N2016

Nederlandse padwerk citaten 2016

Week 1: Lezing 150: Het hele universum is zo opgebouwd dat ieder geschapen individu in een voortdurende staat van gelukzaligheid kan zijn. Ieder geschapen individu is op zo’n manier gemaakt dat dit niet alleen een theoretische mogelijkheid is, maar het is de natuurlijke staat van zijn van de mens. Het is de natuurwet. Als een individu niet in een staat van gelukzaligheid leeft, is dat een onnatuurlijke, verstoorde toestand. Het is uitermate belangrijk voor jullie, dat je dit feit echt begrijpt en aanvoelt.

Week 2: Lezing 113: Telkens wanneer je een dwingende behoefte voelt aan controle – over anderen, over een situatie, over een relatie – heb je een directe aanwijzing dat jij je niet met jezelf identificeert. Als je naar deze neiging kijkt en deze kleine aanwijzingen en verhelderingen als vertrekpunt voor verder onderzoek neemt, zul je niet alleen het schadelijke van deze innerlijke belemmering onderkennen, je zult ook beslist bij de kern van je opzettelijke zelfontkenning komen die je zoveel overbodige ellende bezorgt.

Week 3: Lezing 143: De boodschap van het ware zelf is: ‘volmaakt geluk, vrijheid en meesterschap over het leven is je geboorterecht.’

Week 4: Lezing 109: De mens is pas in staat zijn lagere zelf in zijn geheel onder ogen te zien, als hij zichzelf heeft leren aanvaarden en vergeven. Dit betekent het herkennen van de neiging om tegen jezelf te moraliseren en dat stop te zetten; het betekent ook begrijpen dat perfectionisme schaadt.

Week 5: Lezing 167: Als jij je afvraagt hoe het met je vermogen is om diepe, warme gevoelens van liefde te ervaren, zoek dan uit hoe jij je tegen ieder negatief gevoel en ervaring verdedigt. Daar zul je de sleutel vinden.

Week 6: Lezing 97: Omdat heel wat emoties in je onbewuste niet volmaakt zijn, probeer je met geweld jezelf onechte gevoelens op te leggen. En als je gevoelsleven niet ongehinderd door opgelegde bevelen op een natuurlijke en organische wijze kan functioneren, hoe kun je dan je ware zelf zijn?

Week 7: Lezing 212: Als je niet nederig bent, kun jij je grootheid niet naar buiten brengen. Maar in nederigheid zal het niet nodig zijn je grootheid in te houden. Er zal geen dwingen en geen willen bewijzen bestaan. Het zal een rustig innerlijk weten zijn. Het is dan volslagen onbelangrijk en onnodig dat anderen je erkennen.

Week 8: Lezing 184: Het niet kennen van wat nu nog ongewenst is, sluit je af van dat wat al helder, vrij, gezuiverd en goed is. Het schept de bekende situatie waarin de meeste mensen zichzelf niet kunnen liefhebben en respecteren omdat ze hun goddelijke afstamming, hun huidige reeds aanwezige goedheid niet werkelijk waarnemen. Ze vinden dit onwerkelijk, zelfs onecht, omdat ze weigeren de destructieve elementen in zichzelf onder handen te nemen. Maar wat nog belangrijker en fundamenteler van dit probleem is, is het feit dat door het ongewenste deel af te sluiten, dit nu niet kan veranderen maar gestagneerd en verlamd blijft.

Week 9: Lezing 141: In de mate waarin opzettelijke destructiviteit onbewust is en daardoor niet opgegeven kan worden, kan geluk niet omarmd worden. Als je de opzettelijke destructiviteit begrijpt en je in je bewustzijn beknopt uitgekristalliseerd hebt in welke vorm die zich bij jou uit (niet per se in daden, maar misschien voornamelijk in verborgen emoties die alleen tot indirect overeenkomstig gedrag alsmede vage gedachten en halfbewuste verlangens kunnen leiden), dan begrijp je meteen wat je blokkeert.

Week 10: Lezing 17: De mensheid heeft telkens opnieuw de vraag gesteld, waarom zoveel mensen die slechter dan anderen zijn veel gelukkiger zijn dan zij. Dit lijkt onrechtvaardig. Waarom is dit zo? Het is omdat er van een kind in een lagere klas minder verwacht kan worden dan van een kind in een hogere klas. Als je niet geeft wat je volgens je ontwikkeling kunt geven, moet je wel ontevreden zijn zowel met je uiterlijke leven als met je innerlijk leven.

