N2012

Nederlandse padwerk citaten 2012

 

Januari: Lezing 187: Besef hoe de wet van de broederschap jullie allen verenigt.

Week 1:  Lezing 141: Onafscheidelijk verbonden met het fysieke systeem is er een helende kracht die altijd beschikbaar is als de mens die kracht maar een kans geeft. Wanneer de mens een poging doet om de wetten te begrijpen, wanneer hij vertrouwen stelt in zijn natuurlijke helende kracht en zijn best doet om de beschadigingen te herstellen, begint de levenskracht te werken. Op het mentale en psychische niveau is het precies hetzelfde, want ook die hebben hun eigen helende kracht.

Week 2: Lezing 206: De liefde van het universum is in iedere porie, in iedere cel van je wezen. Zij is in ieder deeltje van je psychische processen. Probeer dit tot je door te laten dringen en het te voelen. Probeer je hierop af te stemmen.

Week 3: Lezing 250A: Besef dat onwillekeurige processen op een indirecte manier ruimte geven. Zij komen als een natuurlijk nevenproduct van je werk om elk aspect van je wezen, alle bewustzijnniveaus met zachtheid, tolerantie en liefde onder ogen te zien en in het besef dat jij een uitdrukking van God bent en probeert via dit pad God in het stoffelijke tot uitdrukking te brengen.

Week 4: Lezing 152: Zoals je echte veiligheid alleen maar kunt vinden door eenwording met de bron van alle leven in je, zo kun je jouw echte waardigheid alleen maar vinden als je jouw schaamte over hoe je echt bent overwint, wat dat op een bepaald moment ook moge inhouden.

Februari: Lezing 200: Je kunt je alleen maar rijk en vol voelen als je wenst te geven.

Week 6: Lezing 153: Onderzoek waar je niet alleen weigert om het beste van jezelf te geven, maar waar je zelfs heimelijk het slechtste van jezelf aan het leven wilt geven; daarmee heb je een sleutel in handen. Daardoor heb je een vrijheid om te kiezen, die je nooit eerder bezat.

Week 7: Lezing 81: Hoe gezonder je houding tegenover de dood is, hoe meer de levenskracht door je heen kan stromen. Dat wil zeggen, des te gezonder en van des te langere duur is de bevrediging van je drang tot genieten. De eerste stap die je moet zetten, is ontdekken met hoeveel geweld je tegen de dood vecht. Je moet je er volledig bewust van worden, net zoals je je ten volle bewust moet worden van je voortdurende verlangen naar het hoogste genot. Beide kunnen inderdaad heel verborgen liggen.

Week 8: Lezing 51: Geestelijke en emotionele gezondheid hangen in hoge mate af van het vermogen en de wil om ongewenste omstandigheden te accepteren en je aan te passen door uit te vinden wat je eruit kunt leren, door de strijd ertegen op te geven, innerlijk te ontspannen en je te concentreren op het feit dat jijzelf deze onwelkome toestand veroorzaakt hebt. Daar heb je een bepaalde nederigheid en flexibiliteit voor nodig.

Week 9: Lezing 71: Ieder teken van afkeuring raakt een snaar in je omdat iets diep in je weet dat – hoe ongegrond de kritiek ook mag zijn – jij jezelf bekritiseert omdat je de moed niet kunt opbrengen om het kind in je te helpen volwassen te worden. Naarmate jij je meer op dit rijpingsproces en minder op de negatieve kanten van het kind richt, win je aan kracht, aan zekerheid en aan heldere realistische concepten waardoor je jezelf diep kunt vertrouwen. Door aan zelfrespect te winnen word je steeds minder afhankelijk van waardering van anderen.

Week 10: Lezing 174: Geen enkele karaktertrek rechtvaardigt dat je jezelf volkomen afwijst, verafschuwt en naar beneden haalt. Als je dit eenmaal ziet, kun je jezelf de heerlijke, opluchtende luxe veroorloven om welke ongewenste, lelijke trek dan ook kalm toe te geven zonder jezelf er in het minst om te verafschuwen; zonder in het minst het gevoel te verliezen dat je een uitdrukking van God bent, wat die lelijke trek ook mag zijn. Alleen dan kun je die overwinnen.

