De illusoire angst voor vernietiging

Aquarius workshop

De illusoire angst voor vernietiging

English Aquarius workshop The illusory fear of destruction: https://youtu.be/DkU6vlaYcG0

“Naarmate de mens bewust of onbewust meent dat het doel en de richting van de levenskracht vernietiging is, zal hij zich angstig en krachtig tegen het leven verzetten. Dit is de allerdiepste reden voor de misvattingen van de mens en zijn illusoire angsten en schuldgevoelens, zijn negativiteit en destructiviteit.”

Citaat uit Padwerk lezing 254: Overgave

Leven in de dualiteit, als gevolg van zelfvervreemding door ego-identificatie, zorgt voor de illusoire angst voor vernietiging, ondraaglijke spanning, gevoelens van overbodigheid en zinloos­heid. Pas als we het ver­trouwen in de angst, trots en eigenzinnigheid van het ego loslaten en het ego gebruiken om de verbinding met het ware zelf te herstellen, zullen we echte zekerheid, veiligheid en vrede vinden. Het leven roept ons deze ontwikkelingsweg tot Aquariusmens te gaan en onze illusoire angsten te doorvoelen. Maar het angstige, trotse en eigenzinnige ego leeft voornamelijk op het dualistische bewustzijnsniveau en richt zich dwang­matig op de buitenwereld. We doen er juist alles aan om de ego-identificatie te versterken en we hou­den ons doof voor de innerlijke stem. We hebben weer­stand tegen de roep van de kosmische levensstroom die ons voert naar alles wat veilig, vreugde­vol en goed is. Deze tegenstribbelende houding veroor­zaakt een diepe illusoire angst voor vernietiging, maar we weigeren dit signaal te begrijpen. Die roep van het leven verstaan we pas ècht als we onze illusies op waarheid onder­zoeken, als we de moed hebben ons tot een beter mens te ontwikkelen door aan het leven bij te dragen. Dan vinden we het niet meer be­langrijk om indruk te maken of goedkeuring en er­kenning te eisen. Dan weten we wie we werkelijk zijn en identificeren we ons met het ware zelf. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen de illusoire angst voor vernietiging onderzoeken.

1e thema: Door de angst voor vernietiging heengaan

We zien angst als een vijand, terwijl de werkelijke vijand onze op misvattingen gebaseerde destructieve ge­dachten en emoties zijn. Angst voor de angst maakt angst nog groter. De angst erkennen, toe­laten, aan­vaarden en er doorheengaan, verdrijft de angst. Trots en eigenzinnigheid veroorzaken angst. Zonder angst voor gezichtsverlies of angst voor controleverlies zou er geen trots en eigen­zinnig­heid zijn. Wanneer we door de angst voor vernietiging heen gaan zullen we ontdekken dat angst vol­strekt over­bodig is en we onder alle omstandigheden veilig zijn.

“De waarheid is dat er niets te vrezen is, er is geen lijden. Je kunt tot die conclusie komen door het onnodig te vinden lijden te accepteren en je kunt erin slagen om de angst van je af te schudden. Of je kunt tot diezelfde conclusie komen wanneer je door de angst heengaat om te ontdekken dat het een illusie is. Achter de muur van schijnbaar lijden, van vernietiging en angst, staat de spirituele werkelijkheid van eeuwig, onveranderlijk geluk.” (Citaat uit Padwerk lezing 128)

2e thema: Je misvattingen loslaten

Het groeiproces is een spiraalbeweging in tijd en ruimte op weg naar eenheid. Maar op het dualistische bewustzijnsniveau bestaat een fundamentele weer­stand tegen dit groeiproces. Het ego gelooft in de misvatting dat het loslaten van dit dualistische bewust­zijns­niveau gevaarlijk is. De mens is bang dat het bereiken van eenheid tevens zijn ver­nietiging betekent. En deze angst voor vernietiging, die nog groter is dan de angst voor de dood, bestaat diep onder alle mis­vat­tingen en neurosen.

“Iedere keer als je iets loslaat, zal het een beetje gemakkelijker worden en is het klimaat in je geest gunstiger voor het uiteindelijke ontwaken binnen je innerlijke centrum van alle leven, alle waarheid en het eendrachtige goede van de schepping. Iedere stap in deze richting verwerpt weer een misvatting en iedere misvatting vertegenwoordigt een last. Het loslaten van wat eerst veiligheid en verdediging tegen vernietiging leek, zal nu ontmaskerd worden als wat het werkelijk is: last, lijden, gevangenschap.” (Citaat uit Padwerk lezing 143)

3e thema: Angst verdwijnt door identificatie met jezelf

In de gebieden waar we vrij van ego-identificatie zijn, ont­spannen bewegen en een positief mag­netisch energieveld gevormd hebben, identificeren we ons met het ware zelf en laten we ons door het ware zelf leiden. We ervaren vol vertrouwen de liefde­volle zorgzaamheid van het universum, we genieten ervan om het beste van onszelf aan het leven te geven, we voelen de positieve vibratie van de levens­kracht en we weten dat we alle ver­vulling waard zijn.

“Het moment dat je ervaart dat jij datgene bent wat waarneemt en niet wat waargenomen wordt, is het niet langer nodig om jezelf te vernietigen; om geen ander bestaan te hebben dan van een bedrieglijk masker of van de boosaardige duivel of van een kleinzielige egoïst. Identificatie met jezelf doet dus de angst voor vernietiging verdwijnen; niet alleen maar de dood maar vernietiging. Dat is iets anders, zoals jullie allemaal kunnen aanvoelen.” (Citaat uit Padwerk lezing 189)

Meditatie de illusoire angst voor vernietiging

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat bang is voor vernietiging

Voel met compassie hoe het innerlijke kind zich met het ego identificeert

Voel met mildheid de angst, de spanning en negatieve emoties van het innerlijke kind

Voel met mededogen dat het innerlijke kind doof is voor de roep van de ziel

Vraag hulp aan het ware zelf om misvattingen los te laten

Vraag kracht aan het ware zelf om te ontdekken dat angst een illusie is

Vraag moed aan het ware zelf om je te identificeren met dat wat waarneemt

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar jij bang bent voor vernietiging

Visualiseer jezelf als iemand die zich met de hoogste krachten in zichzelf identificeert

En kom nu in je eigen tempo terug