N2017

Nederlandse Padwerk citaten 2017

Week 1: Lezing 91: Als de stem van je hogere zelf, het echte geweten spreekt, dan zul je geen destructief, hopeloos gevoel krijgen, niet aan jezelf wanhopen, niet boos op jezelf worden, geen ongeduld ervaren. Je zult geen negatieve gevoelens hebben. Er zal een inzicht dagen in je neiging tot kinderlijk egoïsme of hebzucht of wat dan ook maar zonder dat je je daardoor gedeprimeerd voelt. Tegelijkertijd zul je een eenvoudig verlangen voelen om op een meer volwassen niveau te handelen, niet omdat je volmaakt moet zijn, niet uit angst dat je niet perfect bent, maar eenvoudigweg omdat je dat wilt.

Week 2: Lezing 177: Hoe groter je extase, je genot en je vreugde zijn, hoe meer je aan de wereld bijdraagt. Wanneer je tot dit innerlijk bewustzijn gekomen bent – niet in theorie maar door ervaring –  zul je in jezelf de volgende voorwaarden scheppen; het zal je concrete en spirituele doel worden om volledig genot te ervaren. Je zult voortdurend vanuit dit doel handelen.

Week 3: Lezing 143: De boodschap afkomstig van het ware zelf zegt: ‘Volmaakt geluk, vrijheid en meesterschap over het leven is je geboorterecht.’ Als je met dualistische principes voor dit geboorterecht vecht, voer je jezelf steeds verder weg van zelfrealisatie waarin je werkelijk meesterschap, vrijheid en totale vervulling van jezelf hebt.

Week 4: Lezing 156: Alleen wie de volle verantwoordelijkheid voor zichzelf neemt, is in staat om de vrijheid die de schepping alle mensen verleent te gebruiken. Als bijvoorbeeld iemand de schuld voor zijn huidige ongeluk op een andere factor dan zijn eigen onbewuste processen schuift, dan neemt hij geen zelfverantwoordelijkheid ook al gebeurt dat nog zo stiekem en subtiel. Er bestaat een mechanisme in de psyche dat deze verschuiving rechtstreeks aan een verbod op genot koppelt.

Week 5: Lezing 177: Zodra je volledig bewust kunt toegeven: “Ik ben bang om te genieten”, zal je wanhoop verdwijnen. Je zult in jezelf beide krachten voelen: de ene stimuleert je om te genieten, de andere houdt je ervan af. Je zult deze twee krachten op elk niveau van je wezen voelen, zowel mentaal als emotioneel. Wanneer deze strijd onbewust blijft is ze extra pijnlijk. Pas als je weet wat zich in je afspeelt, kun je beginnen met het conflict aan te pakken.

Week 6 : Lezing 114: Als je niet hebt wat je wilt – wat het ook moge zijn op welk moment dan ook – en je kunt dat accepteren en ermee leven, dan zal dat je het vertrouwen in jezelf geven dat je waarachtig verdient. Als je moet hebben wat je verlangt zonder dat je in staat bent het jezelf te geven, dan zul je hulpeloos, afhankelijk en onzeker zijn. Als je zelf niet in staat was, en bent, om je verlangen te vervullen en je kunt die frustratie accepteren, dan zul je erop vertrouwen dat je weet hoe je met het leven kunt omgaan.

Week 7: Lezing 233: Zoek het woord waarmee je voortdurend zegt: “Ik wil niet liefhebben, liefde is gevaarlijk, het zal me pijn doen.” Dit onware woord schept een patroon waardoor het op een waarheid lijkt en je de vervulling, waar je ziel naar verlangt, niet kunt ervaren.

Week 8: Lezing 227: In je zielssubstantie vinden jullie houdingen en reacties die heel begrijpelijk en zelfs juist waren toen jullie nog baby’s en kleine kinderen waren. Maar je zet ze voort, je houdt eraan vast alsof deze houdingen nog realiteitswaarde hebben. Precies in de mate dat je dit doet, creëer je belemmeringen, ongeluk, strijd, frustratie, crisis en uiteindelijk vernietiging zodat het oude kan instorten en je aan de wederopbouw kunt beginnen.

