De werking van je krachtvelden begrijpen

Aquarius workshop

De werking van je krachtvelden begrijpen

English Aquarius workshop Understand how your force fields work: https://youtu.be/5sVIah0qauc

“Iedere mogelijke houding of opvatting over het leven schept een krachtveld. Zodra dit krachtveld actief is, zet het gebeurtenissen, patronen, gedrag, reacties, toestand van lichaam en ziel naar zijn specifieke vorm in gang. De aantrekkingskracht van dit veld is zo sterk, dat er onherroepelijk daden en gebeurtenissen uit voortvloeien, en deze daden en gebeurtenissen bestendigen die slagkracht van dit specifieke krachtveld.”

Citaat uit Padwerk lezing 201: Negatieve energievelden ontkrachten

Uiterlijke en innerlijke activiteiten, die steeds herhaald worden zoals houdingen, gedachten, gevoelens, begrippen, reacties en interacties, de patronen die hieruit voorkomen, zijn gebaseerd op zichzelf in stand houdende processen en werken als een krachtveld. Als gevolg van die krachtvelden trekken we overeenkomstige gebeurtenissen, mensen en ervaringen naar ons toe volgens de wet: het gelijke trekt het gelijke aan. Voor­beelden van krachtvelden zijn: de houding van de mens tegen­over zijn werk, relaties, materie, geld, ge­zondheid, uiterlijke leven, de natuur, kunst, genot, vrije tijd, zelfontwikkeling, spirituele werke­lijkheid, verwerken van kennis etc.

Sommige van deze kracht­velden zijn positief en sommige zijn negatief. Op de levensgebieden waar positieve krachtvelden zijn, hebben we vertrouwen, voelen we ons gelukkig en is het sterke gezonde ego niet bang om los te laten en zich aan het ware zelf over te geven. Op de levensgebieden waar negatieve krachtvelden zijn, ervaren we trotse en eigenzinnige weerstand tot overgave aan het ware zelf. We zitten gevangen in dwingende stromingen van haat, wrok, schuld, schaamte, zelfbestraffing, perfectionisme, minderwaardigheid en in het negatieve plezier van wantrouwen, dramatiseren, moraliseren, ingehouden leven, ongeluk en lijden. Een negatief krachtveld kunnen we niet even door de uiterlijke wil veranderen. Wel kunnen we de uiterlijke wil gebruiken om dit krachtveld te leren kennen en het daaraan verbonden negatieve plezier te be­grijpen en te doorvoelen, zodat zijn invloed zwakker wordt. Dan kan er langzaam een positief zichzelf in stand houdend krachtveld ontstaan omdat de energiestroom in een con­structief kanaal wordt geleid waar het genot oneindig veel groter is. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van 3 thema’s uit de padwerklezingen de werking van onze krachtvelden beter leren begrijpen.

1e thema: De werking van een negatief krachtveld

Negatieve krachtvelden bestaan uit beelden gebaseerd op misvattingen en illusies. Deze kracht­velden worden door de primaire dualiteit geregeerd van enerzijds een hyperactief, verkrampt, te sterk ego en anderzijds een apathisch, lusteloos, zwak ego. We vertrouwen onszelf niet door een gebrek aan gezonde zelfliefde. Deze zelfverwerpende houding wordt door ongezonde zelfliefde en zelfverwennerij gecompenseerd. We projecteren deze vijandige houding op het leven en andere mensen, waardoor we het leven en anderen dwingend willen controleren en beheersen. Er is negatief plezier in kind willen blijven en weigeren het beste van onszelf te geven.

