gelukkig te zijn; die zijn vermogen tot groei en ontwikkeling beschermen. Daarmee samengaand wordt ook zelden gezien dat onzelfzuchtigheid een ziekelijke uiting kan zijn van een zelfvernietigingsdrang, zwakte, het uitbuiten van anderen door jezelf tot slaaf te maken, evenals het anderen toestaan om jou uit te buiten. Dit heeft weinig te maken met oprechte zorg voor de rechten van anderen. In feite is alleen degene, die op de juiste, gezonde manier zelfzuchtig kan zijn, in staat tot oprechte zorg voor de rechten van anderen.

Week 26. Lezing 155: Angst voor jezelf is de sleutel. Voordat je je op een intensief pad van zelfconfrontatie begeeft, weet je niet dat je eigenlijk alleen je eigen onbekende diepten vreest. Je projecteert deze echte angst op alle mogelijke andere angsten, waar je je in de loop van je leven al of niet bewust van wordt. Want deze geprojecteerde en misplaatste angsten kunnen ook ontkend en toegedekt worden.

Week 27. Lezing 231: De noodzaak voor zelfdiscipline is groot. Zonder zelfdiscipline kan er in het leven op geen enkel niveau iets tot stand worden gebracht. Vrijheid en spontaniteit enerzijds en zelfdiscipline anderzijds sluiten elkaar niet alleen niet uit, zoals de meeste mensen denken, maar ze staan juist in wisselwerking tot elkaar, helpen elkaar en zijn onderling verbonden en van elkaar afhankelijk.

Juli. Lezing 239: Jullie aardse levens zijn dromen die in feite taken zijn.

Week 28. Lezing 199: Ego betekent fragmentatie, verbrokkeling. Iedere entiteit die in deze fragmentatie en daardoor in de cyclus van geboorte en dood gevangen zit, heeft tot taak om zijn werkterrein, zijn waarneming, zijn bewustzijn en zijn scheppingskracht uit te breiden. De moeilijkheid is dat het in de beperkte, afgescheiden toestand van het ego ten onrechte lijkt alsof verruiming van dat ego leidt tot vernietiging ervan en dus van het bestaan van het zelfgevoel van de mens. Om deze illusie door te prikken heeft hij al zijn beschikbare kracht, toewijding, commitment, goede wil en hulp nodig, hulp die hij moet willen en waar hij naar moet uitreiken.

Week 29. Lezing 154: Thuis: dat betekent je werkelijke, diepste ware zelf. Wie echt zichzelf is, is thuis; thuis in de wereld, thuis in het leven, veilig en zeker, met vaste grond onder de voeten. Thuis: dat betekent die innerlijke plek waar al je problemen tot een oplossing komen en waar geen angst en haat bestaan. Als er angst is moet er ook haat zijn en omgekeerd, want ze gaan altijd samen. Thuis is de innerlijke plek waar eeuwig welzijn en eeuwig leven werkelijkheid zijn en als zodanig ervaren worden.

Week 31. Lezing 130: Waar angst is, produceert die angst de omstandigheden die men vreest. Tegelijkertijd zijn die gebeurtenissen de enige manier om het zelf te overtuigen dat de angst onnodig is. Hoe bekender een gebeurtenis, hoe minder angst hij oproept. De vicieuze cirkel bestaat hierin dat angst de vermogens om te leren kennen blokkeert en de zintuigen verdooft. Maar elke vicieuze cirkel kan doorbroken worden.

Augustus. Lezing 197: Iedere man en iedere vrouw is een manifestatie van God.

Week 32. Paper H: Er is een nieuw soort mens in aantocht: de spirituele mens. Deze nieuwe spirituele mens geeft zich nooit over aan ascese; hij wordt geen monnik die het leven ontkent. Hij wordt de drager van een nieuwe cultuur, een nieuwe beschaving, een nieuwe aristocratie. Al zijn uiterlijke expressies zullen een afspiegeling zijn van een rijk, overvloedig, prachtig innerlijk leven:  scheppend, liefhebbend en wijs, mooi, edel en sterk, zonder valse bescheidenheid en sentimentaliteit; assertief en zachtmoedig, hoffelijk en verfijnd, eerlijk en zonder pretenties.

Week 33. Lezing 224: Werkelijk leven bestaat alleen als je je verstand laat trouwen met je geest en je je verstand een tijdje het vrouwelijke principe laat uitdrukken. De hele tijd is je verstand in het mannelijke principe bezig geweest: actie, sturen, doen, controleren. Nu dient je verstand het vrouwelijke principe tot uitdrukking te brengen: ontvankelijk zijn. Dit betekent niet dat je passief moet worden, helemaal niet. Je wordt op een andere manier actiever, en werkelijk onafhankelijker dan je voorheen was.