Week 11: Lezing 222: Je bewustzijn, je persoon, zoals die zich in de wereld manifesteert, moet keuzes maken, onder andere welke wil ze gaat volgen. Je kunt ervoor kiezen om de wil van het lagere zelf je hele persoon in zijn greep te laten hebben. Je kunt ook het heft in eigen hand nemen en je bewuste geest, je bewuste wil, op het hogere zelf afstemmen en zich ermee verbinden, zonder het lagere zelf met zijn wil en stem te onderdrukken en uit je bewustzijn te verdringen.

Week 12: Lezing 82: In zijn laatste uur vergat Jezus alles wat hij wist, alle openbaringen, alle inzichten die hij had verkregen. Is het niet ieder van jullie persoonlijk in zekere mate overkomen dat in tijden van depressie en angst je verstand zich nog wel herinnert wat je geleerd hebt en wat je weet, maar dat je deze kennis niet toe kunt passen? Je ziel verkeert in een donkere nacht van ongeloof en twijfel. Het is niet de juiste remedie om jezelf omtrent deze toestand te misleiden en niet te erkennen hoe je je werkelijk voelt. Je misleidt jezelf alleen maar wanneer je schuldig en trots denkt: “Ik mag dat niet voelen en denken” en daardoor duurt het nog langer voor je uit de duisternis bent.

Week 13 : Lezing 19: Beproevingen, bezoekingen, in tijden van tegenspoed God trouw blijven, de kruisiging van het ego – het eigen ego met al zijn ijdelheid en eigenzinnigheid – dat door het lichaam van Jezus werd gesymboliseerd en de opstanding van Zijn geest betekent dat het spirituele wezen van ieder individu eeuwig in gelukzaligheid leeft nadat het ego gekruisigd is. Dit kan alleen maar door pijn gebeuren.

Week 14 : Lezing 66: Zoek naar dat deel in je emoties waar je liefde en nederigheid, die aangeboden worden in de gezonde en ware zin van het woord, in werkelijkheid of in je fantasie zwakheid noemt. Zoek naar het gedeelte in je dat gelooft dat kracht afstandelijkheid of een zekere koudheid is. Als je dat vindt, vind jij je verraad aan jezelf. Door de onjuiste denkbeelden te vinden en vervolgens stukje bij beetje je de juiste denkbeelden eigen te maken, zul je niet langer vrezen dat liefde vernederend is en dat nederigheid, vrijgevigheid, genegenheid en het tonen van je ware zelf tekenen van zwakte zijn.

Week 15 : Lezing 201: Het onder ogen zien van de schuld van door jou aangerichte pijn is echt niet zo anders dan de pijn die jou is aangedaan. In beide gevallen kun je het overdrijven en jezelf voor het leven ongeschikt maken. Of je kunt besluiten het helemaal niet te voelen. Of je kunt het gevoel toelaten, laat het gevoel er zijn en zeg: “Ja, zij hebben fouten gemaakt. Ik heb fouten gemaakt. Zij waren blind en zoekend, en ik ook. Zij waren in duisternis, ik was in duisternis. Dat is te betreuren, maar daarvoor zijn we allen hier. En nu richt ik mijn hoofd op in de waardigheid van wie ik BEN. Ik weet dat de innerlijke grote kracht mij zal helpen de pijn die ik heb aangericht en de pijn die mij is aangedaan te voelen.”

Week 16 : Lezing 120: Het is werkelijk waar dat lichaam, ziel en geest van de mens identiek zijn aan lichaam, ziel en geest van de mensheid als geheel. Overwegingen van dit gegeven zullen je niet alleen helpen de wereld waar je in leeft beter te begrijpen, maar zullen ook het inzicht in jezelf verdiepen. In alle organismen zijn dezelfde processen werkzaam. Eén ogenschijnlijk enkelvoudige cel bestaat ook uit vele aspecten. Ook die wordt ziek als hij gespleten is. De vele aspecten in één cel zijn een evenbeeld van het grotere organisme waar de cel een deel van vormt, zoals het individu een deel vormt van het grotere lichaam, de mensheid.

