Van egocontrole naar overgave

Aquarius workshop

Van egocontrole naar overgave

English YouTube video Aquarius workshop From ego control to surrender: https://youtu.be/0YCbR8M5HAw

“Overgave betekent je geven en met datgene meestromen wat buiten de egocontrole valt.
De fundamentele overgave moet natuurlijk altijd de overgave aan God zijn, aan Christus

die het meest menselijke aspect van God vertegenwoordigt en het dichtst bij de mensen staat.”

Uit padwerklezing 245A: Vragen en antwoorden

Overgave is een gebaar van overvloed, van geven en loslaten zodat er volgens de spirituele wet verrijking moet volgen. Maar het ego weigert zich aan het ware zelf over te geven, want het verzet zich tegen het leven en biedt weerstand aan waarheid, liefde en eenheid. Als gevolg van deze onvolwassen houding voelen we ons hulpe­loos, zwak, bang en emotioneel afhankelijk. Uit wan­trouwen zijn we geneigd om het productieve, creatieve leven van het ware zelf – de onwille­keurige pro­cessen – te verwoesten, te over­heersen, te ontkennen en te manipuleren en ze door de beperkte vermogens van het ego te vervangen. Deze contro­lerende houding is de oorzaak van elk probleem in dit leven. Het is onze bestemming om met God, met het ware zelf, te versmelten, maar als we deze bestemming als gevolg van een te grote ego-controle blokkeren dan ontstaat er een conflict tussen het verlangen naar integratie en de angst ervoor. Omdat deze sterke controle ons uitput, zoeken we naar verlichting. In extreme vorm door drug- en alcoholverslaving en in minder extreme vorm door zelfvervreemding en mentale dissociatie. Alleen wanneer we zowel zelfverantwoordelijkheid nemen als ons aan het ware zelf over­geven, dan kunnen we de ego­controle loslaten en er­varen dat de controle over onszelf en dit leven juist groter wordt. Dan zijn we emotioneel volwassen en weten we dat we alleen controle over het leven hebben als we erin meegaan, door niet te eisen dat het leven ons volgt maar het leven zelf te volgen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid onder­staande drie fundamentele thema’s om tot overgave te komen bespreken.

1e thema: De egocontrole loslaten

Het ego is in verwarring over de schijnbare tegenstelling van controle hebben en van loslaten. Het ego wil controle hebben waar het moet loslaten en andersom. Deze ego­controle uit zich door trots, hebzucht, onverdraag­zaamheid, angstig en gespannen terugtrekken, dwang­matig mani­puleren, eigenzinnig­heid, niet tegen verlies kunnen, geen grenzen aangeven etc. We dienen de ver­mogens van het ego te gebruiken om de verbinding met het ware zelf te herstellen.

“Alleen op een pad dat van blinde reflexen naar weten leidt, kan het echt begrepen worden dat de controle eerst opgegeven moet worden om de innerlijke ontspannen controle te verkrijgen die vanuit het diepe innerlijk komt – eerder vanuit de zonnevlecht dan vanuit het oppervlakkige denken. Daar waar je dwaalt, moet je nu controle uitoefenen, daar waar je vertwijfeld rondtast en je blindelings vastgrijpt, voortgedreven door je blinde behoeftes en onbegrepen dwang­gedachten waardoor je tot gedachten, veronderstellingen, reacties en daden komt daar moet je leren onder controle te brengen door te weten wat waarheid is.”(Uit padwerklezing 127)

2e thema: De onwillekeurige processen vertrouwen

We zijn bang voor de manifestatie van de onwillekeurige processen op het innerlijke, fysieke en psychische niveau en op de gebeurte­nissen in dit leven. Er lijkt een spon­tane kracht aan het werk waar we geen zeggen­schap over hebben. Ergens beseffen we dat het doel van het leven is om die kracht te vinden, maar vaak proberen we tever­geefs door een eigenzinnige, dwingende en rigide egowil controle te krijgen. Alleen in de hoogste fase van bewustzijnsgroei is er meesterschap door een ontspannen controle over het bewustzijn, de inwendige lichaamsfuncties, innerlijke spontane gevoelens en de gebeurtenissen in dit leven.

“Je kunt de overdreven egocontrole niet laten varen als je de onwillekeurige processen niet vertrouwt en zo kun je jezelf nooit van de goedaardigheid van de scheppingskrachten in jezelf overtuigen. Productieve, creatieve onwille­keurige processen kunnen niet in werking treden zolang je ze niet aanmoedigt, zolang je ze niet wenst en jezelf er niet aan overgeeft. Als jij je controle niet laat varen en ze laat gebeuren en als je niet zover bent dat je dit met je hele wezen wilt, kun je nooit het bewijs ervaren dat je kunt vertrouwen op de onwillekeurige scheppings­processen die in iedere mensenziel besloten liggen.”(Uit padwerklezing 153)

3e thema: Overgave aan God

Weerstand om ons aan het goddelijke ware zelf over te geven, veroorzaakt een sterk schuldgevoel dat ons verzwakt en waarbij we onszelf in zelfbestraffing verliezen waardoor we ons angstig en onveilig voelen. Deze zelfvernietigende hou­ding kan alleen getransformeerd worden door èn zelfverantwoordelijkheid te dragen èn alles van onszelf aan het goddelijke over te geven. Volgens de Gids bedoelde Jezus dit met de woorden: “je moet jezelf verliezen (in God) om jezelf te vinden”. Als we deze houding dagelijks beoefenen, dan zullen we een nieuwe kracht, wijsheid, vertrouwen, veiligheid en een gezond gevoel van eigenwaarde vinden.

“Een mens die niet in staat is tot overgave kan zijn kern niet vinden; hij kan zijn goddelijke natuur niet vinden, kan niet liefhebben en kan niet echt leren en groeien. Zo iemand is heel stijf, defensief en gesloten. Het vermogen tot overgave is een essentiële innerlijke beweging, waaruit alleen maar goeds kan voortvloeien. Je moet je aan Gods wil overgeven, anders zul je altijd vast blijven zitten aan je zeer kortzichtige eigen wil, die pijn en verwarring produceert. Overgave betekent het loslaten van jezelf, van gekoesterde idealen, doelen, verlangens en meningen, dat alles omwille van de waarheid. Want God is waarheid.”(Uit padwerklezing 254)

Meditatie van egocontrole naar overgave

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Kijk samen met het ware zelf met mededogen naar je onvolwassen aspecten

Voel met compassie hoe deze onvolwassen aspecten uit wantrouwen zichzelf en het leven proberen te controleren en te beheersen

Voel met mildheid hoe je tegen overgave aan de goddelijke kern vecht en voor overgave aan het kwaad kiest

Voel met mededogen hoe deze onvolwassen houding, pijn, schuld, ontevredenheid en zelfbestraffing veroorzaakt

Vraag hulp aan het ware zelf om te vertrouwen en je aan de goddelijke kern over te geven

Vraag kracht aan het ware zelf om deze natuurlijke impuls van je ziel om je over te geven, je werkelijke bestemming, te volgen

Vraag advies aan het ware zelf over hoe je evenwicht en harmonie van in overgave zijn in je leven kunt brengen

Open jezelf voor het advies wat je nu van het ware zelf zult ontvangen

Visualiseer jezelf als iemand die in overgave en vertrouwen leeft

En kom nu in je eigen tempo terug