Week 11: Lezing 128: De verandering ligt in het feit dat je het beste van jezelf geeft (op welk gebied van het leven dan ook) in plaats van de beste indruk te geven. Als je alles wat je in het verleden ontdekt hebt in dat licht beschouwt, kun je het grote verschil vaststellen tussen de beste indruk geven zodat het beste van je gedacht wordt en werkelijk je best doen om het resultaat te verkrijgen dat jij je wenst.

Week 12: Lezing 88: Dankzij jullie werk op dit pad, weten jullie inmiddels allemaal dat een van de grootste gevechten waar je bewustzijn doorheen moet in de strijd met je onbewuste neigingen, bestaat uit het (onbewuste) verlangen om een zich vastklampend, beschermd kind te blijven met de weigering om de ogenschijnlijke moeite te doen om volwassen te worden met eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.

April: Lezing 194: Mediteren is bewust en doelbewust scheppen.

Week 13: Lezing 153: In de mate dat je de houding aankweekt waarbij je zegt: “ik wil de waarheid onder alle omstandigheden te allen tijde onder ogen zien wat die ook mag zijn en wat de moeilijkheid ook mag zijn”, in die mate verdwijnt je angst voor het goede leven. Wanneer je deze oprechtheid, deze moed en nederigheid oefent en in praktijk brengt en deze zo geleidelijk tot een tweede natuur worden, hoef je niets meer te vrezen en verdwijnt iedere onvervuldheid.

Week 14: Lezing 252: Dit Padwerk is bedoeld om je geheimen uit de weg te ruimen en jezelf beschikbaar te maken. Als je vanuit dit gezichtspunt terugkijkt op je vooruitgang tot nu toe, zie je heel duidelijk dat, naarmate je jezelf bevrijd en je levensomstandigheden verbeterd hebt, naarmate je nieuw zelfvertrouwen verkregen hebt en een gevoel van eigenwaarde, naarmate je God en het leven meer vertrouwt en de goddelijke overvloed kent, je deze vooruitgang te danken hebt aan je moed om uiterlijke en/of innerlijke geheimpjes te onthullen.

Week 15: Lezing 89: Zoek het aspect in jezelf waarin je boos op de wereld bent omdat die je niet toestaat je ideaalbeeld te zijn. Je hebt het gevoel dat je niet kunt zijn wie je zou kunnen zijn, omdat de wereld tussenbeide komt. Als jij je eenmaal van zulke emotionele reacties bewust bent, heb je weer een grote stap vooruit gezet.

Week 16: Lezing 199: Hoe groter je inspanningen, hoe meer spirituele kracht je wetmatig oproept en tot de jouwe maakt. Iedere stap van waarheid en goede wil activeert automatisch en onvermijdelijk de machtige creatieve spirituele kracht in en om je heen.

Week 17: Lezing 202: Geef je haat toe. Geef je straffende houding toe. Geef je wrok toe. In de mate dat je dat doet, begin je lief te hebben. Je staat op de onderste sport van de liefdesladder op het moment dat je de lelijke waarheid toegeeft die je verborgen wilde houden en waarvoor je bovendien nog een ander verantwoordelijk maakte.

Mei: Lezing 202: Jij bent de anderen en de anderen zijn jou.

Week 18: Lezing 193: Weet wanneer jij je op je hogere zelf moet concentreren om de duurzaamheid ervan te versterken en het in staat te stellen leiding te geven; wanneer je aandacht moet besteden aan je lagere zelf met zijn verborgen kwaad, oneerlijkheid en bedrog, zijn gecamoufleerde haat en kwaad; wanneer jij je moet richten op de specifieke listen van je masker (hoe het zich voordoet, welke verdedigingsmechanismen het gebruikt om het lagere zelf verborgen te houden enz.); en weet wanneer de tijd rijp is om gevoelens te ervaren die je vermeden hebt. Deze subtiele wisselingen moet je aanvoelen want iedereen heeft een ander ritme.

Week 19: Lezing 145: Zolang je vastbesloten bent de innerlijke waarden te volgen, tellen de uiterlijke waarden niet meer, niet in je eigen geest en niet in je uiterlijke leven. Je bent dan niet bang meer wanneer je persoonlijk leven niet volgens de conventies verloopt. Je bent niet bang voor deze afwijking. Al gauw zal het uiterlijke leven volgen en ontstaat er geen wrijving. De wereld zal met jou meegaan.