Week 17 : Lezing 211: De waarneming van de menselijke geest is met name verkeerd door datgene wat je ziet voor het geheel te houden. Toch zie je alleen maar kleine stukjes. Dit verandert daardoor de aard van de waargenomen werkelijkheidsaspecten. Het geeft een totaal ander beeld van het leven, van de schepping en de processen die daarmee verbonden zijn. Stel je een enorm schilderij voor, waarvan je door een spleetje maar een klein deel ziet; de rest van het schilderij blijft bedekt. Wat je dan ziet, is slechts een deel van de werkelijkheid, maar als je gelooft dat het de totale werkelijkheid is, dan zijn je hele waarneming en inzicht verkeerd. Zo is het ook met de menselijke geest en de menselijke waarneming van de werkelijke wereld.

Week 18: Lezing 81: Zoek en je zult een gebied van je wezen vinden dat zich aan het leven vastklemt alleen om de dood te vermijden. Dit motief bevat ontkenning en dus wordt de levenskracht ook ontkend. Maar als je de dood onder ogen ziet en je verzoent je ermee, dan zul je met positieve energie het leven omarmen en alleen dat lost het probleem van de dualiteit op, want dualiteit ontstaat uit ontkenning.

Week 19: Lezing 71: Onderzoek hoe jij je uit angst om lief te hebben terugtrekt en hoe schuldig jij je heel diep in jezelf daarover voelt. Onderzoek ook hoe je anderen moet dwingen jou lief te hebben teneinde dit schuldgevoel goed te maken, alsof dat zou bevestigen dat de verborgen stem van je schuldgevoel ernaast zit. Vind de bestaande leegte ten gevolge van je onwil om lief te hebben in jezelf, waarvoor je dan een tegenwicht zoekt door anderen te dwingen van jou te houden. Om al deze redenen werkt de dwingende stroom krachtig, hoewel op een erg slinkse en verborgen manier. Als je in de loop van je werk al die emoties en reacties hebt erkend, zul je veel inzicht krijgen.

Week 20.16.: Lezing 99: Vanuit spiritueel oogpunt, vanuit ons gezichtspunt, heeft één mens die door dit padwerk innerlijke waarheid verkrijgt een oneindig grotere invloed op de hele kosmische ontwikkeling dan miljoenen mensen die in dwaling leven!

Week 21: Lezing 88: Er bestaat een wederkerigheid: het accepteren van de dood en het onbekende is verbonden met de acceptatie van onafhankelijkheid en zelfverantwoordelijkheid. Beide verwijzen naar spirituele en emotionele volwassenheid, vrijheid, groei, creativiteit, kracht, zelfvertrouwen en echte zekerheid!

Week 22: Lezing 13: De eerste stap naar echt positief denken is de consequenties aanvaarden van wat je in het verleden gedaan hebt. En of dit een vorige incarnatie of dit leven betreft, een volwassen mens die werkelijk positief denkt, zal zeggen: “Ik ben tegen de wet ingegaan en de gevolgen moeten uitgewerkt worden. Dat betekent onder meer dat ik deze omstandigheden moet accepteren”.

Week 23: Lezing 253: De gechristende mens ervaart geen schommelingen. Op geen enkele wijze beïnvloedt zijn uiterlijke ervaring het niveau van de werkelijkheid waarmee hij verbonden is. Het is werkelijk waar dat zo iemand op pijn niet anders reageert dan op plezier. In dat opzicht worden die twee echt een en hetzelfde. Anders gezegd: de dualiteit is getranscendeerd.

Week 24: Lezing 180: De antwoorden op de volgende vragen zullen bepalen of de relatie wankelt, uit elkaar valt, vast komt te zitten – of bloeit. Zijn ze zich bewust van de directe relatie tussen duurzame vreugde en innerlijke groei? Gebruiken ze de onvermijdelijke moeilijkheden in hun relatie als maatstaf voor hun eigen innerlijke moeilijkheden? Communiceren ze op de diepste, meest waarachtige, zelfonthullende wijze, waarbij ze hun innerlijke problemen met elkaar delen, elkaar helpen in plaats van elkaar wederzijds beschuldigen en zichzelf vrijpleiten?

