De illusoire angst voor onveiligheid

Aquarius workshop

De illusoire angst voor onveiligheid

English Aquarius workshop The illusory fear of unsafety: https://youtu.be/4NgjhcsQVqA

“Wanneer jij je onveilig voelt, wordt dit door jezelf veroorzaakt, nooit door anderen. Dat laatste is een van de grootste illusies die de mensheid koestert.”

Citaat uit Padwerk lezing 67: Vragen en antwoorden

Instinctief is ieder mens op zoek naar liefde en veiligheid, want veiligheid en geluk zijn in het leven van de mens onontbeerlijk. Maar als gevolg van beelden, misvattingen en verkeerde conclusies zoeken we veiligheid op de verkeerde manier waardoor het gevoel van onveiligheid juist toeneemt.

Onze contraproductieve keuzes die onveiligheid veroorzaken:

  1. We zoeken veiligheid in de buitenwereld door de buitenwereld te controleren en te beheersen, maar we brengen onszelf in de wan­hopige situatie waarbij we enerzijds de buiten­wereld als onveilig, vijan­dig en gevaarlijk er­varen en anderzijds ons emotioneel volko­men afhankelijk van die buitenwereld voelen. Echte veiligheid kunnen we uitsluitend in onze innerlijke wereld vinden.

  2. We geloven in de fundamentele misvatting dat egoïsme, egocentrisme en hebzucht ons veiligheid zullen bieden, maar in de mate dat we egoïstisch zijn, voelen we ons emotioneel afhankelijk. Niets veroor­zaakt grotere onzeker­heid, onveiligheid en minderwaardigheid dan emotio­nele af­hankelijkheid; het moeten krijgen van bescherming, liefde, bewondering en goed­keuring van de buitenwereld. Door de emotionele afhankelijkheid wordt iedere afwijzing, ieder gemis aan liefde, erken­ning, be­wondering of goedkeuring door het innerlijke kind als onveilig, als bevestiging van minderwaardig­heid en als doodgaan ervaren.

  3. We hunkeren naar veiligheid en geluk en geloven onbewust dat we onszelf tegen pijn en afwijzing kunnen beschermen door een geïdeali­seerd zelfbeeld met de drie schijnoplos­singen. Deze schijnoplossingen zijn gebaseerd op angstige onderdanig­heid, eigenzinnige agressiviteit en trotse afstandelijkheid. We denken dat deze schijnoplos­singen ons helpen om meesterschap over het leven te krijgen. In werkelijkheid zijn deze schijnoplossingen gebaseerd op iets van anderen willen krijgen, zodat we onze emotionele afhankelijkheid in stand houden. Ondanks dat het onechte oplossingen zijn, passen we ze star en dwangmatig toe. Bij iedere mislukking proberen we in onze blindheid nog dwingender om deze schijnoplossingen te laten werken, waardoor het gevoel van onveiligheid toeneemt en we voort­durend vanuit wan­trouwen op onze hoede zijn.

  4. We denken veilig te zijn door nee tegen het leven te zeggen. Maar deze nee-stroom tegen het leven betekent een nee tegen liefhebben, groei, beweging, geven, begrijpen en voelen. Wanneer de on­gezonde nee-stroom actief is, ontstaat er afgescheiden­heid, dualiteit, iso­latie, onveiligheid, weer­stand om te verande­ren en een verlangen om alles bij het oude te laten. De on­gezonde nee-stroom werkt daar­door beperkend waardoor we niet verder kijken dan de uiterlijke ver­schijning en we de chaos, onrust, pijn, lijden en destruc­tiviteit die daar­onder schuil gaan niet kunnen waarnemen.

Maar we dienen niet het onmogelijke van onszelf te vragen en te beseffen dat zolang we op aarde leven, we ons zo nu en dan onveilig, angstig, verdrietig en ongelukkig zullen voelen. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuws­gierigheid aan de hand van drie fundamentele thema’s uit de Padwerk lezingen de illusoire angst voor onveiligheid onder­zoeken.

1e thema: Vervorming van het overlevingsinstinct veroorzaakt onveiligheid

Het overlevingsinstinct leidt de mens altijd bewust of onbewust naar de weg van zelfontwikkeling en zuivering. Maar de emotioneel onvolwassen mens misbruikt de agressieve kracht van het over­levings­instinct op een vervormde manier. Hij gebruikt het om gevoelens van onveiligheid en on­toe­reikend­heid te overwinnen door naar alleenheerschappij te verlangen, de baas over anderen te spelen om respect, macht, goedkeuring en bewondering te krijgen. Deze ver­vorming – en de daaruit voortvloeiende liefdeloosheid, egoïsme en hebzucht – creëert emo­tionele stag­natie, emotionele ondervoeding en emotionele afhankelijkheid.