Week 9: Lezing 226: Alleen al het feit dat je het lagere zelf onder ogen ziet verdient genade, vergeving en liefde. Daar hebben mensen vele duizenden jaren om gebeden, maar zich daarbij altijd gericht tot een God buiten hen, met het idee dat vergeving die van buitenaf gegeven wordt, zal goedmaken wat ze zichzelf onthouden.

Week 10: Lezing 235: “Ik zal de waarheid onder ogen zien. Ik ben een goddelijke manifestatie, waarmee ik volledig kan versmelten. Ik kan het beste van mezelf aan het leven geven en ik kan het beste van het leven ontvangen.” Hoe meer je dit met kracht zegt en het meent, hoe meer het gaat gebeuren.

Week 11: Lezing 241: Als je jezelf beperkt tot een toestand die je ontgroeid bent en je blijft hetzelfde, dan zal je aarzeling angst voor de dood creëren. Dit is een heel bekende angst. Toch zal geen mens die zijn leven volledig en ten volle met al zijn mogelijkheden benut, bang zijn voor de dood.

Week 12: Lezing 255: Als jullie leven en dood gaan begrijpen als een pulserende adem, als jullie ervaren dat de geest voortdurend in de materie doordringt, gaat jullie hele wereldbeeld veranderen. Als je dit nieuwe bewustzijn toestaat in je te groeien en bezit te nemen van je wezen, moet je het leven, de dood en alles wat er gebeurt wel op een heel andere wijze gaan ervaren; een wijze die bevrijdt en een wijze die de existentiële boosheid, woede en angst over leven en dood elimineert.

Week 13: Lezing 79: Het sterke, vaak onbewuste verlangen om in de wereld die je het meest wenselijk toeschijnt thuis te horen, brengt ongeduld voort. Het maakt dat je kunstmatige houdingen aanneemt en kunstmatige emoties hebt. Aangezien noch deze ‘wenselijke wereld’ noch de manier waarop je die probeert te krijgen, gestoeld is op de werkelijkheid of de waarheid, wordt je echte zelf helemaal bedekt en daardoor je echte kracht ook.

Week 14: Lezing 49: De lente is het seizoen waarin de natuur opnieuw tot leven komt. De levenskracht doordringt alles wat groeit: planten, bomen, gras, bloemen, vruchten, groenten, de dierenwereld, zelfs de minerale wereld. En in de mensen zou het net zo moeten zijn. Als de mens in overeenstemming met het universum leefde, als de ziel in een staat van gezonde groei was en op geen enkele manier stagneerde en stil bleef staan, dan zou de lente hem ook nieuw leven en kracht geven.

Week 15: Lezing 210: Waar we naar zoeken en wat we naar buiten brengen is dat negatieve stuk van het zelf dat zegt: “Ik wil niet”. Jullie leren allemaal de moed, de nederigheid en de eerlijkheid te ontwikkelen om ook die kant van jezelf te laten zien. De kant die zelfs zegt: “Ik wil tegenwerken. Ik wil dwars zitten. Ik wil het allemaal op mijn manier hebben, of anders…!” Pas als de verborgen groeven in je psychische substantie het opgeven en deze gebieden onthullen en laten zien, kun je beginnen – niet gemakkelijk, vaak met heel wat strijd – deze negatieve laag, dit donkere deel van je persoonlijkheid te veranderen. Blijft dit deel verborgen dan blijf je gespleten en begrijp je niet waarom je er met al je goedbedoelde pogingen toch niet in slaagt om verder te komen.

Week 16: Lezing 79: Alle conflicten wijzen op een innerlijke verdeeldheid van de mens. Het kruis laat dit zien door middel van de twee balken – de ene horizontaal, de andere verticaal – waarmee twee tegenovergestelde richtingen worden aangegeven. Zolang de tegenstellingen niet met elkaar in harmonie gebracht kunnen worden, zijn pijn en lijden het gevolg. Maar als deze strijd eenmaal met succes gestreden is, verrijst de ware mens en leeft in harmonie, vrede en vreugde. Jezus heeft dit hele proces voorgeleefd.