Week 25: Lezing 143: De enige manier waarop je werkelijk die staat van in eenheid leven kunt ingaan, waarin je werkelijk meester kunt zijn, is door niet meer te hoeven triomferen, te winnen, afgescheiden te zijn,  speciaal te zijn, gelijk te hebben, het op jouw manier te hebben, door de noodzakelijkheid van alle situaties wat die ook zijn te vinden en te ontdekken of je die nu goed of slecht, juist of verkeerd acht.

Week 26: Lezing 142: Overal waar positieve velden werkzaam zijn, moet er (bewust of onbewust) vertrouwen bestaan. Hoe meer positieve en hoe minder negatieve velden er in de menselijke psyche bestaan, hoe groter het vertrouwen moet zijn in de krachten, in de energievelden die je leven scheppen, blijkbaar onafhankelijk van je willende zelf. Hoe meer een dergelijk vertrouwen bestaat, hoe gemakkelijker het is om het kleine uiterlijke zelf op te geven en te laten samenvloeien met het innerlijke grotere zelf met al zijn beschikbare krachten en hulpbronnen.

Week 27: Lezing 174: Er bestaat een schrijnend tekort aan zelfrespect, zelfwaardering of zelfliefde bij ieder die onzekerheid, angst, schuld, zwakheid, twijfel, negativiteit en gevoelens van onmacht en minderwaardigheid ervaart. In de mate waarin een van deze gevoelens of houdingen aanwezig is, is zelfrespect onvermijdelijk afwezig, alleen wordt dat niet direct herkend. En dat is voor de mens des te schadelijker omdat hij dan minder goed in staat is het probleem direct aan te pakken. Slechts een diepgaand inzicht in jezelf, als resultaat van hard werken, doet je direct beseffen: “Ik heb geen respect en liefde voor mezelf.”

Week 28: Lezing 60: Onderzoek eerlijk de gebeurtenissen, je irritaties en ergernissen van iedere dag. Vind uit wat in jou reageert op of overeenkomt met oftewel een gelijke trek – hoewel misschien op een heel ander vlak – oftewel een precies tegengestelde trek van de persoon die jou heeft getart. Als je werkelijk het overeenstemmende kenmerk in jezelf ontdekt, voel jij je vanzelf niet meer het slachtoffer. Hoewel je er aan een kant van geniet je het slachtoffer te voelen, is het een twijfelachtig plezier. Het verzwakt je en zal zeker angst in je oproepen. Het zet je totaal gevangen. Door het verband te zien tussen je innerlijke verkeerde stromingen en houdingen en de uiterlijke onwelkome gebeurtenis kom je oog in oog te staan met je onvolkomenheid. Maar in plaats van je te verzwakken, maakt dat je sterk en vrij.

Week 29: Lezing 122: Als je een ‘nee’ kunt accepteren zonder innerlijk een boos of bezeerd kind te worden, groeit je onafhankelijkheid en zelfrespect en geeft je voldoende zekerheid om werkelijk los te laten voor zover dit bij de situatie past en voor zover dit in een bepaalde fase van je leven gezond is.

Week 30: Lezing 252: Vaak is een belangrijke reden voor geheimhouding de angst jezelf bloot te geven. De angst zegt: ‘Als ik mijzelf laat zien zoals ik echt ben, zullen ze niet van me houden.’ In deze redenatie worden bepaalde overduidelijke feiten genegeerd. Er wordt bijvoorbeeld aangenomen dat liefde, respect of goedkeuring van anderen belangrijker zijn dan die van zichzelf. Er wordt ontkend dat de moed en eerlijkheid tot openheid, ongeacht welke beschamende facetten er ook onthuld moeten worden, meer zelfrespect creëren dan geheimhouding ooit zou kunnen. En dus moeten uiteindelijk ook achting en liefde bij anderen ontstaan.

Week 31: Lezing 154: Hoe beter je op je innerlijk pad bent afgestemd, hoe duidelijker je zult zien hoe iedere fase van je leven iets voor je ontwikkeling betekent. Iedere periode concentreert zich op bepaalde aspecten van je wezen. En iedere moeilijkheid en ontbering vraagt iets van je. Het bevat een duidelijke boodschap vanuit je eigen echte zelf. Wanneer ben je van plan die boodschap te begrijpen en te leren wat je moet leren? Wanneer zul je besluiten met pulserende openheid van je psyche er doorheen te gaan in plaats van te trachten er omheen te gaan?

