Loskomen van verslavingen

Aquarius workshop

Loskomen van verslavingen

Precies zoals het lichaam onechte behoeften kan scheppen, tot het punt van verslaving toe (aan drugs, aan schadelijke stimulerende stoffen, aan ongezond voedsel), zodat het bewustzijn alsmaar met deze onechte behoeften bezig is, kan ook het mentale en emotionele organisme aangetast worden door de onechte behoeften om te ontsnappen aan sommige niveaus van je innerlijk wezen.
Uit padwerklezing 238: Het leven pulseert op alle niveaus van manifestatie

Alles wat dwingend en overdreven wordt gedaan, is schadelijk. Verslavingen zijn onechte behoef­ten die ontstaan omdat we door misvattingen, schuld en vijandigheid en uit angst voor het ware zelf de èchte geestelijke, emotionele en fysieke behoeften ontkennen. Op fysiek niveau kunnen we verslaafd zijn aan alcohol, drugs, eten, seks, adrenaline, endorfines en roken. Maar vaak zijn we ons er niet van bewust dat we ook op mentaal en emotioneel niveau verslaafd kunnen zijn. We beseffen niet dat we verslaafd zijn aan het negatieve plezier van onszelf en anderen straffen, afwijzen en haten. We beschouwen veelvuldig dagdromen òf ons verliezen in afgescheidenheid òf dramatiseren en mora­liseren òf indruk maken òf wrokkig zijn niet als een verslaving. We ont­kennen deze verslavingen, omdat we bang van die onvolwassen aspecten zijn en tegelijkertijd het beste in onszelf verraden. Al deze verslavingen hebben als gemeenschappelijke factor dat we onszelf niet vertrouwen, dat we geen zelfverantwoordelijkheid willen dragen en dat we grote weer­stand tegen verandering hebben. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid drie funda­mentele stappen naar het loskomen van verslavingen onderzoeken.

Zelfvertrouwen ontwikkelen*
Onze afwijzing, hoe subtiel ook, van de ouder die we als zwak beschouwen, verhindert ons onbe­lem­merd lief te hebben, waardoor we het beste van onszelf verraden en ontrouw aan onszelf zijn. Deze liefdeloze houding veroorzaakt het diepste schuldgevoel en is verantwoordelijk voor alle minder­waardig­heids­gevoelens. Deze destructieve gevoelens worden door de verslavingen onder­drukt en blijven onbewust. Alleen door het verraad en de ontrouw onder ogen te zien, zullen de destruc­tieve gevoelens oplossen en kunnen we zelfvertrouwen ontwikkelen.
Dit verraad is verantwoordelijk voor de diepste wortels van je minderwaardigheidsgevoelens. Je vertrouwt jezelf niet met dit verraad dat in je ziel is opgesloten. Je innerlijk zegt: “Hoe kan ik mezelf vertrouwen terwijl ik weet dat ik een verrader ben, weet dat ik voortdurend het beste in mezelf verraad. Als ik mezelf niet kan vertrouwen, kan ik niemand anders vertrouwen.”(Uit padwerklezing 66)

Zelfverantwoordelijkheid nemen
Uit angst voor het leven, de dood, genot, gevoelens en de controle los te laten, is het ego ener­zijds te sterk en anderzijds zwak. Uit onwetendheid geeft het ego zich niet over aan het ware zelf, waardoor het zich niet kan ontspannen en daarom neemt het zijn toevlucht tot verslavingen. Ook uit woede dat niemand voor de vervulling van zijn behoeften zorgt, weigert het ego zelfverant­woorde­l­ijkheid te nemen. Het ego moet weten dat het slechts dienaar is van het ware zelf en als taak en verantwoordelijkheid heeft bewust contact met het innerlijke zelf te zoeken.
Iemand die gewoonlijk de vermogens van zijn ego overbelast en uitput, zal op de verkeerde wijze ontspanning zoeken. Dat kan vele vormen aannemen. Een van de meest vergaande vormen is krankzinnigheid, waarbij het ego volledig uitgeschakeld wordt. In minder sterke gevallen neemt het de vorm van neurotische symptomen aan, waarbij het ego niet in staat is zijn vermogens van kracht, van zichzelf zijn, van zelfverantwoordelijkheid en dergelijke te gebruiken. Of het kan de vorm aannemen van alcoholisme, drugverslaving en alle andere kunstmatige manieren om ontspanning te verkrijgen voor een overspannen ego dat plezier ontbeert, omdat het te bang is om zich over te geven aan het creatieve proces.(Uit padwerklezing 158)

Weerstand tegen verandering overwinnen
De pogingen om van een verslaving los te komen mislukken, zolang we niet ontdekken hoe de nee-stroom de verandering waarnaar de ja-stroom verlangt saboteert. Op onbewust niveau identi­ficeren wij ons met deze verslaving en loslaten betekent voor ons zelfvernietiging. We kunnen deze weerstand overwinnen door de hulp van het ware zelf in te roepen zowel om de waarheid over onze ware identiteit te kennen als de kracht en het uithoudingsvermogen om te veranderen.
Geloof je mismoedig dat je geen geluk verdient omdat je – misschien terecht – bepaalde trekken en kanten van jezelf niet mag? En geloof je ook dat deze trekken je hele persoonlijkheid tekenen en bepalen? Dat is de grote strijd, vrienden. Omdat je in de (verkeerde) veronderstelling leeft dat je meest onaangename kanten je hele persoon uitmaken. Dit is tegelijkertijd de oorzaak voor de grote weerstand tegen verandering, die alle mensen eigen is. Want aangezien je gelooft dat je in wezen niets anders kunt zijn dan wat je verafschuwt, moet je er wel koste wat kost aan vasthouden, omdat je niet wilt ophouden te bestaan.(Uit padwerklezing 174)

*zie hoofdstuk 15.3. van het boek “Vrede vinden in jezelf, een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens”.