Week 17: Lezing 240A: In onze wereld is alles een voortdurende viering. En zelfs in jullie wereld zie je, als je goed kijkt, dat de viering in je leven overal rondom je aanwezig is. Kijk maar naar de blauwe lucht en de gouden zon, de zingende vogels en de uitbottende bloesem. Als dat geen viering is! De vreugde van je goddelijkheid uitdrukken, dat is viering! Het is het zuiverste medicijn, dat niet langer bitter is maar zoet.

Week 18: Lezing 209: De menselijke evolutie doorloopt een ontwikkelingscurve van negativiteit uiten naar de volgende stap van inhouden. Dit leidt tot onderdrukking. De volgende stap na de onderdrukking is het je bewust worden maar het niet uiten. Bewust zijn van negativiteit hoeft niet tot uiting te leiden. Alleen zo is het mogelijk om de energie, de gevoelens en de creatieve kracht in die negatieve houdingen tot positieve houdingen om te buigen.

Week 19: Lezing 159: Hoe meer individuen hun destructieve bewustzijn en onbewuste processen oplossen en ze transcenderen door in de goddelijke diepten van eenheid door te dringen, hoe meer het wereldbewustzijn zal veranderen. Zo draagt ieder mens door zijn eigen ontwikkeling en groei veel meer bij aan deze wereld dan hij mogelijk beseft.

Week 20: Lezing 237: Ten onrechte geloof je dat als je open bent je jezelf niet tegen misbruik kunt beschermen. Niets is minder waar. Alleen wanneer je hogere zelf functioneert; wanneer je vrij van op jezelf gerichte, egoïstische houdingen bent; wanneer je trouw bent aan je aangeboren integriteit en fatsoen; wanneer je de goddelijke wetten van het universum gehoorzaamt – die wetten van rechtvaardigheid, waarheid, wijsheid en liefde zijn – kun je sterk genoeg voor echte zuivere bescherming, bevestiging en confrontatie zijn.

Week 21: Lezing 230: Wie het leven volkomen aanvaardt en omarmt, kan de dood en het leven niet vrezen. Het is een en hetzelfde verschijnsel; daarom moet ook een en dezelfde houding ten aanzien van leven, dood, verandering en beweging heersen.

Week 22: Lezing 223: Het nieuwe bewustzijn raadpleegt altijd het hogere zelf en leert rustig en geduldig op het antwoord te wachten. Het is nooit eigenzinnig. Het accepteert dat het nog niet weet. Het houdt zichzelf open voor de stroom. Het heeft geen belang bij een bepaald antwoord. Het maakt ruimte voor een antwoord dat van alles kan zijn, of dat nu het meest begeerde zal zijn of het volledig tegenovergestelde, maar het vertrouwt dat het goed zal zijn wat er ook komt. Het heeft geen vaste overtuiging, het maakt zichzelf leeg. Dat is een van de benaderingen van het nieuwe waardesysteem, dat zich over de planeet moet en zal verspreiden en nu al begonnen is.

Week 23: Lezing 251A: Vraag: Handelingen 2:3,4 beschrijft de ervaring van de discipelen met Pinksteren toen zij de manifestatie van de ‘Trooster’ ontvingen die Jezus hen beloofd had.
Antwoord: De ‘trooster’ is iets dat jullie allemaal hebben ervaren. Wanneer je, ongeacht hoe groot je verdriet, je pijn of je vrees ook is, je niet langer verdedigt, jezelf met je waarheid verbindt, van goede wil bent vervuld en van de intentie om in alle dingen Gods wil te doen, dan zal je getroost worden.