Week 20: Lezing 201: Je moet altijd beginnen waar je toegang hebt en met die gedachte moet je de sprong maken over de barrière van “Ik kan niet” naar “Het is mogelijk. Deze mogelijkheden bestaan in mij en ik maak er aanspraak op. Ik wil zorgen dat ze mij ter beschikking staan.”

Week 21: Lezing 152: Leven en gevoelens zijn één; waar het ene is, moet ook het andere zijn, ook al staat een van beide kanten tijdelijk op non-actief. In deze wetenschap kun je op pad gaan en jezelf gaan afvragen: waar heb ik het besluit genomen niet te voelen? Op het moment dat je angst om te voelen volledig tot je bewustzijn is doorgedrongen, zal er een eind komen aan je angst dat je niets voelt.

Juni: Lezing 162: Dwaling is pijn en waarheid is geluk.

Week 22: Lezing 175: Welk lijden jullie mensen ook voelen, in laatste instantie is het echt een illusie. Als je eenmaal diep in jezelf je ware identiteit vindt, weet je dat. Het is alles een spel, een fascinatie, een experiment van waaruit je kunt terugkeren naar je ware staat van Zijn, als je het maar echt probeert.

Week 23: Lezing 243: Het uiteindelijk doel van zelfverwezenlijking is de waarheid van God, van eeuwig leven, van het feit dat alles een heilzame betekenis heeft, tot in elk hoekje van je bewustzijn door te laten dringen. Juist dit proces is de reden voor incarnatie en zuivering.

Week 24: Lezing 77: Alleen als je intuïtieve natuur je leidt en de weg wijst, kun je jezelf vertrouwen. Van dat deel van je wezen heb je niets te vrezen. Wel van de lagen die daaroverheen liggen, de misvattingen, illusies en obsessies. Die kunnen alleen nog maar meer illusies en misvattingen voortbrengen en je daardoor je rust ontnemen.

Week 25: Lezing 241: “Ik wil loslaten en innerlijk in beweging zijn; in mijn bewustzijn, in mijn houding, in mijn levensbenadering, in mijn normen, mijn gedachten, in de gevoelens waarmee ik gewoonlijk op mijn ervaringen reageer.”

Juli: Lezing 240: Liefde is de sleutel tot alles.

Week 26: Lezing 149: Om plezier te ervaren is er een toestand van innerlijke ontspanning nodig, een flexibel klimaat, een houding die positief, aanvaardend is en ja zegt tegen het leven.

Week 27: Lezing 203: Wanneer je in toenemende mate gevoelens kunt oproepen en toelaten, ben je niet alleen beter in staat de laatste sporen van gevoelens die er nog zitten en die je hebt verwaarloosd, naar buiten te brengen, maar ook wanneer ze helemaal verdwenen zijn, is het toch goed je emotionele beweeglijkheid te blijven oefenen, zodat je zielssubstantie levend en stromend blijft.

Week 28: Lezing 241: Je vraagt je af waarom je niet sneller groeit en raakt ontmoedigd; je vraagt je af waarom je er niet in slaagt beter je problemen op te lossen: sneller en tot op de bodem. En je wilt niet zien dat er tegelijkertijd een sterke stem in je is die niet wil bewegen, omdat je iets niet wilt opgeven of loslaten.

Week 29: Lezing 211: Hoe meer je het destructieve deel bloot geeft, hoe meer je jouw ware, creatieve zelf leert kennen. Hoe meer je jouw lelijkheid bloot geeft, hoe meer je jouw schoonheid leert kennen. Hoe meer je jouw haat en al zijn afgeleiden bloot geeft, hoe meer je jouw al aanwezige staat van liefde leert kennen die er dan doorheen kan schijnen.

Week 30: Lezing 236: Je hebt moed nodig om risico’s te lopen, aangezien in het begin, als je met een nieuwe houding experimenteert, het net lijkt alsof je echt niets zult terugkrijgen. Het vereist zelfs nog meer moed om niet ontmoedigd te raken.

Augustus: Lezing 177: Genieten is alleen mogelijk in liefde.