“Het overlevingsinstinct dient ertoe om het leven in stand te houden en veilig te stellen. Het heeft tot taak gevaar te vermijden en bescherming te bieden als de veiligheid wordt bedreigd. Wie in een gezonde en volwassen staat verkeert, beschermt zich tegen reële gevaren, niet alleen de fysieke maar alle gevaren die een bedreiging voor de gezonde ontwikkeling van het individu vormen. Maar in een vervormde staat is sprake van illusoire en niet realistische gevaren. Wanneer een mens zichzelf bedreigd voelt door zich niet geliefd, bewonderd, goedgekeurd of oké te ervaren, dan is dit een onrealistisch gevaar.” (Citaat uit Padwerk lezing 86)

2e thema: Onveiligheid door het omgekeerde te geloven

De spirituele wet van oorzaak en gevolg leert ons dat gedachten, gedragingen en gevoelens oorzaken zijn en dat de gevolgen in gebeurtenissen zichtbaar worden. Uit angst voor pijn en zelfverant­woordelijk­heid geloven we dat het precies andersom is en zoeken we vanuit een vervormde zelfbescherming de oorzaak buiten onszelf. Dit omgekeerd denken zorgt ervoor dat we rebel­leren tegen de uit­dagingen die het leven ons stelt; dat we het leven als onveilig beschouwen en de illusie hebben in een chaotisch en onrechtvaardig universum te leven. De waarheid is dat alle spirituele wetten, zoals de wet van oorzaak en gevolg, tot in het kleinste detail organisch, oneindig rechtvaardig en even­wichtig zijn.

“Als je te werk gaat zoals je dat op dit pad leert en de verbanden tussen jezelf en de gebeurtenissen gaat leggen, ook al lijken ze ver buiten je wil en je verantwoordelijkheid om te gaan, dan gaat er een eigenaardige omkering plaats vinden in je visie op jezelf en het leven. Wat eerst oorzaak leek – de uiterlijke gebeurtenis – wordt nu gevolg, en andersom. Wat eerst louter een symbolische analogie leek – het innerlijk landschap – wordt nu pure werkelijkheid, terwijl de uiterlijke gebeurtenissen een symbolische weergave van de innerlijke werkelijkheid worden. Deze nieuwe zienswijze brengt een heel gamma van nieuwe reacties op het leven voort. Er komt een diep gevoel van veiligheid omhoog, omdat gedachten en wensen, gevoelens en houdingen nu als scheppende krachten gezien worden.” (Citaat uit Padwerk lezing 211) 

3e thema: Alleen overgave aan God geeft echte veiligheid

Weerstand om ons aan het goddelijke ware zelf over te geven, veroorzaakt een sterk schuldgevoel dat ons verzwakt en waarbij we onszelf in zelfbestraffing verliezen waardoor we ons angstig en onveilig voelen. Overgave is een gebaar van overvloed, van geven, loslaten en meebewegen met wat is zodat er volgens de spirituele wet verrijking moet volgen. Het is onze natuurlijke bestemming om ons volledig aan God over te geven, maar als we deze overgave als gevolg van illusoire angsten weigeren dan ontstaat er onechte overgave aan valse profeten waardoor de angst voor overgave aan God alleen maar sterker wordt. Als we overgave aan God dagelijks beoefenen, dan zullen we een nieuwe kracht, wijsheid, vertrouwen, veiligheid en een gezond gevoel van eigenwaarde vinden.

“Je gelooft dat je alleen veilig bent als je jezelf afgezonderd, stug en wantrouwend houdt. De waarheid is dat je door je totaal aan God over te geven niet alleen echte veiligheid en zekerheid vindt, maar je ook aan anderen durft toe te vertrouwen als en wanneer dat passend en bevorderend voor je leven is. Alleen als jij je totaal aan God overgeeft is je kanaal schoon genoeg om waarheid van leugen te kunnen onderscheiden en te zien wie je wel en wie je niet kunt vertrouwen en volgen. Je kunt jezelf veilig loslaten als je ziel dat vraagt zonder gevaar jezelf te verliezen.” (Citaat uit Padwerk lezing 254)

Meditatie De illusoire angst voor onveiligheid

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat gevangen zit in angst voor onveiligheid

Voel met mededogen dat het innerlijke kind veiligheid in de buitenwereld zoekt door alleenheerschappij

Voel met mildheid dat het innerlijke kind in de misvatting gelooft dat egoïsme en hebzucht veiligheid biedt

Voel met compassie dat het innerlijke kind zich vastklampt aan de schijnoplossingen van het geïdealiseerde zelfbeeld

Vraag hulp aan het ware zelf om het nee tegen het leven te veranderen in een ja

Vraag kracht aan het ware zelf om de omkering te stoppen en de oorzaak in jezelf te zoeken

Vraag moed aan het ware zelf om jezelf totaal aan God over te geven

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar jij bang bent voor onveiligheid

Visualiseer jezelf als iemand die innerlijke veiligheid heeft gevonden

En kom nu in je eigen tempo terug