Week 24: Lezing 245A: Je koppigheid, je trots, je angst om bekritiseerd en belachelijk gevonden te worden, kunnen je in de weg staan bij het vinden van de schat, waaraan je zo’n behoefte hebt en waarnaar je diep in jezelf zo verlangt. Daarom heeft Jezus zo duidelijk gezegd dat je je moeder, je vader en je partner moet opgeven om Hem te kunnen volgen. Dat was precies wat hij bedoelde. Hij bedoelde niet dat je je ouders moet haten of minachten. Het betekent dat je een volwassen iemand moet worden en je eigen waarheid moet ontdekken; dat je jezelf van alle vooropgezette meningen en ideeën moet bevrijden en jezelf op die manier voldoende leeg en nieuw maakt zodat je nieuwe waarheden in je op kunt nemen.

Week 25: Lezing 253: Zoek waar de strijd moet doorgaan en waar het moet ophouden. En na een tijdje zal je de uitzonderlijke vrede ervaren van niet langer bang zijn voor wat je niet wilt en niet langer angstig en gespannen uitreiken naar wat je wel wilt, omdat je zult weten dat alles wat wenselijk kan zijn hier en nu beschikbaar is, altijd binnen je bereik; en dat alles wat je beangstigt en voor wegvlucht alleen maar illusie is, ook al zit je er misschien net middenin.

Week 26: Lezing 232: Als je je eigen waarde en kracht kent en die waarde respecteert, ongeacht wat je nu doet en hoe ver je nu bent, dan moet je wel met anderen rekening houden en hen waarderen. Dus het is niet mogelijk jezelf naar beneden te halen en anderen wel te waarderen of vice versa.

Week 27: Lezing 201: De schuld onder ogen zien van de pijn die je veroorzaakt, is echt niet zo anders dan de pijn die jij hebt ervaren. In beide gevallen kun je het overdrijven en jezelf ongeschikt voor het leven maken. Of je kunt besluiten om het helemaal niet te voelen. Of je kunt het gevoel toelaten, het er laten zijn en zeggen: “Ja, zij hebben fouten gemaakt. Ik heb fouten gemaakt. Zij waren blind en zoekend, en ik evengoed. Zij waren in duisternis, ik was in duisternis. Dat is jammer, maar dat is waarvoor we allen hier zijn. En nu richt ik mijn hoofd op in de waardigheid van wie ik BEN. Ik weet dat de grotere innerlijke kracht mij zal helpen de pijn die ik heb aangedaan en de pijn die mij is aangedaan te voelen.”

Week 28: Lezing 143: Ik hoop dat ieder van jullie begrijpt dat de waarheid in je is, alles wat je nodig hebt in jou is. Ik hoop dat je ontdekt dat je in feite niet hoeft te vechten en te worstelen, zoals je voortdurend doet. Het enige wat je hoeft te doen, is de waarheid zien en te herkennen, waar jij je nu bevindt. Het enige wat je nu hoeft te doen, is zien dat er meer kan zijn dan je ziet en je wenden tot je innerlijke centrum en jezelf toe te staan je voor zijn intuïtieve boodschappen aan jou te openen.

Week 29: Lezing 208: Het totaal van al je bewuste, half bewuste, onbewuste, expliciete en impliciete gedachten, overtuigingen, veronderstellingen, intenties, gevoelens, emoties en wilsrichtingen, schept – hoe tegenstrijdig ze ook mogen zijn – een eindresultaat. Dit resultaat is je huidige ervaring en de manier waarop je leven zich voor je ontvouwt. Je huidige leven laat heel exact zien – als een perfecte wiskundige vergelijking – wat je innerlijke toestand is. Het kan dus heel goed als een kaart voor je innerlijke gebieden gebruikt worden.

Week 30: Lezing 82: Zie dat deel in jezelf onder ogen waar je nog bang bent. Word je ervan bewust; dan kun je leren sterven – en leven! Naarmate je jezelf bewust leert worden van je echte doodsangst – in welke vorm die zich ook voordoet, als fysieke dood of als een negatieve gebeurtenis – bevrijd jij de innerlijke levenskracht die jou sterker maakt als je datgene tegenkomt waar je bang voor bent.