Week 35. Lezing 243AA: Dat schuldgevoel en die destructiviteit naar jezelf toe kunnen nooit alleen door inzicht worden overwonnen. Ze zullen verdwijnen als je tot handelen overgaat, al is het nog zo miniem maar op een nieuwe manier. Mijn advies is dus dat je elke dag iets uitkiest wat je gaat doen, waarbij je iets geeft zonder dat iemand het weet en waarvoor ook niemand je erkentelijk zal zijn; iets wat je alleen doet omwille van je eigen hogere zelf, dus zowel vanuit als voor je hogere zelf, in overeenstemming met Gods wil. Vraag om leiding voor de manier waarop.

Week 36. Lezing 203: Als je welbewust heftige haat- en woedegevoelens kunt oproepen, welbewust pijn en droefheid kunt laten opkomen, welbewust angst en vrees, gelijkmoedigheid en innerlijke vrede naar boven kunt halen, genot en vreugde, liefde en medeleven, dan heb je werkelijk jezelf in de hand en kun je van binnenuit geraakt worden.

September. Lezing 128: Het vertrouwen dat je uitzendt, komt weer terug bij jezelf.

Week 37. Lezing 160: Als iemand in harmonie met het leven is, omdat hij in verbinding is met zijn eigen oorzaken en gevolgen, kan zijn positie tegenover de levenskrachten vergeleken worden met die van een zwemmer. De zwemmer drijft op het water, het water draagt hem. En toch beweegt hij, hij is niet passief.

Week 38. Lezing 208: Het totaal van al je bewuste, half bewuste, onbewuste, stilzwijgende en uitdrukkelijke gedachten, overtuigingen, veronderstellingen, intenties, gevoelens, emoties en wilsrichtingen, schept – hoe tegenstrijdig ze ook mogen zijn – een eindresultaat. Dit resultaat is je huidige ervaring en de manier waarop je leven zich voor je ontvouwt. Je huidige leven laat heel exact zien – als een perfecte wiskundige vergelijking – wat je innerlijke toestand is.

Week 39. Lezing 150: “Ik wil kijken naar de waarheid in mezelf.” Ieder die op dit pad werkt en elke dag die woorden tot zichzelf zegt, keer op keer, en vooral op die momenten dat hij zich ontevreden en afgescheiden voelt, zal verbazingwekkende resultaten ervaren. “Wat is het, waar ik nu niet naar wil kijken?” Als iemand dat doet, zullen de antwoorden komen – absoluut en onvermijdelijk en precies in verhouding tot de oprechtheid en kracht van zijn wens.

Oktober. Lezing 239: Als je luistert naar de waarheid vind je de Christus in je!

Week 40. Lezing 61: Genade wordt niet verleend aan enkele uitverkorenen, noch onthouden aan anderen. Genade is overal om je heen. Als je het wilt, kun je er deel aan hebben. Als je het niet wilt, als iets in je in duisternis wenst te blijven, dan is genade niet weggelegd voor je. Maar zij die het wel willen, worden er voortdurend door beïnvloed. Het is er voor iedereen. Genade komt uit de goddelijke wereld en jullie kunnen het allemaal ontvangen, als je weet hoe je je ervoor moet openstellen.

Week 41. Lezing 95: Je angst voor mislukking is niet zo hevig vanwege dat mislukken zelf, maar omdat het voor jou impliceert dat je falen je minderwaardigheid aantoont. Je angst voor verantwoordelijkheid is niet zo groot omdat je lui zou zijn, maar omdat falen bij het vervullen van je verantwoordelijkheden laat zien dat je zelf niets waard bent. Je angst dat je in iets fijns gedwarsboomd wordt is niet zo hevig omdat je zonder dat niet zou kunnen leven, maar omdat het je minder maakt.

Week 42. Lezing 116: Omdat je innerlijke, spirituele zelf hetzelfde is als het spirituele zelf van alle andere mensen wordt op het moment waarop je niet langer gescheiden bent van dit spirituele centrum die afgescheidenheid opgeheven. Jouw echte zelf is het echte zelf van de ander. Er is niets tussen. De barrière ligt alleen in de lagen waardoor het bedekt wordt.

Week 43. Lezing 200: Het begrijpen van oorzaak en gevolg in je leven is een essentiële voorwaarde voor zelfrealisatie, voor de verwezenlijking van je goddelijke identiteit. Het is zelfs essentieel voor een mindere toestand, voor louter goede gezondheid, voor het innerlijk gecentreerd en redelijk geïntegreerd zijn, voor zinvol functioneren en bevredigende ervaringen. Dit is zo omdat je, op het moment dat je het niveau in jezelf ziet, waar je door je ideeën, begrippen, bedoelingen en houdingen je levensomstandigheden schept, jouw sleutel hebt om een ander, meer wenselijk leven te scheppen.

