N2010

Nederlandse padwerk citaten 2010

 

Januari: Lezing 233: Vertrouwen is altijd moed en kracht.

Week 1. Lezing 138A: Aan het eind van zijn leven realiseert men zich dat al het andere ondergeschikt is aan zijn pogingen zichzelf te vinden en zichzelf van alles wat het contact met zijn innerlijke zelf en van anderen heeft belet te bevrijden. Dan zal men weten dat het leven niet tevergeefs is geleefd. Al het andere is ondergeschikt mijn vrienden. En iedereen – onafhankelijk van de vervullingen die gerealiseerd zijn – iedereen die zijn uiterste best doet zal zich aan het eind van zijn leven vredig voelen en op een diep niveau weten dat zijn leven volbracht is. Niet hoeveel er spiritueel, materieel, emotioneel of intellectueel bereikt is, maar hoe vaak je werkelijk geprobeerd hebt om weerstand te overwinnen en die subtiele ongrijpbare kleine moeilijkheden die je in de tegenovergestelde richting wilden trekken hebt overwonnen.

Week 2. Lezing 171a: Hoe gezonder een persoon wordt – en ik bedoel gezonder van geest en ziel – hoe meer hij erop toeziet dat hij de juiste voedingsmiddelen eet die tevens zijn fysieke gezondheid bevorderen. Terwijl de persoon die voortdurend het soort voedsel eet dat schadelijk of niet bevorderlijk voor zijn lichaam is, ook de behoefte aan zelfvernietiging moet hebben en de innerlijk wil mist zichzelf te ontplooien, zichzelf energiek te voelen of het beste aan het leven te geven.

Week 3. Lezing 184A: “Ik hoef de kracht en de energie van de universele krachten niet te vrezen. Zij zijn goedaardig. In de mate dat ik het allerbeste van mijzelf aan de wereld, het leven, aan alles wat ik doe wil geven, in die mate zal ik veilig zijn en zal ik weten dat de kracht mij zal dragen en ik de kracht zal dragen. En het zal gezegend zijn. Ik kan het vertrouwen en mezelf eraan overgeven. En door mezelf eraan over te geven zal ik als persoon des te sterker worden. Ik zal winnen en niet verliezen omdat ik mezelf in deze kracht kan verliezen. En ik kan mezelf in deze kracht verliezen omdat ik het beste van mezelf geef in liefde, in waarheid, in eerlijkheid en zelfaanvaarding door het overwinnen van alle negatieve impulsen.”

Week 4. Lezing 142A: “Ik wil mezelf in volstrekte waarheid onder ogen zien. Ik ben bereid om voor dat doel mijn vooronderstellingen – alle emoties en pseudo-oplossingen en pseudoveiligheid  waaraan ik mezelf vasthoud  –  ter wille van de waarheid, ter wille van mijn integriteit, ter wille van mijn eerlijkheid op te geven. Dat is wat ik wil. En mijn diepste innerlijke wezen zal mij van dit bewustzijn over deze waarheid, die ik op dit speciale moment nodig heb, voorzien. De waarheid die gisteren anders was en morgen anders zal zijn.” En dit is de maatstaf. Als men dit voortdurend zou doen, dan zou zijn pad naar zelfrealisatie betrekkelijk kort zijn. En men zou op dit pad naar dit doel voortdurend in een vibrerende energie en vrede zijn.

Februari: Lezing 190: Elke niet gehuilde traan is een blokkade.

Week 5. Lezing 212: In de mate dat je edelmoedig en vol vertrouwen het beste aanbiedt dat je aan het leven te geven hebt, God toelaat het over te nemen, in precies diezelfde mate voel je het recht om je armen wijd te openen om het beste te ontvangen wat het leven jou te bieden heeft. In de mate dat je afhoudt in de kleinzielige angst dat dit misschien je eigenbelang schaadt, in die mate moet je ook wel de rijkdommen van het leven afweren. Dit werkt feilloos. Er zit een fijn afgestemd mechanisme in de diepste regionen van je psyche dat absoluut volmaakt werkt.