Week 32: Lezing 66: In de loop van je werk is het noodzakelijk om dat stuk in je te vinden waarin je niet alleen het beste, hoogste en edelste in je verraadt maar ook die ene ouder die vanaf het begin de zwakste was en die jou op een veel bevredigender manier had kunnen liefhebben en koesteren. Dit innerlijk verraad ontdekken en stopzetten is niet van belang vanwege de betreffende ouder maar vooral omdat je er veel meer onder lijdt dan je beseft. Dit verraad bedelft je onder schuldgevoel. Het is je diepste schuldgevoel.

Week 33: Lezing 155: Een werkelijk gezond en vervuld mens die functioneert zoals hij volgens zijn aangeboren vermogens bestemd is te functioneren, kan zich volledig overgeven aan de levenskracht die zich als een genotgevende stroom in hem manifesteert. Hij zal spontaan aan deze sterke kracht uiting geven; hij zal het niet vrezen en afwijzen. Dit zal zijn hele gestel met heerlijke kracht, energie en genot verlevendigen.

Week 34: Lezing 154: Thuis betekent je werkelijke diepste ware zelf. Wie echt zichzelf is, is thuis. Thuis in de wereld, thuis in het leven, veilig en zeker met vaste grond onder de voeten. Thuis betekent de innerlijke plek  waar alle problemen tot een oplossing komen en waar geen angst en haat bestaan. Als er angst is moet er ook haat zijn en omgekeerd. Ze zijn werkelijk een en hetzelfde. Thuis is de innerlijke plek  waar eeuwig welzijn en eeuwig leven werkelijkheid zijn en als zodanig ervaren worden.

Week 35: Lezing 83: Als jij je ware zelf niet hebt gevonden, kun je niet thuiskomen. Je raakt verloren en dat blijf je totdat je de weg naar de kern van je wezen vindt. Maar je kunt de weg naar huis hier en nu vinden terwijl je nog in je lichaam bent. Als je de moed vindt om je ware zelf te worden, ook al lijkt dat heel wat minder dan je ideaalbeeld, zul je ontdekken dat het veel meer is. En dan zul je de vrede van thuis zijn bij jezelf vinden. Dan zul je veiligheid vinden. Dan zul je als een heel mens functioneren. Dan zul je de ijzeren zweep van deze slavendrijver, aan wie je onmogelijk kunt gehoorzamen, wegwerpen.

Week 36: Lezing 15: Als een groep mensen, ook al is dat een heel kleine groep, bij elkaar komt in het oprechte en eerlijke verlangen om God en zijn grootse plan te dienen, weet je welke vorm wij dan zien in de geestenwereld, als deze wens tenminste niet alleen maar een wens blijft maar ook ten uitvoer wordt gebracht? We zien dat er een prachtige tempel in de geestenwereld wordt gebouwd.

Week 37: Lezing 256: Echte individualiteit schept een sociaal wezen dat niet met zijn omgeving in conflict is. Integendeel, zo iemand is innig met anderen verbonden en helpt en steunt ze voortdurend. De werkelijk autonome mens kan zowel een sterke leider als een bereidwillige volgeling zijn, omdat zijn inzicht helder is en zijn individualiteit in de goddelijke werkelijkheid is ingebed.

Week 38: Lezing 201: Je leven onthult wat je onderliggende overtuigingen en houdingen moeten zijn. Het kan niet anders. De magnetische kracht van dit krachtveld hersenspoelt zichzelf en houdt zichzelf in stand. Het is net een motor of een diep ingeprent mechanisme dat met grote energie in beweging is gezet. Het vraagt dus een nog sterkere energie om deze drijfkracht buiten werking te stellen en een negatief krachtveld in een positief te veranderen.