Week 44. Lezing 154: Wanneer je iets overkomt waar je voor terugdeinst, of het nu een lichte ergernis in je oproept of een sterke angst of iets daartussenin, blijf innerlijk ontspannen. Neem de automatische reflex in je zielsbeweging waar en zie hoe je vanzelf gespannen raakt. Door open en ontspannen ten opzichte van het gebeuren te blijven, hoe pijnlijk of schrikwekkend het ook lijkt, laat je de ervaring in je toe. Zo geef je toe dat het bij jou hoort en zoek je verder naar de bron ervan in jou. In gedachten spreek je uit dat je de oorzaak ervan wilt onderzoeken en begrijpen.

November. Lezing 244: In de hemel leven betekent weten dat je een integraal deel van de schepping bent.

Week 45. Lezing 83: De dualiteit houdt op te bestaan wanneer je jezelf eenmaal accepteert als ten dele hoger en ten dele lager zelf. Deze twee kanten worden geïntegreerd en leven met elkaar in vrede zodra je jezelf met beide accepteert. Pas dan kan de lagere kant zich geleidelijk ontwikkelen en uit zijn verblinding groeien. Maar zolang je jezelf niet verzoent met het feit dat je zowel goed als slecht bent, zolang je je verzet tegen deze ‘slechtheid’ en gelooft dat je die niet mag hebben, blijft de dualiteit bestaan.

Week 46. Lezing 206: Beschuldig nooit. De waarheid zien leidt nooit tot beschuldigingen. Wanneer je beschuldigt, ben je nooit in waarheid, zelfs als dat wat je ziet gedeeltelijk waar is. De ander doet al die dingen misschien echt, heeft misschien echt al die negatieve kanten, maar het kan niet de hele waarheid zijn, want als dat zo was zou je hem niet beschuldigen.

Week 48. Lezing 245: Als je je niet op elk gebied van je leven bewust bent van de relatie tussen oorzaak en gevolg, en gelooft dat gevolgen toevallig zijn, zal dat je niet aanmoedigen om de oorzaken die je creëert te verbeteren. Je ziet dan ook niet dat liefde en goedheid de hoogste macht zijn en dus word je door deze waarheid niet gesteund en gesterkt.

December: Lezing 154: Wie pijn kan accepteren kan ook vreugde verdragen.

Week 49. Lezing QA118: Ga door met zelfconfrontatie, maak je gevoelens volledig bewust en je zult meer en meer een innerlijke – bewuste of onbewuste – paniek verliezen want teveel mensen worden door hun schuld, hun schaamte, hun misverstanden met doodsangst geslagen. Zij kunnen deze innerlijke paniek niet verliezen zolang deze zaken niet ronduit en open onder ogen worden gezien en ongedwongen en vrijuit worden besproken. En hoe meer je in staat bent dat te doen, hoe meer jouw kijk op het leven zal veranderen, hoe meer jij jezelf van eenzaamheid, isolatie, geheimhouding, schaamte, schuld en angst zult bevrijden.

Week 50. Lezing QA221: De stem van de waarheid zal zich manifesteren als je eerst de stem van de onwaarheid, die zich nu in de symptomen van je lichaam manifesteert, beluistert en herkent. Op het moment dat je deze symptomen vertaalt, zul je al minder bang zijn want de angst is in werkelijkheid een misverstand. De angst is in werkelijkheid de stem die zegt “open jezelf niet”. Dat is werkelijk de angst. En dan vertaalt de angst zich als angst voor de symptomen. De angst zelf zegt: “ik zal mezelf zo ziek maken dat ik geen risico hoef te nemen om open te zijn of om mijn trots of mijn pseudozelf op te geven”.

Week 51. Lezing QA 130: In iedere fase van het padwerk dient de mens de eerste stap te zetten. En als ik pad zeg, dan bedoel ik dat in een veel bredere zin. Ik bedoel dit in de zin van de spirituele werkelijkheid realiseren die zoveel meer bevrediging geeft, die zo vervullend en grenzeloos is. Om dit te realiseren, om deze spirituele werkelijkheid te ervaren dient men een stap te zetten naar een nieuwe mogelijkheid die men nog nooit heeft overwogen.

Week 52. Lezing 219: Slechts in het accepteren van je kinderlijke egocentriciteit kun je de geboorte van de innerlijke Christus vinden, van het eeuwige bewustzijn dat alles bevat wat er is. Ware kracht, ware creativiteit, ware zekerheid, het zijn allemaal lichtjes die gaan branden door jouw eerlijkheid, jouw moed en je waarheidlievendheid en door het vertrouwen dat je beetje bij beetje opbouwt.

Week 53. Lezing 239: In de Nieuwe Tijd is de energie, de drijfkracht, de macht van Christus opnieuw herrezen. Het is bepaald geen sentimentele, gedweeë kracht. Er zit een gigantische macht achter. De kracht ervan raast door jullie aardse sfeer en zij die er klaar voor zijn en de moed hebben – de innerlijke moed om ruimte te maken voor vreugde, voor plezier, voor extase – kunnen de Christus in zich ervaren. Jij kunt de Christus in je geboren laten worden.