Week 31: Lezing 234: De angst voor de dood zegt eigenlijk op het diepste niveau: “Ik wil de staat van onsterfelijkheid ervaren waarvan ik weet dat die bestaat, hoewel ik tijdelijk gevangen zit in de dualistische ‘luchtballon’ van leven tegenover dood, een of/of situatie.” In die beleving, in die visie zie je wanneer je in de ene kant zit de andere niet en ben je bang de ene kant voor de andere op te geven.

Week 32: Lezing 195: Als jij je negatieve intentie op het spoor komt, kun je jezelf niet langer wijsmaken dat negativiteit je ‘overkomt’. Je moet vroeg of laat het feit accepteren dat jouw leven het resultaat van jouw keuzes is. En keuze impliceert de mogelijkheid om een andere houding aan te nemen. Met andere woorden, je ontdekt dan op een diep niveau dat je echt vrij bent.

Week 33: Lezing 189: Zolang iemand de weg van de minste weerstand blijft volgen en zich blindelings laat meevoeren; zolang hij weigert zijn ware identiteit te vinden en zich blindelings met een pseudobestaan tevreden stelt; zolang hij een oud spoor volgt, gevangen in de oude groef van gebruikelijke reacties en het gemakzuchtig goedpraat; zolang hij aan dwangmatig denken, aan hopeloze negatieve vicieuze cirkels toegeeft; zo lang wordt het bewustzijn van het zelf – zoals het nu bestaat – onvolledig gebruikt. Dus kan het bewustzijn zich onmogelijk verruimen en kan het noch de negatieve aspecten – waarmee het zich ten onrechte identificeert – transformeren en samenvoegen, noch kan het de diepere aspecten van het spirituele zelf erin betrekken. Zolang bestaande kwaliteiten niet volledig worden benut, kan verruiming van kwaliteiten onmogelijk worden gerealiseerd.

Week 34: Lezing 256: Je allereerste doel is altijd zelfstandigheid, in de volle betekenis van dat woord. Alles hangt af van deze fundamentele noodzaak om zelfstandig te worden; je vermogen jezelf te respecteren en je kwaliteiten te ontdekken; je vermogen om lief te hebben en de vervulling te vinden waar je zo naar hunkert; je vervulling van je spirituele taak waarvoor je op aarde bent gekomen; je ervaring van de levende God in en om je heen; je vermogen om een ware leider en ook een volgeling te zijn; en ten slotte je vermogen om het denken los te laten en de innerlijke ruimte te vinden die je ware thuis is, de enige plek waar je eeuwig leven kunt ervaren en waar alle angsten voor altijd van je worden weggenomen.

Week 35: Lezing 227: Alleen iemand die zijn rebellie tegen autoriteit overwonnen heeft omdat hij zijn eigen innerlijke autoriteit is, omdat hij die eerlijkheid bezit, kan vrij zijn. Dat betekent verandering omarmen. Elke kwestie vereist weer een nieuwe, andere, heel beweeglijke en flexibele benadering. Wat kan lijken als een gelijke situatie die een bepaalde benadering vraagt, kan in feite volkomen anders zijn en een geheel nieuwe benadering vereisen. Vrijheid is dus volledig afhankelijk van je vermogen tot veranderen.

Week 36: Lezing 256: Ik denk dat de meeste van jullie al ervaren hebben hoe de stem van je innerlijke God, van het hogere zelf, zijn ingevingen door je geest stuurt, niet altijd meteen na een meditatie of gebed maar later, als je er totaal niet meer aan denkt. Dan is je geest ontspannen genoeg en voldoende vrij van eigenzinnigheid zodat de innerlijke wereld kan doorkomen.

Week 37: Lezing 229B: Het scheppingsproces dat jij in gang hebt gezet, zou je bewust dienen te ervaren, te beschouwen, te zien en te stimuleren door je dagelijkse visualisatie van dit proces, door je gebed voor het besef van dit proces zodat je er niet blind voor bent. Want hoe meer jij zijn werkelijkheid beseft, hoe meer jij jezelf gereedmaakt voor de gelukzaligheid en de vervulling en het licht die door dit proces voortgebracht worden, en hoe meer je anderen zult helpen om zichzelf op een soortgelijke manier voor te bereiden.