Week 39: Lezing 99: Op het moment dat je jouw ouders begrijpt, zal het gevoel van afwijzing verdwijnen zelfs als ze wreed tegen je waren. Door te begrijpen wat hen wreed maakte, zul je het als hun probleem zien en zul je, misschien voor het eerst in volle waarheid, beseffen dat dit niets met jouw ‘onwaardigheid’ te maken had. Tot nu toe weet je dit verstandelijk, maar emotioneel zul jij je onwaardig voelen zolang je voelt dat je ouders je afgewezen hebben vanwege jouw onwaardigheid en je door dit gevoel van onwaardigheid niet in staat bent om constructieve patronen te creëren, die je een reden zullen geven om je nu innerlijk veilig te voelen.

Week 40: Lezing 175: Willen, bepalen, formuleren, bestaande mogelijkheden kennen, waarnemen – al deze innerlijke activiteiten zijn de gereedschappen waarmee je schept. De mensheid kan nauwkeurig worden onderverdeeld in diegenen die dit weten en deze gereedschappen doelbewust, creatief en constructief gebruiken en diegenen die onbewust van deze feiten zijn en het slachtoffer van hun onwetendheid zijn omdat zij voortdurend op een destructieve manier scheppend bezig zijn zonder dit ooit te beseffen.

Week 41: Lezing 185: Alle afzondering die zo echt lijkt in jullie levenssfeer is net zo’n illusie als de afzondering tussen jou en jezelf. Het is iets kunstmatigs dat alleen door ontkenning in het leven geroepen wordt. Door je ogen en je bewustzijn te sluiten voor de totale persoon die je nu bent, creëer je ogenschijnlijk twee zelven: je aanvaardbare en je onaanvaardbare zelf. Maar in werkelijkheid bestaan er geen twee wezens in je. Jij bent beiden of je dit nu wilt weten of niet.

Week 42: Lezing 133: De grote spirituele wetten lijken altijd tegenstrijdig. Jezelf in de harmonische stroom loslaten, maakt je één terwijl jezelf ingespannen en angstvallig bij elkaar houden je psyche splitst en desintegreert. Hoe meer de universele krachten in de vele richtingen en naar de vele mogelijkheden uitstromen, des te meer zij uiteinde­lijk één worden. Deze geweldige mogelijkheid is beangstigend voor de ziel die eraan is gewend zichzelf voortdurend bij elkaar te houden.

Week 43: Lezing 161: Elke zelfdestructie is een langzame vorm van zelfmoord. Onbewust wordt de dood net zozeer verlangd als hij gevreesd wordt; het verlangen is er omdat de voortdurende waakzaamheid van een geïsoleerd ego ondraaglijk wordt. Zo bevindt de mens zich in een ambivalente positie. Aan de ene kant is hij bang het ego op een gezonde manier los te laten en aan de andere kant streeft hij ernaar om het ego op een ongezonde manier los te laten.

Week 44: Lezing 189: Als de mens blindelings gelooft dat hij zijn eigen negativiteit en destructieve aspecten is, raakt hij in een speciale innerlijke strijd gevangen. Aan de ene kant zal er als reactie zelfvernietiging, zelfbestraffing en een hevige zelfhaat zijn omdat uitsluitend het negatieve deel als het zelf wordt waargenomen. Aan de andere kant, hoe kan de persoonlijkheid deze eigenschappen echt willen opgeven of zelfs volledig onder ogen zien en onderzoeken als hij gelooft dat dit de enige werkelijkheid van het zelf is. De persoon wordt heen en weer geslingerd tussen ‘Ik moet blijven zoals ik ben, niet anders en niet beter want dit is mijn enige werkelijkheid en ik wil niet ophouden met leven’ en ‘Ik ben zo afschuwelijk, zo slecht, zo verachtelijk dat ik geen recht om te leven heb en mezelf moet straffen tot ik niet meer leef’.