Week 6. Lezing 253: Er is een enorm verschil tussen je aan het leven vastklampen omdat je vreest dat er niets overblijft van alles wat je bent, van alles wie je bent geworden en tussen het leven bekrachtigen omdat jij de taak koestert die jouw leven op aarde betekent.

Week 7. Lezing 25: Volmaaktheid kun je alleen bereiken als je dóór je onvolmaaktheid heen gaat, niet als je eromheen gaat. Je dient hier elke dag over te mediteren totdat deze kennis een deel van je wordt en je helemaal bent doordrongen van deze waarheid.

Week 8. Lezing 250: De wereld waarin jullie leven, het universum, de hele schepping, de manier waarop de goddelijke wetten gemaakt zijn, alles is een uitdrukking van goddelijke genade. Jullie leven en bewegen en hebben je bestaan in een wereld, die is opgebouwd uit een dermate grote tederheid, liefde en persoonlijke zorg van de levende God, van de eeuwige aanwezigheid in alles wat bestaat, dat het elke beschrijving tart.

Week 9. Lezing 189: Je bent noch je negatieve trekken, noch je zelfbestraffende geweten – je bent zelfs niet je positieve eigenschappen. Hoewel je erin geslaagd bent deze positieve eigenschappen te integreren in de volheid van je wezen, betekent dit toch niet dat je ze gelijk kunt stellen met wie je bent. Het is juister om te zeggen dat je datgene bent wat deze integratie tot stand bracht: dat wat koos, besliste en handelde, dacht en wilde, dát ben jij.

Maart: Lezing 213: Ik vertrouw dat het universum me geeft wat me toekomt.

Week 10. Lezing 192: De ondraaglijk heftige en bedreigende pijnervaring komt voort uit de pseudobehoefte die zegt: “Jij moet me geven wat ik nodig heb, wat ik eis. Als je dat niet doet, ga ik uit wraak te gronde.” Deze stem, vrienden, moet ontdekt worden. Hij is tot op zekere hoogte in iedereen, zonder uitzondering, aanwezig. Hoe dieper die verborgen is, hoe verder je nog verwijderd bent van het oplossen van de pijn en van het veranderen van de energiestromen. Probeer deze stem te ervaren en te herkennen zonder je ermee te vereenzelvigen.

Week 12. 149A: In de mate dat men zichzelf, zijn leven en het hier en nu volledig accepteert en niet langer van de kern in zichzelf vlucht, in die mate is het accepteren van de dood geen last of moeilijkheid.

April: Lezing 102: Zolang je niet in jezelf gelooft, kun je ook niet in God geloven.

Week 13. Lezing 154A: Alle gevolgen – alle negatieve gevolgen – die zich in iemands leven manifesteren, kunnen altijd en moeten altijd worden herleid tot de vraag ‘In welk opzicht wil ik niet naar mezelf kijken? In welk opzicht accepteer ik iets in mezelf niet? Waar probeer ik te ontsnappen aan waar ik nu ben en wat ik op dit ogenblik ben?’ Wanneer je het leven op deze manier benadert, heb je de belangrijkste sleutel die het hemelse koninkrijk direct opent in handen.

Week 14. Lezing 139: Je zult er uiteindelijk achterkomen dat je uiterlijke situatie, hoe ongewenst die ook moge zijn, exact het resultaat is van wat je bent, wat je denkt, wat je voelt en wat je wilt. Bijgevolg zul je begrijpen dat die uiterlijke situatie echt niet anders kan zijn, gezien de aard van wat je denkt, voelt en wilt. Zij moet wel een weerspiegeling zijn van hoe je handelt, reageert en je opstelt.

Week 15. Lezing 17: Als al je innerlijke stromingen in overeenstemming waren met de goddelijke wet, zou je zeker in staat zijn lief te hebben.

Week 16. Lezing 81: Door de dood vierkant onder ogen te zien, door er niet voor weg te kruipen, leer je ermee in het reine te komen en daarmee bevrijd je de levenskracht in je, die gestremd blijft zolang je niet op een gezonde manier met de dood leert omgaan.