“De negatieve magnetische velden of ervaringsgebieden duiden niet alleen op mislukking, maar ook op spanning, moeilijkheden, het kiezen van het verkeerde moment, frustratie. Dingen mislukken. Wanneer je nauwkeurig kijkt, zie je het ego dringen en duwen, in de veronderstelling dat daardoor de weerstand zal worden overwonnen. Pijn, teleurstellingen en verwikkelingen ontstaan.” (Citaat uit Padwerk lezing 142)

2e thema: De werking van een positief krachtveld

Daar waar positieve krachtvelden bestaan, genieten we ervan om het beste van onszelf te geven vanuit realistische denkbeelden waar positieve gevoelens, positieve daden en een positieve wil uit voortkomen. Alles verloopt in ontspannen beweging omdat het ego zich aan het ware zelf toever­trouwt en zich laat leiden. Hoe meer positieve krachtvelden en hoe minder negatieve krachtvelden des te groter is het vertrouwen in de levenskracht die het leven schept.

“In een positief werkend magnetisch veld, of positieve, zichzelf in stand houdende energie verloopt alles gemakkelijk en kent de mens geen strijd. Wenselijke resultaten komen als vanzelf, moeiteloos en harmonieus, zonder ooit problemen of conflicten te scheppen. De juiste daad wordt op het juiste moment verricht, van buitenaf en van binnenuit. Men doet, zegt of onderneemt de dingen die precies op dat moment geschikt zijn. Alles wordt zonder hinder van binnenuit of buitenaf ten uitvoer gebracht, er staat niets in de weg. Dingen komen vanzelf goed. Inspiratie, leiding, de eigen vindingrijkheid van de mens – alles functioneert goed.” (Citaat uit Padwerk lezing 142)

3e thema: Een negatief krachtveld in een positief krachtveld veranderen

Het is belangrijk zowel de positieve als de negatieve krachtvelden te vergelijken en waar te nemen dat we bij negatieve krachtvelden de energie van het ego in het verkeerde kanaal persen. Het negatieve krachtveld hersenspoelt zichzelf met de kracht van negatieve gedachten en zet zichzelf voort met grote magnetische kracht. Het vraagt dus een nog sterkere energie van positieve gedachten en de hulp van het goddelijke ware zelf om deze destructieve drijfkracht buiten werking te stellen en het negatieve krachtveld in een positief krachtveld te veranderen.

“Het is de gedachte die eerst moet veranderen. In het denken ligt de intentie. Deze intentie kan dan dieper en dieper doorsijpelen in de lagen van je bewustzijn die nog weerstand bieden. Op die manier vindt het proces van twee kanten plaats:van buitenaf en van binnenuit. Van buitenaf door de wilsgedachten die je uit.Van binnenuit door de goddelijke kracht die je mobiliseert wanneer je mediteert om deze speciale hulp te krijgen. Op deze manier kan het niet missen dat je het oude, negatieve veld ontkracht en een nieuw krachtveld schept, dat je tot een steeds grotere vervulling, een zinvol leven, en tot vreugde, vrede en liefde brengt.” (Citaat uit Padwerk lezing 201)

Meditatie de werking van je krachtvelden begrijpen                                            

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open jezelf voor het innerlijke kind dat trots en eigenzinnig weigert om het beste van zichzelf te geven

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind egoïstisch, hebzuchtig en dwingend wil krijgen

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind weigert zelfverantwoordelijkheid te dragen en emotioneel onafhankelijk en volwassen te worden

Voel met compassie hoe het innerlijke kind lijdt en zich slachtoffer voelt als gevolg van negatieve krachtvelden

Vraag hulp aan het ware zelf om de negatieve krachtvelden met de misvattingen en illusies te leren kennen en te aanvaarden

Vraag moed aan het ware zelf om met positieve gedachten de negatieve krachtvelden in positieve krachtvelden te veranderen

Vraag kracht aan het ware zelf om ieder moment ervoor te kiezen het beste van jezelf te geven

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het levensgebied waar je niet het beste van jezelf geeft

Visualiseer jezelf als iemand met positieve krachtvelden die ieder moment ervan geniet om het beste van zichzelf te geven

En kom nu in je eigen tempo terug