Week 45: Lezing 27: Een taak vervullen vraagt een grote ernst tegenover jezelf. Het betekent dat je lange tijd niet op erkenning van wie dan ook moet rekenen, maar op mensen die jouw hulp in het gunstigste geval als vanzelfsprekend beschouwen en in het ongunstigste geval zullen ze tegen je zijn. Je moet er lange tijd rekening mee houden dat niemand behalve God en jijzelf weet wat je aan het doen bent. Als je het onder deze omstandigheden nog steeds wilt, zul je voor die taak worden getest. En als we zien dat je bereid bent, dan kunnen we het proberen, maar misschien blijft het bij die poging. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Week 46: Lezing 257: Als twee individuele of groepen entiteiten op een negatieve manier met elkaar omgaan en zelfs al heeft deze interactie op dat moment een zeer onwenselijk resultaat, dan wordt er toch een hoger doel verwezenlijkt. Het hogere Zelf van beide entiteiten is altijd werkzaam. Het hogere Zelf heeft het negatieve contact op zich niet gecreëerd, maar gebruikt wat al bestaat om het op te lossen. Dit oplossen en transformeren van negatief materiaal kan onmogelijk plaatsvinden tenzij er een uiterlijke manifestatie is. Zelfs als de betrokken entiteiten volledig onbewust van hun eigen aandeel in deze interactie zijn en op het niveau van eenzijdige zelfrechtvaardiging zitten, dan wordt er toch een hoger doel gediend.

Week 47: Lezing 33: Zolang de fouten van anderen je op de een of andere manier uit je evenwicht brengen, betekent dit dat je hen diep van binnen verafschuwt zoals ze zijn; je wil ze in andere personen veranderen en je haat het zelfs nog meer dat je dit niet kunt. Deze innerlijke reactie betekent dat je een spirituele wet overtreedt. En dat is een heel goede graadmeter voor hoe ver je bent in het jezelf in alle nederigheid aanvaarden zoals je bent. Hoe rustiger je blijft onder de fouten van anderen, des te meer heb je jezelf aanvaard zoals je bent. Dan heb je een gezonde basis in je ziel, hoeveel onvolmaakts er nog steeds in je is. Maar hoe harder je innerlijk vecht tegen andere mensen zoals die nu zijn, des te meer weiger je jezelf werkelijk te aanvaarden.

Week 48: Lezing 242: Op het goddelijke niveau weet de menselijke ziel diep van binnen dat een ander mens, ongeacht hoe verwrongen en negatief hij misschien ook is, toch op dat diepste niveau een goddelijke manifestatie en als zodanig echt gelijk aan hem is.

Week 49: Lezing 217: In het stadium van kosmisch bewustzijn is alles één, er is geen afgescheidenheid. In dat stadium van bewustzijn is er alwetendheid. Het diepste zelf, het goddelijk zelf wordt gekend; zowel dat van de eigen persoon als dat van andere entiteiten. De waarheid van Zijn wordt gekend. In dat bewustzijnsstadium leef je in een staat van Zijn. Maar op dit ontwikkelingsniveau overstijgt die staat van Zijn het zelfbewustzijn; het heeft universeel bewustzijn bereikt. Anders en misschien duidelijker gezegd: het zelf wordt herkend als Zijn in al wat is.

Week 50: Lezing 249: De ontwikkeling van het wereldbewustzijn is klaar voor een grote nieuwe stap. Het gaat met een collectieve entiteit net als met individueel bewustzijn: als de gehele groei en het vermogen tot meer begrip en aanvaarding van waarheidsgetrouwe goddelijke waarden belemmerd wordt door delen die deze beweging tegengaan, zijn crisis en pijn onvermijdelijk.

Week 51: Lezing 216: Jullie zweven allemaal in een veilige wolk van goddelijk bewustzijn en jullie worden door goddelijke liefde gekoesterd, of je dat nu weet, voelt en ervaart of niet. Je volledige bewustzijn weet het, maar je gefragmenteerde bewustzijn niet. Probeer contact met je innerlijke wezen te maken zodat je zult weten dat het waar is.

Week 52: Lezing 219: Misschien kunnen jullie de verlichte kerstboom zien als een symbool dat uitdrukking geeft aan de vele, vele lichtjes binnen in jezelf die ontstoken moeten worden en moeten gloeien om je totale bewustzijn tot zijn eeuwigdurende glans te brengen op het uiterlijk niveau van je manifeste bestaan. Iedere erkenning, ieder inzicht, ieder eerlijk toegeven, iedere keer dat je een stukje masker afschudt, iedere keer dat je een verdediging doorbreekt, iedere keer dat je een moedige en eerlijke stap zet waarin je verantwoordelijkheid neemt voor je negativiteit, ontsteek je weer een lichtje. Zo breng je licht in je ziel door waarheid in je duisternis te brengen.