Week 31: Lezing 204: Tegenwoordig is de grootste hindernis van de mens zijn egoïstische trots. Hij heeft met de krachten van zijn ego veel bereikt. Het was nodig dat hij deze krachten ontwikkelde om niet langer een onverantwoordelijk, hulpeloos kind te zijn. Maar hij moet nu zijn krachten van binnenuit, vanuit zijn geestelijke kern vrij maken en ze niet aan zijn ego toeschrijven.

Week 32: Lezing 113: Telkens wanneer je een dwingende behoefte voelt aan controle over anderen, over een situatie en/of over een relatie, heb je een directe sleutel tot het je niet identificeren met jezelf.

Week 34: Lezing 187: Geef pijnlijke ervaringen en gevoelens hun plaats in jezelf! Ga met ze mee. Vecht er niet tegen – accepteer ze in het besef dat jij op de een of andere manier deze situatie gecreëerd moet hebben. Zo zullen de woede en wrok die je voelt ten opzichte van het leven minder worden.

September: Lezing 200: Als je erkent dat je negatief schept, kun je ook positief scheppen.

Week 35: Lezing 140: Het ontdekken en je bewust worden van opzettelijke negatieve verlangens, of het vermijden van positieve resultaten (wat op hetzelfde neerkomt) is een essentiële mijlpaal op je ontwikkelingsweg. Dit bewustzijn is belangrijker dan al het andere.

Week 36: Lezing 195: Je moet vroeg of laat het feit onder ogen durven zien en aanvaarden dat jouw leven het resultaat van jouw keuzes is. En keuze impliceert dat het mogelijk is om een andere houding aan te nemen. Met andere woorden, je ontdekt dan op een diep niveau dat je echt vrij bent.

Week 37: Lezing 120: De overgang van uiterste egocentriciteit naar zorg voor anderen is een kritieke periode in de ontwikkeling van een entiteit, of deze entiteit nu de individuele mens betreft of de mensheid als geheel.

Week 38: Lezing 201: Het is absoluut noodzakelijk dat jij je volledig bewust bent en de samenhangende verbindingen maakt van oorzaak en gevolg van jou aangedane en door jou veroorzaakte pijn. Hoe het ene tot het andere leidt en omgekeerd, in een eindeloze kettingreactie. Het ligt in je vermogen om op ieder moment dat je maar wilt deze keten te doorbreken.

Week 39: Lezing 176: Om weer terug te keren tot de persoon die je ooit was voordat je betrokken raakte bij negatief scheppen – lang voor dit aardse leven – en om jezelf opnieuw te ervaren als datgene wat je wezenlijk en uiteindelijk bent, wat je altijd geweest bent en wat je altijd zult zijn, dien je de mogelijkheid van positief scheppen te overwegen en te toetsen.

Oktober: Lezing 140: Je kunt jezelf niet vertrouwen zonder het leven te vertrouwen.

Week 40: Lezing 197: Weerstand is op een of andere manier altijd verbonden met: “ik wil geen pijn gedaan worden”, of die pijn nu echt of denkbeeldig is. Of die pijn nu veroorzaakt wordt door eigenzinnigheid die zegt: “ik wil geen pijn!” of door trots die zegt: “nooit geef ik toe dat mij pijn gedaan kan worden”, of door angst die zegt “als ik pijn moet lijden ga ik dood”. Het zijn allemaal uitdrukkingen van wantrouwen in het universum.

Week 41: Lezing 112: Lusteloosheid, depressies, ongeduld, zenuwen, onrust, spanning, frustratie, verveling, apathie, wrok – al die emoties en nog heel veel meer zijn uiteindelijk het gevolg van niet benutte tijd, van niet het uiterste gedaan hebben wat mogelijk is om jezelf te leren begrijpen en innerlijke conflicten en verwarring op te lossen.

Week 42: Lezing 204: Heel, heel weinig mensen op deze aarde zijn bereid om aan dit pad te beginnen. Nog minder volbrengen het tot het einde. De meeste mensen hopen dat ze een andere weg kunnen vinden om tot vervulling te komen, een die om hun donkere plekken heen zal gaan. Ze willen niet weten dat het deze donkere plekken zijn die hen ongelukkig en eenzaam maken.