Mei: Lezing 202: Als je niet lief hebt, heb je niets. Als je lief hebt, heb je alles.

Week 17. Lezing 152: Het gaat er niet om dat je eerst je fouten moet hebben weggewerkt zodat dan iets anders kan gebeuren. Het gaat erom dat je jezelf met je fouten kunt zien. Dan en dan alleen kun je het existentiële conflict zien tussen het ego en het universeel bewustzijn.

Week 18. Lezing 31: Het is niet bepalend voor je zelfrespect hoe goed je bent of hoeveel zwakheden je nog bezit; bepalend voor je zelfrespect – en bijgevolg ook voor het respect van anderen – is alleen hoe trouw je aan jezelf bent of hoeveel bedrog je pleegt, hoezeer je jezelf ontvlucht of hoezeer jij je achter een muur van pretenties verbergt.

Week 19. Lezing 74: Kleine verwarringen aan de oppervlakte zijn de symptomen van grotere nog verborgen verwarringen. Daarom heb je de uiterlijke gebeurtenissen nodig; het zijn de wegwijzers naar je innerlijke situatie.  Daarom zijn de kleine, dagelijkse verwarringen – op zich misschien van weinig betekenis en misschien  ‘onbelangrijk’ – juist de beste om mee te beginnen.

Week 20. Lezing 120A: Dit is het kwaad van deze wereld om waarheid in onwaarheid en onwaarheid in waarheid om te keren en hierdoor een haatstroming in beweging te zetten.

Week 21. Lezing 163: Aangezien je de wereld buiten je op precies dezelfde manier behandelt als je eigen onbewuste, straal je hetzelfde klimaat uit naar diegenen met wie je te maken hebt. Andere mensen deinzen evenzeer als je eigen onbewuste terug voor die dwingende aanval, voor het feit dat je als het ware zegt: ‘je moet.’

Juni: Lezing 244: De genade van God is overal om je en binnenin je.

Week 22. Lezing 53: Iemand die zich werkelijk realiseert dat er niets gebeurt wat niet door hemzelf veroorzaakt is (hoezeer uiterlijke omstandigheden ook op het tegenovergestelde kunnen wijzen) en dat alles veranderd kan worden door jezelf te veranderen, laat zich nooit door zelfmedelijden overspoelen!

Week 23. Lezing 160: Op het moment waarop je emoties volledig erkent, begin je ze te zien voor wat ze zijn. Dan lossen ze op, want het zijn altijd illusies. Dan herleidt de emotie zich tot haar oorspronkelijke, echte substantie. Ieder die dit niet heeft ervaren, kan dit verkeerd begrijpen en accepteren verwarren met vergoelijken en fatalisme. Maar het betekent louter dat je de strijd staakt tegen wat is, een strijd die altijd gevoerd wordt vanuit de motieven van trots, angst en eigenzinnigheid.

Week 24. Lezing 174A: In het geven ligt de vervulling. En de vervulling is dan niet een beloning voor goed gedrag van een heilig boontje omdat je een braaf kind bent geweest en nu kunt ontvangen – de hemel beloont je. Zo is het niet. Maar het is wel zo dat de persoon die geeft open is en ontvankelijk voor genot – genot op alle niveaus, lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Week 25. Lezing 250: De menselijke gewoonte om gevolg voor oorzaak te stellen, creëert grove onjuistheden en misvattingen over het leven, die je verhinderen om genade te ervaren. Deze automatische gewoonte van dit omgekeerde denken strekt zich uit over een heel veel verschillende problemen en aspecten van de werkelijkheid.

Juli:Lezing 199: Vrijheid in haar echte betekenis is ondenkbaar zonder discipline.

Week 26. Lezing 190: Alles wat slecht, destructief en negatief is in de menselijke natuur is het gevolg van afweer tegen het ervaren van pijnlijke, ongewenste gevoelens.

Week 27. Lezing 41: Een volwassen mens weet dat hij alleen maar controle over het leven heeft als hij erin meegaat, door niet te eisen dat het leven hem volgt, maar het leven zelf te volgen door zich eraan aan te passen.