Week 38: Lezing 209: De meeste van jullie beginnen zichzelf maar net toe te staan zich bewust te worden van hun hoogst negatieve gevoelens als haat, hebzucht, destructiviteit en echte negatieve intenties. Hoe moediger en eerlijker je hierin bent, hoe vrijer je wordt. Maar die bevrijding vereist dat de volgende stappen worden gezet, soms de een na de ander, soms afwisselend en soms elkaar overlappend.

Week 39: Lezing 31: Je blinde, onbewuste en onrijpe kant gelooft op de een of andere manier dat als je voldoende waardering van anderen ontvangt, dat dit het gebrek aan zelfrespect zal herstellen. Het zelfrespect dat je nooit werkelijk kunt hebben tenzij je de fundamentele spirituele wetten binnenin je eigen ziel vervuld, tenzij je het maximale aan zelfontwikkeling doet wat van jou – op grond van je algehele spirituele ontwikkeling – verwacht kan worden.

Week 40: Lezing 205: Hoe meer je zelfgekozen vrijwillige zelfdiscipline weigert, hoe meer je onvermijdelijk jezelf tekort doet. Je ontneemt jezelf de vrede en het comfort die de vruchten van zelfdiscipline zijn en van de diepe vreugde en het geluk van de onwillekeurige levensstroom, die alleen maar kan doorkomen als je ego op de stevige door zelfdiscipline gebouwde bodem staat.

Week 41: Lezing 127: Als je waarheid weet, wordt verandering een organisch gebeuren, onvermijdelijk en zo vanzelfsprekend dat het gewoon niet anders kan. Werkelijk de waarheid weten, lost de mist op; verenigt waar een schijnbare tegenstelling de overhand had; bewijst dat er niets te vrezen is; heelt waar tweedracht was; geneest waar ziekte bestond; gaat door waar stagnatie groei verhinderde; kalmeert waar neurotische onrust overdreven bewegingen veroorzaakte.

Week 42: Lezing 28: Iedereen is op zoek naar God, of men het nu weet of niet. Net zoals een plant zich naar de zon keert, zo keert de mens zich naar God, dikwijls net zo onbewust als de plant die licht en warmte zoekt.  Alleen als je God in jezelf hebt gevonden zal je hart rust ervaren en  zal het leven zin voor je hebben met alle verwarring die het met zich meebrengt. En alleen dan zal het ophouden een vraagteken voor je te zijn. Want alleen in God zal het licht van het weten je eigen weten zijn.

Week 43: Lezing 130: Wanneer de ziel voldoende ondervonden heeft en grondig doordrongen is van de waarheid dat er niets te vrezen valt, komt de menselijke persoonlijkheid plotseling tot een punt van verwerkelijking en ontdekking waarin acceptatie niet langer als een waagstuk wordt gezien, want hij omarmt en omvat het gehele veilige universum. Dan is er niet langer het probleem van door de angst heen­gaan om eraan te ontstijgen. Dan is hij klaar en rijp voor alle vervulling, alle overvloed, alle gelukzalig­heid en het hoogste genot van bevrijd leven en voor het eeuwige leven met al zijn dynamische en vreugdevolle aspecten. Alles wat het menselijk hart verlangt is rechtstreeks toegankelijk wanneer hij de angst over­wonnen heeft. Niets staat in de weg wanneer de angst voor het tegenovergestelde verdwenen is. Het beseffen van deze waar­heid is de bevrijding waar je ziel op gewacht heeft. Het is alsof je thuiskomt. Alsof je ziel zegt: “Oh, zit dat zo! Waarom heb ik die wonderlijke eenvoud niet eerder gezien? Waarom heb ik mezelf gekweld met al die zinloze ontbering?” En je stapt uit je gevangenschap. De wereld wordt je eigendom!