Week 43: Lezing 16: Als je jezelf overwint, maak je een vitaal deel uit van het grootse verlossingsplan. Je bent dan een actieve soldaat in de strijd. Je bent een frontsoldaat. En een frontsoldaat heeft betere wapens, meer kracht en betere bescherming nodig dan een die niet terugvecht of slechts in het achterland zit. Die wapens en deze kracht komen tot je vanuit Gods geestenwereld in de vorm van begeleiding, verlichting en erkenning.

November: Lezing 114: Het leven is een exacte kopie van hoe je jezelf ervaart.

Week 44: Lezing 139: Vraag je eens af: wil je jezelf echt helemaal zien zoals je bent? Cultiveer je die doelstelling door dat verlangen te uiten, juist op momenten dat je ontevreden en in disharmonie bent? Of zeg je al te vlot, dat die disharmonie in jezelf moet zitten, omdat je best weet hoe waar dit soort dingen zijn, maar laat je het daarbij, zonder de bereidheid op te brengen om werkelijk te kijken?

Week 45: Lezing 190: Wanneer je het gevoel door kennis vervangt, wordt de verbinding tussen die twee op dezelfde manier verbroken als wanneer je voelt maar niet weet wat de gevoelens betekenen, waarom en hoe ze zijn ontstaan en ook niet hoe richtingbepalend ze nu voor je leven zijn.

Week 46: Lezing 77: In ware gevoelens zit rust en de bereidheid om geduld te oefenen. Als ze tot uitdrukking komen, is er twijfel noch aarzeling. Omdat ze één zijn met de stroom van je leven, leiden ze je in de juiste richting en hoef je niet te twijfelen, als je maar bereid bent en genoeg geduld hebt om ze te vertrouwen.

Week 47: Lezing 250: Elk mens bezit een ingebouwd mechanisme dat het onmogelijk maakt te ontvangen zolang de ziel zijn aangeboren vermogen en verlangen om te geven inhoudt. Omdat geven en ontvangen in feite deel zijn van eenzelfde energiestroom, eenzelfde beweging en verschijnsel kan het ene niet zonder het andere bestaan.

December: Lezing 250: Je moet jezelf in elk opzicht tot kanaal van Gods wil maken.

Week 48: Lezing 245A: Jezus heeft gezegd dat jij je moeder, je vader en je partner moet opgeven om Hem te kunnen volgen. Hij bedoelde niet dat jij je ouders moet haten of minachten. Het betekent dat je een volwassen iemand moet worden en je eigen waarheid moet ontdekken; dat je jezelf van alle vooropgezette meningen en ideeën moet bevrijden en jezelf op die manier voldoende leeg en nieuw maakt zodat je nieuwe waarheden in je op kunt nemen.

Week 49: Lezing 257: Toewijding aan de waarheid moet de bereidheid en de moed voortbrengen om jezelf te laten zien en te veranderen. Als onthulling niet vrijwillig gebeurt, zal het van buitenaf veroorzaakt worden, als het ware met geweld, door crises die geheim materiaal aan de oppervlakte duwen. Als de kracht van een nieuwe impuls in beweging gezet is, kan hij niet gestopt worden. Hoe meer verzet ertegen, hoe pijnlijker de crisis.

Week 50: Lezing 166: Als je de wens om negatief te blijven opgeeft en vervangt door de wens om open, positief en vrijgevig te zijn, zal de angst voor jezelf verdwijnen.

Week 51: Lezing 219: In deze tijd van het jaar vieren jullie in jullie rijk van bewustzijn, een bepaalde symbolische gebeurtenis, namelijk de viering van het Christusbewustzijn of het goddelijk bewustzijn diep in je eigen wezen. De meeste mensen leven hun leven – nee, vele levens – zonder ooit te weten dat er iets in hen is dat het gewone bewustzijn te boven gaat. Dit buitengewone, dit verheven bewustzijn, moet in de loop van de ontwikkelingsgang van iedere entiteit wakker gemaakt worden.

Week 52: Lezing 233: Laat het licht van waarheid en liefde je dagen, je daden en je houding ten opzichte van jezelf vervullen. Laat de onwillekeurige, opbouwende krachten van het Christusbewustzijn de leiding overnemen en je begeleiden naar scheppen en herscheppen, teneinde je leven te maken tot de heerlijkheid die jou toekomt en die je kan zien en ervaren.