Week 29. Lezing 140: Pijn is het gevolg van een conflict. Pijn ontstaat wanneer er in een persoonlijkheid twee tegengestelde stromen bestaan.

Augustus: Lezing 242A: Wees stil en weet dat ik God ben.

Week 30. Lezing 157A: Alle Bijbelse analogieën en symboliek zijn niet op een eenmalige historische gebeurtenis gebaseerd. Ze worden voortdurend opnieuw in de menselijke ziel gecreëerd. En als je zorgvuldiger over die analogie nadenkt en afstand neemt van de vervorming van deze symbolische voorstelling die door de menselijke geest en de menselijke religies zijn teweeggebracht, dan zul je er zoveel waarheid in ontdekken, precies zoals die op dit moment in jou bestaat.

Week 31. Lezing 109: Het moeilijkste voor de mens is misschien wel het onder ogen zien van zijn lagere zelf. En wel beschouwd is het  bestaan van werkelijke schuld verbonden met het lagere zelf. De mens wringt zich in allerlei bochten om het lager zelf niet onder ogen te hoeven zien. Of misschien is hij in staat en bereid om delen ervan onder ogen te zien, maar bepaalde delen wil hij absoluut niet accepteren. Hij is zó bang voor wat daar mogelijk in besloten ligt en wil zó graag beter zijn dan hij op dat moment kan zijn, dat hij liever voor de dag zou komen met veel ergere schulden die onwaar zijn, dan de kleinste echte schuld te accepteren die behoort tot het gebied van het lager zelf dat hij niet wil accepteren.

Week 32. Lezing 109: Enerzijds nodig ik jullie uit om je lagere zelf en je echte schuld onder ogen te zien en goed te maken, jezelf te zuiveren, terwijl ik anderzijds benadruk hoe gevaarlijk perfectionisme, zelfveroordeling en gemoraliseer is en hoe gevaarlijk onechte schuldgevoelens zijn.

Week 33.Lezing 115: Bedenk welke gevoelens je als kind voor je ouders had en vervolgens hoe je nog steeds op van alles reageert volgens dezelfde gevoelens die je eens voor je ouders koesterde.

Week 34. Lezing 181A: Om jezelf werkelijk toe te staan onredelijk te zijn, dit te erkennen, dit te observeren, dit op te biechten en je er toch niet in te laten meesleuren, dat is de kunst die je op dit pad leert.

September: Lezing 83: Niets maakt iemand zo kwetsbaar als trots. Niets veroorzaakt zoveel angst.

Week 35. Lezing 182A: Met iedere ervaring communiceert het leven iets naar jou over je innerlijke wezen dat je niet bereid bent of bang bent om te zien. En deze angst is altijd onterecht, want als je jouw verdedigingen laat varen, zul je niet zoals je vreest vernietigd worden. Je zult niet zoals je vreest vernederd worden. Maar je zult een echte veilige en stevige basis vinden die jezelf kennen, jezelf begrijpen en onverholen openheid naar jezelf toe jou zal geven.

Week 36. Lezing 180A: Onafhankelijk hoe zeer de integriteit beschadigt is en op dit pad onder ogen moet worden gezien, een mens is nooit waardeloos. Hij zou nooit waardeloos kunnen zijn. En deze waarheid moet in gedachten worden gehouden want anders is de overgave van het ego onmogelijk.

Week 37. Lezing 184A: Je innerlijke wezen manifesteert zichzelf altijd. Het praat altijd tegen jou, alleen de meeste tijd kies je ervoor om er niet naar te luisteren. En als je jezelf getraind hebt om ernaar te luisteren zul je er steeds meer op afgestemd raken en zal het luid en duidelijk worden wat je innerlijke wezen constant tegen je zegt. Zodra dit gebeurt, heb je werkelijk je kern gevonden.