Week 44: Lezing 154: De twee ervaringen dood en orgasme zijn de diepste belevingen waar een schepsel doorheen kan gaan. Dat komt doordat het ego dan zijn greep loslaat en het individu zich in liefde en vertrouwen aan de kosmische universele krachten overgeeft. Een echt orgasme is zonder deze houding niet mogelijk. En een gezonde dood kan eveneens alleen met deze innerlijke houding plaatsvinden. Dan wordt het steeds meer een vreugdevolle ervaring. Het is gemakkelijk te zien dat hoe gezonder een mens is, hoe minder hij deze totale vertrouwensvolle overgave vreest. Zo iemand ervaart het grootst mogelijke geluk. En zo iemand vreest ook de dood niet.

Week 45: Lezing 167: Wanneer jij je angst om te bewegen ontdekt, je afkeer ervan, je onwil of weerstand ertegen – zowel fysiek als mentaal en emotioneel – dan heb je de oorzaak ontdekt van leven in een bewustzijnssfeer waarin dood onvermijdelijk is. Je verhaast de dood in de mate waarin je beweging op alle niveaus van je wezen weigert. Beweging wordt geweigerd omdat beweging de doodsheid bewust maakt. Als het levenscentrum wordt gevreesd omdat met pijn en angst niet kan worden omgegaan, dan zie je gevoelloosheid als oplossing. En beweging elimineert de gevoelloosheid; daarom wordt beweging afgewezen, niet wetend dat onbeweeglijkheid het begin van het stervensproces is.

Week 46: Lezing 133: De twee factoren – onderwaarderen van jezelf en verkeerd interpreteren van de werkelijkheid, die natuurlijk samenhangen – roepen de barrières en het ogenschijnlijke gevaar van liefhebben op. Deze twee factoren maken het mensenhart zo verlegen en gesloten. De grote voorzichtigheid om lief te hebben schept teruggetrokkenheid en isolatie.

Week 47: Lezing 131: Je kijk op de wereld, je houding tegenover het leven, tegenover gebeurtenissen en tegenover anderen kan alleen een gevolg zijn van je kijk op jezelf en je houding tegenover jezelf. Als je op dit moment jezelf en je verhouding tot het leven begrijpt, kun je onmogelijk in het duister tasten. Ik heb jullie veel manieren gegeven om jezelf te bereiken en zo in het nu te leven. Heel dit pad, alle verschillende methoden en benaderingswijzen zijn op dit primaire doel gericht. Wanneer je jezelf verwezenlijkt, wanneer jij je ware zelf vindt, ben je in het nu.

Week 49: Lezing 136: Realiseer je dat de plek waar je de meeste angst voelt en het minst bereid bent om naar te kijken, juist de plek is waar je die focus het meest nodig hebt en waar je het meest beloond en bevrijd zult voelen. De vrijheid en veiligheid die je zult ervaren, kunnen niet in woorden worden uitgedrukt.

Week 50: Lezing 48: Iedereen die een overwinning heeft behaald, hoe klein ook, een weerstand heeft overwonnen, een waarheid heeft ontdekt of tot een bepaald inzicht is gekomen, heeft – zelfs bij of eerder juist bij een onaangenaam inzicht – een gevoel van vrede of kracht ervaren, een gevoel dat hij van leven vibreert.

Week 51: Lezing 137: Die ene inspanning om je gedachten tot de orde te roepen, om uit je negativiteit te willen komen en om jezelf aan de goddelijke kracht in je toe te vertrouwen, die moeite moet je doen. Je moet het verlangen formuleren om uit elke innerlijke of uiterlijke negatieve situatie te komen. Dit beknopte verlangen moet helder en krachtig worden geformuleerd. Reik tegelijkertijd uit naar de innerlijke kracht om je stap voor stap de weg te laten wijzen.

Week 52: Lezing 239: De geboorte van Christus is een viering die geboren worden symboliseert, niet alleen de geboorte van een entiteit, van een menselijk wezen, maar geboorte van nieuwe uitingen, van nieuwe manieren om God in het leven tot uitdrukking te brengen, de geboorte van nieuwe bewustzijnsniveaus.