Week 38. Lezing 53: Niet van jezelf houden betekent dat je het goddelijke wezen dat je vertegenwoordigt, niet eert. Niet van jezelf houden betekent zelfbestraffing, masochisme, ontkenning van je persoonlijkheid. Als je niet van jezelf houdt, kun je niet naar behoren functioneren, kun je niet liefhebben en anderen helpen. Pas dus op voor de misvatting dat het verkeerd is om van jezelf te houden. Maak daarom steeds het onderscheid tussen de ziekelijke en de gezonde manier, dat wil zeggen tussen zelfrespect en misvormde eigenliefde.

Oktober: Lezing 174: Een leven dat alleen uit wil en verstand bestaat, is onvruchtbaar.

Week 39. Lezing 133: Alle vervulling van het universum staat niet ver van jullie af vrienden. Niet in de verre toekomst, niet in een staat voorbij je fysieke bestaan, niet door de inspannende poging het een of ander te bereiken. Het ligt alleen in de erkenning van wat je werkelijk op dit moment denkt en voelt. Het is deze grote eenvoud die zo moeilijk te begrijpen lijkt.

Week 40. Lezing 187: Als je de negatieve emotie laat zijn en er doorheen gaat zonder dat je ertegen vecht, zul je ook tot dezelfde houding ten aanzien van gelukzaligheid in staat zijn.

Week 42. Lezing 253: Het leven wordt net zo hard gevreesd als de dood, geluk net zo als verdriet, succes net zozeer als falen. Uit deze ‘omgekeerde eenheid’  kan een werkelijke eenheid groeien als je de aard van je angst voor beide kanten gaat begrijpen.

Week 43. Lezing 190: Wat je werkelijk verhindert om volledig te leven is je angst voor en je weerstand tegen het doorleven van de gevoelens die je niet accepteerde toen ze zo pijnlijk voor je waren.

November: Lezing 244: In de hemel leven betekent weten dat je een integraal deel van de schepping bent.

Week 45. Lezing: 212; Geen menselijk wezen, geen enkel individu kan ooit de vrede vinden en de innerlijke vervulling, de vreugde, heelheid, veiligheid en de innerlijke genialiteit waarmee hij op zijn eigen unieke wijze aan de schepping bijdraagt, tenzij hij zich toewijdt aan een zaak buiten zichzelf.

December: Lezing 195: De werkelijkheid van de geest is veel echter dan dat wat je kunt zien en aanraken.

Week 48. Lezing 184: Zolang je probeert goed te worden door het kwade te ontkennen, door jezelf te dwingen om te zijn wat je nog niet kunt zijn en wat je eigenlijk nooit zult kunnen zijn, blijf je gevangen in een pijnlijke toestand van innerlijke gespletenheid, gedeeltelijke zelfontkenning en verlamming van je innerlijke vitale krachten.

Week 49. Lezing 249: Jij bent de baas over je gedachten. Je gedachten overkomen je niet. Door je gedachten schep je de stroom van je gevoelens en de richting van je levensenergieën.

Week 50. Lezing 249: De grote wateren van waarheid, liefde, wijsheid, van goddelijke werkelijkheid en van Christusbewustzijn zoeken hun kanalen en breken door belemmeringen heen. Ieder van jullie kan een instrument zijn om meer van deze belemmeringen te verwijderen en de vervuiling van deze zuivere wateren tegen te houden.

Week 51. Lezing 239: Je kunt de Christus in je geboren laten worden. Deze vreugde, deze extase, deze totale vrede kan alleen maar ervaren worden als je jouw ziel zuivert, want anders word je angstig en op een negatieve manier beperkt en wijs je die vreugdevolle en extatische ervaring af.

Week 52. Lezing 104: Jezus sprak over geen weerstand bieden aan het kwade. Dit is wat hij bedoelde. Als je weerstand biedt aan het kwade, de verwarring, de misvormingen dan dwing je ze alleen maar ondergronds te gaan. Als je er geen weerstand aan biedt, kun je ernaar kijken. Je hebt dan vanzelf de nederigheid om niet te proberen meer te zijn dan je bent en daarmee heb je de basisvoorwaarden om er bovenuit te groeien, om herboren te worden in je werkelijke zelf.